NS 11837/2013


E ., . :II = Krajský snud v üslravě ummmmt .'f Havlíčkův:: nábřeží 34 -' '- 'na El Ustrm

W m dn ._ .I '__. .Í I WW mnou 531176 mm..

1 nu jm; [Lgmm MW !my r 5 ú 1 3? !HS IIES'HIŮH EIB-usntstní u puvültni výjimky. 2-*----..1".|.'."'b'-. "I .::':La-'łyďä'ł '.-

x

Et+ 1:15

' ť-

I .' -_ .-r"'_-'!' ľ . "-

'E .IL-ru

.I'd .I'u '; anonymizovano Matuš

Írrütínská 1653 756 til Rainm' půd Radhnštěm

Jmămulilmnlndänłidmhyf 'r " awmmmm x***-. _. "u ' '-.r-_ ' _ . f Ibn. ł-I i. "'ffłfa-"Ě'z I _'.' f .r.ł--' . _ s 'L _ I umfh I" 3: L-. __ _ "JIŘÍ 'HE--II'HH H ř' "" ._ l In: 'u RH Á 17. I .::'.__';.; l: u r: .l i l' l-Í učitel: Krajslvąílr sand v Ůairavě ' Havlířkmre nábřeží 34 TZB El üstrava

1m !NL w um u 3m mu 3mm 1 mu u; m !w W !m 1m

37 IMS [IESTIIŮIS EIB-usneseni a paveleni výjimkyMarie M atušavă

Háiaviee 2142 756 ňl Rainav pud Radhaštěm

äłíľ .-: ' '1-.' ' ..-' ..Iě l-I . __I-_-1 I.. 1-...E-'IIE I l. I .._.-I . Ě; I--_-::jiz-'TE :M11: f :l' ._ .' :I I . .. LI.: _._.!-_.'-f . .l-__ 'ľ--. .. .r _ _ ł l l l. .IĚ 5 É i'

a* na.5 i Ěmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-lvvlv v-l v lvvv v! v Iv-uuvl-

37lB18-usnesení o povolení výjimky, tisková skupina 63076-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 05.06.2016

13/5 Mgr. et Mgr. Dostal anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71330216, ins. správce, ID: DOSTAL RADI761105 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Dostal-Mgr. et Mgr. anonymizovano Dostal, Náměstí 71/11, 75701 Valašské Meziříčí, CZ ID DS: vghva4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 13:25:39

Soňa Hanáková 20.05.2016 12:00:30

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 13:25:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:25:39 20.05.2016 12:00:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:00 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

21.05.2016 00:13

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-I "-vlv l II Ivvv Ivvl 'vvi lvvl I lvvvvv I

37lB18-usnesení o povolení výjimky, tisková skupina 63076-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 05.06.2016

13/5

Finanční úřad prvo zlínský kraj, Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI U 30

Typ DS: OVM_REQ Číslo věřitele: 15

Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm (Finanční úřad pro Zlínský kraj), Kulturní 1777, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ

ID DS: tr8n65i Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:25:24 13.05.2016 13:25:25

Soňa Hanáková 16.05.2016 07:21 :22

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:25:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 07:21:22 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 09:41 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

17.05.2016 00:38K0NEC VÝPISU

Spisová značka:37IIdentifikace dotazu:63076-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 12:21 Kontrolu proved :ZHanáková Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. et Mgr. Dostal anonymizovano , nar. Typľins. ID:DOSTAL RADI7611 anonymizovano , IČ: 71330216, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:vghva4 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Dostal, firma: anonymizovano Dostal-Insolvenční správce IČ: 71330216

Adresa: Na Rybárně-Palackého /168, 75501 Vsetín, CZ anonymizovano AdresátzFínanční úřad pro Zlínský kraj, TYPľostatní OVM IDzFlNANČNÍ Ú 30 Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm, IČ: 72080043, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM_REQ 1D DS:tr8n65i Stav DS Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště V Rožnově pod Radhoštěm (Finanční úřad pro Zlínský kraj) IČ: 72080043Adresa: Kulturní /1777, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Matuš anonymizovano , anonymizovano , Typľpmonikajíc lDzMATÚŠ STAN080262 1 IC: 63686970, podnikající FO í FO Hledáno v DS:typ: PFO, Matuš, Stanis anonymizovano , 63686970 Dotaz proveden na tyto typy Ds: Pro, PFo_ADv0K, PFo_DANPOR, PFO_1NSSPR

AdresátzMatušová Marie, fyzická 73% fyzická lDzMATÚŠOVMARI 1 Hledáno v DS:typ: FO, Matušová, MarieDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

VK: vyhotov usnesení o povolení výjimky pro M.Matušovou (viz email) o zveřejní v IR o doruč: dlužník (obálka typ III) IS do DS, v.č. 15 FU pro Zlínský kraj Marie Matušová (do DS-obálka typ III.) Ka|.PM

13.5.2016 Mgr. Stošek

AS IVOZaU