NS 12978/2010


4U: f'l Uůll Iluu w-----i ..I--Hill-EW v1-..J _ ---manga-!iu 'ĚCÍ'ZJD LET! MLP.-'. .h EFH

M

IIIJIIIIIIIIĚ

U RR51295Ů7965C: Adregát; 7. am- drum :JME IE F4 Michulswámwký '41::-ÉÍE 'Již HF L Era-::'124# 0135435153

tun-u DOPÚRU I RUKDU Hmm Hmmm 2249 43% ül Žatec MW--esllatel: _ 'nmůmani I mučení: Krajský soud i, um nad L Podadpošm.40131.LlsümubmłWJ-l-m------'-m-+-'- u 'nh ...Wmmmu-umm"--m"un--uu---ululmInl-nim! ....................... ...'d' .... m... 92 naj Law Hľmůhül Swimwký 'u mełe admitnehil natlłłn.--Iphtmnnm ilnłtna iu u RUČEHHADŮWICH umu \ TH: Ill. -DAT __ Hmi!! 1149 MMMW mim

WWLINFMMW *WW* Us má Law 45 ms IIQTSIIGIG ?21.5 mmodnuti mámou.

J v [NS IEŮTBfłülü 1121-3 mahodnuti vrchjüu. Praha TM :L: TM

__ El ?mmemwlpüdmmmmhlpsmoűłmma :áüllm mmnmmmmmámmmw,mwbyąa oprávněna ľu pliimuut. a protože :áił'íku (pls-.Hmmm HMB matné mm du vaši üumMTII nebi! [Námi .dílně schłănhy, má s: adaska

hutní! 1m phmnut :nudu Hlpłel płllllnltfldmltl puslytnnut ihllłlllllit nulnuu lt !Haima daruhnl ' ::hmmm pm, 5a mmwmłmľmmmm Jme'mapłijmmídnruáwmłe Barum

WW

Jiljłłłflf I'II'IH' IH'HHI'HHHHI HH" "HH It I*i "Infium Hm

Typ III.-Doručovanij písemností [š 50 ndst. I,r 2 n. s. ř.).s ł 1'. l l'* C' Prohlášení dorułujfdhn nrgänn: J ł"---J Á T ' r*'-..r4".' -."'l: _ UÚMOVHI bChssr'-M-. D Fřüen' sdsiłlnr [písemnosti] !JHU ndspřend dne Pmtýfgšflidfpíssönsü nehyin mnřnd sldžh: dn schránky, nad se sondu dnem.. . Jména a příjmení nsuby. která säsillru [písemnost] ndspřefs přijmout u !did skursřn srsti byla .F nabylo mnžné :snechst písdmné nsnämsnf s mistr! dnrudnnl'. D náslddtkh ddepřnnl' pnłełí :dsilky fpfssm nnsti] byla pnshrľnutn pnuřenf ústně ~ předáním l'J mlha [Hmmm Ů!!! mi! i' mu*** ml ÚMČ! 'IM písemndhn pnufení. Ddepřsnl'pfljelfłäsdkyprannnsdłbylnddüssdněnd .. .. OVÁ -bEI WWW# datum GARKŘ ARIŠLEŘ .lm-dnu s přümsnľddmfnvarele

H H řádndmn dnddní sdsííiry [písemností] nebyla poskytnuta nssbytnd sduťfnnnst dne

denn s příjmení sssbjç která nspnskrda neshytndu saučíundst k dsddnl sásiiiq.Í

(datum)

půdní! umím-'um IIHIHIHIIW' ' mi III i mm Wifi pmmms sudů

WW WM W .................. .s ss' I'I' +|*' Il." l**' lllllll 'i 'il' 'I' sl* 'I nl* I

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-Ivlvvlvvllv 'vv-v .vv-v UI lv I vI--vlv-vvvv-

46lP21-8 rozhodnutí vrch.sou. Praha TM, tisková skupina 33230-5/2016 vsú Lhůta:

1 vsph 1999 2015 přihlášk 2016/05/10 10:38:52 Mgr. Cihelková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66254108, ins. správce, ID: CIHELKOMONl745831 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Cihelková-Mgr. anonymizovano Cihelková, Lazarská 1719/5, 11000 Praha 1, CZ ID DS: i52nyb3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201610:53:51

Tereza Marková 19.05.2016 15:31 :25

Zprávu vypravil:

Doručeno:

17.05.2016 10:53:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.201610:53:51 19.05.2016 15:31:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:48 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:21

Košťálová JanaSpisová značka:4GIIdentifikace dotazuz33230-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 09:49 Kontrolu provedlzubrková Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Cihelková anonymizovano , nar. TYPľins. ID:CIHELKOMONI7458 anonymizovano , IČ: 66254108, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:i52nyb3 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Cihelková, rodné příjmení: Cihelková, firma: Mgr. anonymizovano Cihelková-insolvenční správce lČ: Adresa: Školská /3, 11000 Praha 1, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Sekavová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická 1D:SEKAVOVVĚRA060763 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Sekavová, V anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Swárovský Michal, nar. T31 fyzická 1D:SWÁROVSMICH260174 1 26.01.1974, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Swárovský, Michal, 26.01.1974Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R