MSPH 99 INS 9524/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 99 INS 9524/2014 199 ICm 1560/2015 29 ICdo 75/2017-153

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška V právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Lucie Kovářové, se sídlem V Praze 10, Korunní 2569/ 108, PSČ 101 00, jako insolvenční správkyně dlužníka INKOMA STAV s. r. o., zastoupené JUDr. Ing. Ondřejem Kubátem, advokátem, se sídlem V Praze 10, Korunní 2569/ 108, PSČ 101 00, proti žalovanému JUDr. Karlu Faltovi, narozenému 3. května 1951, bytem V Praze 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, o odpůrčí žalobě, o návrhu žalovaného na zajištění důkazu, vedené u Městského soudu vPraze pod sp. zn. 199 ICm 1560/2015, jako incidenční spor V insolvenční věci dlužníka INKOMA STAV s. r. o., se sídlem V Praze 2, Jaromírova 48/211, PSČ 128 00, identifikační číslo osoby 25615203, vedené u Městského soudu V Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 9524/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 6. srpna 2015, č.j. 199 ICm 1560/2015, 101 VSPH 478/2015-27 (MSPH 99 INS 9524/2014), takto:

1. Dovolání se odmítá. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.238,50 Kč, k rukám zástupce

žalobkyně.

Odůvodněnt

[1] Usnesením ze dne 25. května 2015, č. j. 199 ICm 1560/2015-17, Městský soud V Praze (dále jen insolvenční soud ):

1/ Zamítl návrh žalovaného na zajištění důkazu (kompletního účetnictví dlužníka za rok 2013) [bod 1. výroku].

2/ Potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 28. dubna 2015, č.j. 199 ICm 1560/2015-7 (bod 11. výroku).

3/ Prodloužil žalovanému lhůtu kvyjádření kžalobě do 20. června 2015 (bod 111. výroku).

[2] K odvolání žalovaného Vrchní soud V Praze usnesením ze dne 6. srpna 2015 , č.j. 199 ICm 1560/2015, 101 VSPH 478/2015-27 (), potvrdil usnesení insolvenčního soudu V bodu 1. výroku a odmítl odvolání proti bodům II. a III. výroku usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a Věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení .

[4] Nejvyšší soud dovolání odmítl podle % 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/ 1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).

[5] Učinil tak proto, že proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o návrhu na zjištění důkazu, není dovolání (objektivně) přípustné [% 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.]. Srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2017, sp. zn. 29 Cdo 960/2017, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu.

[6] Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení 5 243b odst. 5, 5 224 odst. 1 a 5 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto, čímž žalobkyni vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

[7] Náklady žalobkyně V dovolacím řízení sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ze dne 30. října 2015), určené podle vyhlášky

Ministerstva spravedlnosti c. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarií), ve znění pozdějších předpisů.

[8] Incidenční spor o odpůrčí žalobě (V jehož rámci podal žalovaný návrh na zajištění důkazu) je ve smyslu ustanovení 5 9 odst. 4 písm. c/ advokátního tarifu sporem ve věcech rozhodovaných V insolvenčním nebo obdobném řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50.000 Kč (srov. dále 5 7 bod 5. advokátního tarifu). Tomu odpovídá mimosmluvní odměna za 1 úkon právní služby ve výši 3.100 Kč (srov. š 11 odst. 1 písm. k/ advokátního tarifu). Jelikož však šlo o vyjádření k dovolání ve věci návrhu na zajištění důkazu, náleží žalobkyni mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny (5 11 odst. 2 písm. a/, odst. 3 advokátního tarifu), tj. V částce 1.550 Kč. Spolu s náhradou hotových výdajů dle 5 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč a s náhradou za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 388,50 Kč (5 137 odst. 3 o. s. ř.) tak dovolací soud přiznal žalobkyni k tíži žalovaného celkem částku 223 8,50 Kč.

[9] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku 11, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat exekuce (výkonu rozhodnutí).

V Brně 26. října 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.