MSPH 99 INS 3624/2014-A-8
Č.j.: MSPH 99 INS 3624/2014-A-8

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Platilem v insolvenční věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , Slánská 1678/20, Praha 6, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 3624/2014-A-6 ze dne 13. února 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 3624/2014-A-6 ze dne 13. února 2014 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 99 INS 3624/2014-A-6 ze dne 13. února 2014 zdejší soud odmítl insolvenční návrh dlužníka z toho důvodu, že v insolvenčním návrhu dlužníka nebyly dostatečně vylíčeny rozhodné skutečnosti, z nichž by mohl insolvenční soud posoudit, zda dlužník je či není schopen plnit své závazky, které jsou více než 30 dnů po splatnosti, a tedy zda je v úpadku, přičemž v době podání insolvenčního návrhu byly pouze dva závazky dlužníka splatné déle než 30 dnů.

Proti shora citovanému usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že v insolvenčním návrhu vylíčil dostatečným způsobem okolnosti, z nichž vyplývá, že je v úpadku.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni jsou všechny závazky dlužníka splatné více než 30 dnů a celková výše pravidelných měsíčních splátek závazků je téměř shodná jako výše dlužníkova čistého příjmu, z čehož vyplývá, že dlužník po uhrazení nezbytných výdajů není schopen plnit své splatné závazky, postupoval insolvenční soud v souladu s ust. § 95 InsZ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení

V Praze dne 21. února 2014 Mgr. Ondřej Platil,v.r. Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová asistent soudce