NS 12257/2013


.. nl.

._.__ .E:EE i. _ Ěřäřš ..míří __. fšhaaušaăš ŠÍHĚŠEĚ .. .i .::2.1: u !Šín-:něm-E EEĚE-i:-..tłu ...5: Š s.. Ě ü :nižším-11.... EEEĚĚŠEÍ .Ěšínăänwănmuš Eülłřšn :š š _ Ełăaiu.ułršä_ä š EE . E .mE ĚHĚÉEĚEĚEE==Ě_Ȩ̌ u .m5 šăum :2%: Eăsäšäääuääiaă nwm. ĚĚEĚĚĚ=ĚĚĚĚĚ niăššăäšăřäăš n. :EQ-ŠÉF u m-u-q u m u ł ._ mänąhnng MZH mm m? H :Ewunmu mEm .a ?MĚ-law.. Ela-..E cTw mňämthmü mă mm Ewy,-§.Ěši ..Ě .. .......... .iE...............ä iwm SŠ .5. . r ?EEE ŽE .=_ _ ĚEÉĚ Ěäw ŠĚEĚE-:EE nEm na :E EEE E ?šum EMEEĚ HERE 'Em a. Eau Ěää. Eäăn-.EEEĚ ._ E 1 uEm Ě Ě.Dawn ĚEEEM :Dub: games ľl? Eäšm Ě: . f :m5 . Ě Wüašäľ m .g wză > Ěää Ě .-Šaäwíxmnímx !Egm-EĚEEQ .:m ::E En .ŽE mEm ..r .::um Ěäš ..Enemy-5

Š....zšaěăašăăuaăänFPE

?EEEĚEEÉ 035.::

ĚĚĚ ĚŠĚĚ EE Šrí; Enu u ..SĚEĚŠ !na EEE ...Smaž Ě team.:š §33... nana HE*: ...55:35 52. :35:3 EEE: .Eă . Ě:: ...EE .::má

?i Ě Ěaän EŽĚĚĚăă. EEE MĚ:: .EHEĚŠ :mi: napiš; ..Hagan 355:::

a u #35:: .::5. :a: .ĚEĚE :EEE EĚŠĚ n 3%... 3:5. EE ..Ema :235.3: už. 3523: .iu ?§55 Emma. .Ham .. Ěă: i.; nine... už:: :Šmäcmăan 62.55 i

Šämä moă a 22mm. a: 3 muze

.. a ..3-85

šumu 5.. :Šaăăăüaääłüän: = _._ .. ť . _.._... ..i u 1 1 . . . . a EE #:äăä I! š aăă EEE ...53.5 EWmmmä ääřäă.n. šíăăšłăaä.řšł ...................... .. -a-5- Em

:as: haäuzäăäšm ............................ samátůťäawüäm, ...... ..EE gsm..

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vaI-vvlv vvlvv Il.

38lP 6-10 usnesení z VS, tisková skupina 48204-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

168-16.docx 2016/05/16 12:15:40 JUDr. Mádr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72542535, ins. správce, ID: MÁDR VOJT850417 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mádr-JUDr. anonymizovano Mádr, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: 6t9yvpi

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.201616:11:08 06.06.201616:11:09

Renata Crhová 06.06.2016 16:19:40

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.2016 16:11 :08 06.06.2016 16:11 :09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 16:19:40 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 06:26 Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

07.06.2016 02:20

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"vvllvvv- vlv v lv vlvv lv-vl-Ivlvlvvlv

38lP 6-10 usnesení z VS, tisková skupina 48204-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

168-16.docx 2016/05/16 12:15:40 Mgr. Medřická Markéta, IČ: 71646507, advokát, ID: MEDŘICKMARK 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Markéta Medřická-Mgr. Markéta Medřická, advokátka, Kopanina 464/10, 15500 Praha 5, CZ ID DS: ij5hius

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.201616:11:04 06.06.201616:11:05

Renata Crhová 07.06.2016 11:57:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.2016 16:11 :04 06.06.2016 16:11 :05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 11:57:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

08.06.2016 07:02 Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

08.06.2016 00:39Spisová značka:381Identifikace dotazuz48204-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 13:58 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Medřická Markéta, IČ: Typľadvokát ID:MEDŘICKMARK 1 71646507, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:ij5hius Stav DS Přístupná Název DS Markéta Medřická, firma: Mgr. Markéta Medřická, advokátka, ěV.Č. 12839 IČ: 71646507

Adresa: Kopanina 10/464, 15500 Praha, CZ nar. 27.02.1982

AdresátzJUDr. Mádr anonymizovano , nar. Typľins. IDzMÁDR VOJT8504 anonymizovano , IČ: 72542535, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:6t9pri Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Mádr, rodně příjmení: Mádr, firma: JUDr. anonymizovano Mádr-insolvenční správce

IČ: 72542535

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzKrušina anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzKRUŠINAZDEN061064 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Krušina, Zde anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R