MSPH 99 INS 8008/2010-C2-2
MSPH 99 INS 8008/2010-C2-2

Č.j.: 199 ICm 2147/2010-2147

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v právní věci žalobce: PolyComp,a.s., Na Hrázce čp. 22, 290 01 Poděbrady VIII., Kluk, IČ: 25713051, zast. Mgr. Jiřím Malínkem, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4-Pankrác proti žalovanému: JUDr. Martin Šíp, Československé armády 31, 160 00 Praha 6, insolvenční správce dlužníka DOTEC ENERGO INTERNATIONAL s.r.o., U Továren 770/1B, 102 00 Praha 10- Hostivař, IČ: 49551850

o určení pohledávky ve výši 167 798,71 Kč

takto:

I. Pohledávka přihlášená žalobcem ve výši 167 798,71 Kč v insolvenčním řízení dlužníka Dotec Energo International s.r.o., vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 99 INS 8008/2009 je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.Pokračování-2-99 ICm 2147/2010

Odůvodnění:

Žalobce se samostatnou žalobou na určení pohledávky domáhal u zdejšího soudu vydání rozhodnutí, podle kterého je jeho pohledávka přihlášená žalobcem ve výši 167 798,71 Kč v insolvenčním řízení dlužníka Dotec Energo International s.r.o., vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 99 INS 8008/2009 po právu. Důvodem vzniku přihlášené pohledávky je nárok z titulu nezaplacení ceny provedeného díla podle faktury č. 800645 ze dne 11.12. 2008 znějící na původní částku 228 480,-Kč a úroků. Samotné dílo, zpracování výkresové dokumentace pro oil storage tank 400 m2 byla dodána podle objednávky dlužníka č. 995/2053. Žalobce svůj nárok snížil o částku 82 150,-Kč na Kč 146 33,-. Žalovaný při přezkumném jednání popřel pohledávku žalobce co do pravosti, neboť žalobci nesvědčí ke sporné pohledávce jeho právo, není tudíž legitimován k podání žaloby. Žalobce uzavřel dne 16.6. 2009 v postavení postupitele smlouvu o postoupení pohledávky se společností ČESKÁ INKASNÍ A FACTORINGOVÁ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: 26692879, které předmětnou pohledávku v plné výši částce 228 480,-Kč postoupil s tím, že účinnost postoupení je vázán na splnění odkládací podmínky, v tomto případě zaplacení kupní ceny. Následně dne 1.10. 2010 obě zúčastněné strany uzavřely Dohodu o zrušení Smlouvy o postoupení pohledávky, na základě které došlo ke zrušení smlouvy s dodatkem, a to v rozsahu částky 146 330,-Kč. V dohodě je uvedeno, že žalobce je jediným oprávněným věřitelem pohledávky v částce 146 330,-Kč. Žalobce shledává jeho nárok oprávněným a navrhuje, aby soud jeho návrhu vyhověl.

Žalovaný se k soudnímu roku omluvil a ve svém vyjádření se v podstatě ztotožnil se shora uvedenými skutkovými tvrzeními žalobce. Žalovaný obdržel rozhodné listiny v elektronické podobě a tudíž je nemohl řádně prověřit, zejména zda skutečně byla uzavřena Dohoda o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky dne 1.10. 2010, přičemž celá žalobcem tvrzená právní konstrukce se jeví účelová, dlužníkovi a ani insolvenčnímu správci nebyla doručena notifikace o zpětném postoupení pohledávky na žalobce. Žalovaný upozorňuje na tu skutečnost, že žalobcem doložené dokumenty ze dne 16.12. 2010 nebyly součástí přihlášky a žalovaný měl tudíž omezené možnosti při přezkoumávání předmětné pohledávky. Žalovaný navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Podle ust. 192 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit. Podle ust. § 197 odst.1 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis a odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při

Pokračování-3-99 ICm 2147/2010 přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření a odst. 2 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. (3) Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 IZ.

Soud má zjištěné a současně za prokázané z unesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 8008/2009-A-59 ze dne 16. září 2010, že tento soud zjistil úpadek dlužníka a následně unesením č.j. MSPH 99 INS 8008/2009-B-15 ze dne 24. listopadu 2010 prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Současně ustanovil insolvenčním správcem žalovaného. Žalobce si svoji pohledávku ve výši 167 798,71 Kč (výše jistiny 146 330,-Kč a zákonný úrok 21 468,71 Kč) přihlásil přihláškou pohledávky ze dne ze dne 15.10. 2010 z titulu nároku na zaplacení ceny díla a příslušných úroků jak výše uvedeno. Žalobce, soud zjistil tuto skutečnost z insolvenčního spisu, proto na základě vyrozumění insolvenčním správcem ze dne 7.12. 2010 podal včas dne 23.12. 2010 incidenční žalobu u zdejšího soudu. Popření pohledávky insolvenčním správcem co do pravosti vyplývá z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24.11. 2010 a listu seznamu přihlášených pohledávek č. 77 z téhož data, jehož je tato listina součástí. Soud dále zjistil, že žalobce doložil svoji pohledávku ve smyslu ust. § 409 obch.z. a násl. o kupní smlouvě těmito listinami: objednávka č. 995/ Zo 503 / ze dne 28.11.2007, faktura č. 091800645 na Kč 228 480,-ze dne 11.12.2008, smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 1.10.2010 mezi společností Česká inkasní a Factoringová společnosti s.r.o. jako postupníkem a společností PolyCom a.s. jako postupitelem včetně dodatku ke smlouvě ze dne 16.6.2009, dohoda o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky uzavřená dne 1.10.2010 mezi společností Česká inkasní a Factoringová společnosti s.r.o. jako postupníkem a společností PolyCom a.s. jako postupitelem, potvrzení České inkasní a Factoringové společnosti s.r.o. o ukončení smluvního vztahu-mimosoudní řešení pohledávky za dlužníkem ze dne 23.3.2011.

Soud je toho názoru, že listiny předložené žalobcem k prokázání jeho nároku jsou dostatečné, žalovaný ostatně ani nárok žalobce co do merita nezpochybňoval. Sporným mezi účastníky řízení byla ta otázka, zda žalobce je v řízení aktivně legitimovaný, to je, zda je vůbec oprávněn uplatnit právo z výše uvedené pohledávky u soudu. Žalobce doložil soudu smlouvu o postoupení pohledávky ve smyslu ust. § 524 a násl. o.z. a současně dohodu, podle

Pokračování-4-99 ICm 2147/2010 které byla původní dohoda o postoupení pohledávky jinému subjektu zrušeno. To znamená, že žalobce opětovně vstoupil do práv jím původně postoupené pohledávky a mohl se svého práva řádně domáhat u soudu. Soud proto rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí s tím, že shledal nárok žalobce po právu.

Další listinné důkazy, které byly při soudním jednání dne 17.12. 2010 provedeny, ale nejsou obsaženy v tomto rozhodnutí, nevzal soud za podklad svého rozhodnutí, neboť je shledal nadbytečnými.

Výrok pod bodem II. o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 163 IZ za použití ust. § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 30. března 2011

JUDr. Jaroslav Suchý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bernhardtová