NS 12523/2013
ČJ.: ESPA 55 ms lESEEIEüiä-Flú-Jet/"ł

Halle.: :7) upravit, whmuvil a Eařídít pndepaäní níže uvedeném USHEEIEIJÍ E) usnůsení dümůit: pá) ::klaunů vyl'llášküu, a m zveřejněním písemnüsti v mam-:3mm rejslříku Jih) práwímu :rástupci ÚIUŽDÍEE. PM v ::pisu (D51 není-H typ l] fu vůnmli pam. 15 (na případně typ 11 JŠ] prämímu zástupci dlužniců přilüäit :Jdvülání na EI. PIE-S a PIE-E

Lhüm: 11ř_edlnăit fuj marpa-nwm :51.5 l-L dalšímu pustupu f . . ..I".r "I." Pardubiüíüh dne 25. května Eüln Samüsüudkyuů: JUDr. Müľiů Puvlíükuvä.

_-_ 1

!ÍłüäIçJmHm-ä-IĚF. ?DIE Wing. a

.Jr 'FS MZ

w u umnnsmlmnumu 1'prMýhradně jen adresáta allE'ľkIádat du schránky lWllIllllHIllllllMllMlllHlľlllHIMllüllllľłlllllllll

HEPA EE !HS 12523Hü13-P1E-11 usneseni A5-

1. w; 'I I.

:Hmmm Dmnmmm "Mimi-!Mullede . iłheimtwa 593 mumnemnm . 3G' 02 Pardubice

'Wz E'ÉŽMHL -MLMIHIIMI

| iian Uchytil .Hmmm*** '-3 11552315mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v--lvvlllvl l-vlv 'vv' vvvv 'lv-lvl.. I-.vv

56lP16-11 usnesení + P16-5 odvolání + P16-8 doplnění odvolání AS, tisková skupina 4375-6/2016 LHŮTA PM Lhůta: 18.06.2016

IU autoremedura.10.rtf 2016/06/02 09:02:32,K151030-048.pdf 2015/10/30 09:47:52,K160122-151.pdf 2016/01/22 12:22:29

JUDr. Kubíček Přemysl-advokát, advokát, ID: KUBÍČEKPŘEM000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Přemysl Kubíček-JUDr. Přemysl Kubíček, advokát, Kasárenská 157/4, 37001 České Budějovice, CZ ID DS: ejxg4dj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 12:31 :02 02.06.2016 12:31:02

Lenka Moravcová 02.06.201618:17:50

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 12:31:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 18:17:50 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 07:03 Kontrolu provedl: Moravcová Lenka

03.06.2016 01 :43KONEC VÝPISU

Spisová značka:561Identifikace dotazuz4375-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 09:15 Kontrolu provedl: Moravcová Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů AdresátzJUDr. Kubíček Přemysl-advokát, Typľadvokát ID:KUBÍČEKPŘEM000000 l advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:ejxg4dj Stav DS Přístupná Název DS Přemysl Kubíček, rodné příjmení: Kubíček, firma: JUDr. Přemysl Kubíček, advokát IČ: 66214769 Adresa: Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice, CZ nar. 22.09.1947 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů Adresát:Uchytil anonymizovano , anonymizovano , Töřľ fyzická ID:UCHYTILMILA080562 l fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Uchytil, Mi anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Strana 1 z 1

Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády 218, PSČ 502 08

AAM112R