MSPH 99 INS 36628/2013-C85-8
MSPH 99 INS 36628/2013-C85-8

198 ICm 3608/2014 101 VSPH 319/2015-45 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v právní věci žalobce: Sun Job, a.s., sídlem Opletalova 1015/55, Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivo Hala, sídlem Italská 1583/24, Praha 2, insolvenční správce dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3608/2014-29 ze dne 27.března 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 198 ICm 3608/2014-29 ze dne 27.března 2015 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění

Městský soud v Praze jako soud I.stupně ve výroku uvedeným usnesením podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil řízení o vyloučení směnky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka poté, kdy soudy obou stupňů pravomocně zamítly žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků v tomto řízení. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že poté, kdy žalobci soud doručil usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno usnesení o zamítnutí žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, začala žalobci znovu běžet lhůta k zaplacení soudního poplatku, která skončila dne 17.2. 2015. V této lhůtě, ani později, žalobce soudní poplatek nezaplatil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, bez jakéhokoliv zdůvodnění. Jak vyplývá z obsahu spisu soudu I.stupně, soudní poplatek z návrhu ve výši 2.000,-Kč žalobce zaplatil dne 7.4. 2015.

Odvolací soud přezkoumal postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. napadené usnesení a dospěl k následujícímu závěru:

Odvolací soud zjistil, že na č.l. 36 spisu soudu I.stupně je založen záznam o zaplacení soudního poplatku žalobcem ve výši 2.000,-Kč převodem z účtu. Jde o potvrzení ze dne 7.4. 2015.

Podle záznamu soudu I.stupně na předkládací zprávě žalobce zaplatil soudní poplatek po uplynutí lhůty k odvolání, jež skončila dne 3.4. 2015. Za této situace není dán důvod, aby soud I.stupně postupoval podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, neboť soud I.stupně by byl povolán zrušit své usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, jen jestliže soudní poplatek žalobce zaplatil do konce odvolací lhůty, což se nestalo.

Nicméně je-li soudní poplatek zaplacen poplatníkem v době, kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku v důsledku podaného odvolání dosud nenabylo právní moci a odvolací soud o něm ještě nerozhodl, pak při zaplacení soudního poplatku odpadá překážka řízení v podobě nezaplacení soudního poplatku ve smyslu § 9 odst. 3 zákona 2 198 ICm 3608/2014 101 VSPH 319/2015 (MSPH 98 INS 36628/2013) o soudních poplatcích. Tato překážka v řízení byla zaplacením soudního poplatku odstraněna v době, kdy rozhodnutí o zastavení řízení nebylo dosud pravomocné.

Z těchto důvodů odvolací soud proto usnesení soudu I.stupně změnil podle § 167 odst. 2 ve spojení s § 221 odst. 1 o.s.ř. tak, že se řízení pro nezaplacení soudního poplatku nezastavuje.

O návrhu na záměnu účastníka podle § 107a o.s.ř. rozhodne soud I.stupně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 4.června 2015

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová