NS 1113/2016


. ::I-:-

.u Huth mw dm _. Krajský snud v üstravě I'III i '=_____

,'; _-'--':-*?5"iíh_'f =-i Havlíčkův:: nábřeží 34 m-mm~-----'m--T28 31 Ustrava 535415 u ?umře-łde mhrlaasliłen, . _.

[püemmsl] Hufem.: a pfłptama

5 L, ~ Him mvmmlm Rum 1'pr Miššłřťmm '-wmmummtpmnm . 4

'5:-'13.:th-e |

MIMMHÍdmmľl l:: I '4' a ';_-;-.:.-. =.:-I .díl _."-'. 1

. .I .I . :-l-.l _ _-. '-I-c J'-1'-_r_ ..I .l I.. .HJ-i i.:

1. II'

-r 'I'

.u

.-

-.-'. I .Illl |l| Nl

*535lłl

E

llł

ü 1____ __ IWH *duljmllłlílü llUíüJHLMHľ

[NS llläflllló-Ml-usm FS

'l

'I

anonymizovano Cirkl výškuvitká 433:*172 71H) 3 üstrava-Výškmice

-. _ H I' nmmřesładresäuäsilku ípísem i. vůhhłdühhhjrlaułüłenadüüu __ _ , _ aůuălemuihaniidlrinhjrdnLE-f 'F L; I

Jminnapiümenlwdänlki u!!!er 3,3%.-" "

,JJ-'T'-" H' *

, 'WWW nm?.-1-'-ll" I. _-l'H

WW-nmnummumm " l dm-l-I-l-|+H-III-l-IIII'IIIÍIIIIIIIIIIIII+ v 'für-Il I qmmäe mnm 1mm., .

Ílatelz Krajský snud v Ústi-Evě

Havlíł Iamm mi hřeží 34 728 El Ústrava SHSIIS

'Z' UEEHIIA Hummch Human I. u a I., . .' '-1m*mW-*1mm łllł'semmtł f-;_.:-' "''Í-Í

__::;-|. :: r . . ' ' I I vi u I ř-' ~-r wuuwurwlwn|m mnm | | h u u 'f i; i; r; . _ '__.'I_1 l* 5 Lln-5 _ |I D |II|-I l I i'--' '1 'L' [NS I] I3ÍIŮIĎ-All-usm VE h i' .-. l _. '5-'-l :'-::'í__';.'-. m ' ' ' ' H--'-;__ :j :j-Éfz-j anonymizovano Cirklm'ă z? _' |" ..tg-Výškuvická 433! 2 Elme IEEE' 'ł' ._ ;,':__ Tüü 30 üstrava-'výši-Lavice

: I :':ä 'u' '-

Il.._ vúluhrlduhąbyluiuimad . ____.. Idłuättmužívanhchränlqdn 't-' I' 'I n'-I. _

'r.'-.'-§'.1'-'r -.-*.1'-" . ~-"' 1:-

, .' 1;; !Wmímmmm .r " 'u' 'ťa-"F ü . 1 l-IĚFÉ ' WMMMJM eš x:-. .-3734//

*06-2m... . [Wwäűhdm 55 ..Hmmm/L

.a ':-. r.. .s r-_ -.. _1__.. wmv _

I .u 1' ._ 1.-Spisová značkaz4OIIdentifikace dotazuz58508-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 06:43 Kontrolu provedl; Skupinová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Cirkl anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:CIRKL MART010772 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Cirkl, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Cirklová anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická 1D:CIRKLOVEVA 110375 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Cirklová, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R