NS 12541/2016
Liu-Říši? Í; :Illl |.-I_.'I-:_í'_\_':'._r'l_:r'f. I:'I'\-:'I_?-:ł ?--..'_.I-_ WW .. rm. 5-: j-. silami. l _ ._ _ ._-L l .-I :HZ-ir.-ł-_I. u : .L'-'-..IÍ'HI--.. H3 r*: ' ł I 1. *a 1 ' ' ' 'a_ ł l'-'I

.'.-.-"-.l' 'I ' . gl:: .'.Krajský snu 'l v üstrnvř

.:"_ ifr-

..' '- dr-r

i' r 'H" "u'r l h: . 1:: TL' Havllčkuwł nahrezl 34 mllmmle-Illlhhn i -_I._ _-:legií-.I ;; :§_- -.:'-eą, 55;: 'HH EI üstrava 125151! Fmtnłudmsätmhylmtiłen, u ' ' ..i-vI -Eäír-h-iE *FJ- Ž . ' .lu vr. _. al. ::l-HE' .I i. .::EL u . UEEHHADDWEH numu L

:tags-,r =-a 'i' 5' *-1-.. -I _1 _ '5., _J-.ia-...u a: "51' ,š J* "F" ~. l ..k 7;. 'HI-.'..: u.. .

-_-_. 'a

k-. :--*. l' .-_ I' .I'lh .-'L

'FI-II'. .-I.I

. .'. h .-.i'_ '_-r _ . _-. .

-l-,la-1 ' __|--. i' ,I-I" I.-II. 'I' '. 'i '|||

ilłli

|iłl|l||um |l|j||l|_||| mnm um

" t 1 2 5 2 5 2 ü 1 ú-i

. l .2. __ _..

--[NS 1254IÍ2ÚIĎ Aň-usnütni ü předběžném (rpm. aji:-sát

-ft. anonymizovano Nenutil

I ._.h_ -.

'i-G-I-

EI Haná zásilkalípümnmlbrla " dne. ............. ... 1r.,.,. , Milý.; .'-mtüłesiaďmänismutpüemnl'ľ: viluhiduhupamiemm .. '"1_*__ * ' .maš Idmäteuuřímésduänkydm _'__::=_;I;:fł-

.1.-I'll'

"'r' '"'l "7.'..Í '1-:r-':"Í.T.:T . '. JménuapH'Ř ł ..... _' . :..-.- -;.-,me. .-

_'u

'llřjl-l I'. :.-'.-ł--'ł 1 " I' TJ*-..FIF-ll :mimmmupłm

'h

ľ-:rí' .I :

L _ I.--..I-..51 .'. ::ra-i L .H i-' : . I .-

ł: .I-'I i

-1 -úí'r-

.-a . .h I 1 w.

*L

I TH I" I"w" na' *-. .1" . . . _- ZT "..-.-_-. l l ._ .'.-t .-_ _. r'ul. *' . . I .ł MHMMkHW l ..h-l. l. _.-. .---I. l I I l' III' '.' -' '.. I. ?IA-I: :'Z' 'HW'

ln H mamma..

IIIIIJ Při? *-ç.._ ü#

.'1" ..Hi-"FEI 'i ..-| !'fäřfělr'

.H

JI"'. 'l

:v 1:31

I q.

If

1 ; l. d H H1 I m '.. r ' .r *ł ..J-aľ.. g!"

Ě

-I

I. a-

.'..-. nahrátuälisllmphnah l ' I 'l i .1 '-.'_ _. ł!-. .flag -1--l-_ -I'F' l .l 1 Ed" . I i E. |. '._. __ 141.1

-'. ílateł:

EMI l Síť-?Š 5:". Kraiský soud v üstravř d :.-1-.. :l _ ._

Havlíčkův nábřeží 34

"""W'Jmm"-'-.-'~'.'.: 1::: 1. '~-.gr T13 El Hm 9945 mt l 1. ..II-IP:: '..-1::: ._::.. I I l.:_. 'ha-n-'ta-.::11.3 l' ' '.'Šř 'r'-. .::1 l .::WII-'..??? *5mm* "' ľmł. .--, EEHKA WMTHÍEH Rum Typ!-l ad l l _ I:I:-._.: .i l l-_ l

u: dnł. Tim: slzisilkuhíiłm hamapillmnldmř

_-H WWW W Mll|llM|ll|łilHlHlłW| MINI! u

129'9á5-5-Eü1ů-1t

"-'-"-:.'.-.--'. . I'

'L ' ř*

i/Ří'mgiüšfřmmm _----'".;; :H 'I mm, Radumír Püspišil d ř ' Hdľükăt

:Ihntda "III ' : ł ' P-Jilłmnitkéhu 93

. j_:_ I u j I ?as m Frýdek-Místek

.ÉWWTQ P05 Píšřá

--: minimal-'mim O s vúlułniünhł Hamann# admin!th him; '

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-v-le-'li--v-vlvvlv .vv vv-I lvlvvl vv. vl-vlvvlvvlvvlv

37lA5-usnesení o předběžném opat., tisková skupina 125621-5/2016 ASISTENT Lhůta:

27/5 předběžko JUDr. Plášil Vladimír, IČ: 66209021, exekutor, ID: PLÁŠIL VLAD 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Plášil Vladimír, JUDr.-soudní exekutor, Tusarova 25, 17000 Praha 7, CZ ID DS: hjng8vk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 15:22:57

Soňa Hanáková 27.05.2016 15:39:28

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 15:22:57 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 15:22:57 27.05.2016 15:39:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 09:34 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

28.05.2016 02:18'..-....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v--vv vvv vI--Iv-v vlva vvllvvllvvlvlvv

37lA5-usnesení o předběžném opat., tisková skupina 125621-5/2016

ASISTENT Lhůta:

27/5 předběžko

TGI Money a.s., IČ: 26878321, právnická, ID: TGI MONEY26878321 1 Typ DS: P0

TGI Money a.s., Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: fyugmjv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 15:22:56

Soňa Hanáková 30.05.2016 07:37:05

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 15:22:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 07:37:05 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 07:24 Kontrolu provedl:

31.05.2016 00:51

Mikulášková AnežkaSpisová značkaz37IIdentifikace dotazu:125621-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 14:12 Kontrolu provedląiHanáková Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Plášil Vladimír, IČ: TYpľexekutor IDzPLÁŠIL VLAD 1 66209021, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:hjng8Vk Stav DS Přístupná Název DS firma: Plášil Vladimír, JUDr.-soudní exekutor IČ: 66209021

Adresa: Tusarova 25, 17000 Praha 7, CZ

AdresátzTGI Money a.s., IČ: 26878321, Typľprávnická IDzTGI MONEY26878321 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:fyugmjV Stav DS Přístupná

Název DS firma: TGI Money a.s. IČ: 26878321 Adresa: Vítkovická 1/3083, 70200 Ostrava, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzNenutil anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzNENUTILMICH250168 1 IC: 18505431, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Nenutil, Mic anonymizovano , 18505431 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značkaz37IIdentifikace dotazu:129945-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 07:47 Kontrolu provedląiHanáková Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzJUDr. Pospíšil Radomír, nar. T31 advokát lDzPOSPÍŠIRAD022055l 2 22.05.1951, advokát

Hledáno v DS:typ: PFO, Pospíšil, Radomír, 22.05.1951 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112RVK: doplň Výrok II. IR doruč (DS / III)

-dlužník

-EX

-PZ tgi money

27/5/2016

AS IVOZaU