MSPH 99 INS 3540/2018-A-11
č.j.: MSPH 99 INS 3540/2018-A-11

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci

dlužníka: OTOL COMPANY, spol. s.r.o., IČO: 25179055 sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

k návrhu věřitele: European Investments spol. s.r.o., IČO: 25177036 sídlem Náměstí Republiky 1, 110 00 Praha 1

právně zastoupeného: Mgr. Luďkem Skoupilem, advokátem sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitele European Investments spol. s.r.o., IČO: 25177036, sídlem Náměstí Republiky 1, 110 00 Praha 1 na nařízení předběžného opatření, podle kterého se společnosti OTOL COMPANY, spol. s.r.o., IČO: 25179055, sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66015 ukládá, aby se zdržela zcizení a dalšího zatížení nemovitých věcí v jejím vlastnictví, včetně zřízení zástavního práva dle smlouvy o úročené zápůjčce s přivolením ke zřízení zástavního práva k jednotkám uzavřené se společností FIM Development, s.r.o., IČO: 27235866, se sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106600, datované dnem 30. 1. 2018, to vše na dobu do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatele European Investments spol. s.r.o., IČO: 25177036, se sídlem Náměstí Republiky 1, 11000 Praha 1, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73181, podaného dne 1. 3. 2018, se zamítá.

II. Návrh věřitele European Investments spol. s.r.o., IČO: 25177036, sídlem Náměstí Republiky 1, 110 00 Praha 1 na nařízení předběžného opatření, podle kterého se zakazuje započtení vzájemných pohledávek společnosti OTOL COMPANY, spol. s.r.o., IČO: 25179055, se sídlem Dlouhá 727/39, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66015, s jinými pohledávkami, a to na dobu do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatele European Investments spol. s.r.o., IČO: 25177036, se sídlem Náměstí Republiky 1, 11000 Praha 1, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73181, podaného dne 1. 3. 2018, se zamítá.

III. Navrhující věřitel European Investments spol. s.r.o., IČO: 25177036, sídlem Náměstí Republiky 1, 110 00, Praha 1 je povinen zaplatit do 3 dnů od doručení tohoto usnesení isir.justi ce.cz

soudní poplatek z návrhu na vydání předběžného opatření, který podle položky 5 Sazebníku zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, činí 1 000,00 Kč, a to:

a) bezhotovostně na účet soudu: 3703-2928021 /0710 u ČNB Praha, variabilní symbol: 99 48 35 40 18

nebo

b) hotově do pokladny Městského soudu v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2 v I. patře, č. dv. 140.

Odůvodnění:

1. Insolvenčním návrhem ze dne 1. března 2018 se insolvenční věřitel (dále jen navrhovatel ) domáhá zjištění úpadku dlužníka a současně prohlášení konkursu na jeho majetek. Součástí samotného návrhu je i návrh na vydání předběžného opatření jak výše specifikováno ve výroku pod bodem I. a II. tohoto usnesení.

2. Navrhovatel odůvodnil návrh na vydání předběžného opatření tím, že jednáním dlužníka vzniká podezření, že dojde ke zkrácení uspokojení věřitelů, a to zejména podáním návrhu ze dne 12. 2. 2018 na vklad zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka do katastru nemovitostí, z něhož má být oprávněnou společnost FIM Development, s.r.o., IČO: 27235866, sídlem Havlíčkova 1029/3, 110 00 Praha 1 na základě Smlouvy o úročené zápůjčce s přivolením ke zřízení zástavního práva ze dne 30. 1. 2018.

3. Navrhovatel uvedl, že dlužník je propojen se společností FIM Development, s.r.o. a zřízením zástavního práva k majetku dlužníka ve prospěch jednoho věřitele v době, kdy se dlužník nachází v úpadku, dochází k úmyslnému zkrácení uspokojení věřitelů ve smyslu § 242 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen InsZ , jelikož lze dle odst. 1 odporovat rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám, a dle odst. 2 se má za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

4. Navrhovatel dále uvedl, že záměrem návrhu na předběžné opatření, kterým by bylo uloženo dlužníku zdržet se zcizení a zatížení nemovitých věcí v jeho vlastnictví, je především zabránění zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí, jelikož dle § 76f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř. platí, že bylo-li účastníku předběžným opatřením uloženo, aby nenakládal s určitou nemovitou věcí, pozbývá návrh na vklad práva týkajícího se této nemovité věci, o němž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, své právní účinky; to platí i tehdy, jestliže účastník učinil právní jednání týkající se nemovité věci dříve, než se usnesení o nařízení předběžného opatření stalo vykonatelným.

5. Závěrem navrhovatel uvedl, že vzhledem k dosavadnímu jednání dlužníka není jisté, zda v budoucnu nedojde ke zkrácení uspokojení věřitelů jiným způsobem, a tak současně navrhuje vyloučení možnosti započítávání vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů dle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ. Shodu s prvopisem potvrzuje Zdenka Baenhardtová.

6. Podle § 111 odst. 1 InsZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladně, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

7. Podle § 111 odst. 3 InsZ právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

8. Podle § 113 odst. 1 InsZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

9. Podle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

10. V řadě první se navrhovatel návrhem na předběžné opatření domáhá zejména zabránění zápisu zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka do katastru nemovitostí z důvodu úmyslného zkrácení uspokojení věřitelů ve smyslu § 242 InsZ. K tomuto insolvenční soud uvádí, že ust. § 242 InsZ, které upravuje neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů je institutem neúčinných právních úkonů, kterým lze odporovat podáním odpůrčí žaloby, a to v době po zjištění úpadku.

11. Z výše citovaného ust. § 111 InsZ vyplývá, především to, že dlužník je v dispozičních oprávněních nakládání se svým majetkem dostatečně omezen tímto ustanovením a pro případ, že by toto zákonné ustanovení nerespektoval, jsou tyto nedovolené dispozice v režimu insolvenčního řízení postaveny pod sankci jejich neúčinnosti vůči dlužníkovým věřitelům se zjištěnou pohledávkou.

12. V tomto případě není dán důvod pro vydání soudního rozhodnutí, podle kterého by insolvenční soud upravil poměry nad rámec ust. § 111 InsZ, jelikož zatím nebyly na jisto postaveny pohledávky insolvenčních věřitelů a současně není znám insolvenčnímu soudu majetek dlužníka, a tudíž nelze v tomto stadiu řízení ani konstatovat úpadek dlužníka. Navrhovatel navíc pouze uvádí, že jednáním dlužníka vzniká podezření, že dojde ke zkrácení uspokojení některých svých věřitelů na úkor jiných, aniž by osvědčil chování dlužníka, které k tomuto směřuje.

13. Jelikož insolvenční soud došel k závěru, že navrhovatelem vylíčené skutečnosti ohledně dlužníkova podání návrhu na vklad zástavního práva ke svým nemovitostem do katastru

Shodu s prvopisem potvrzuje Zdenka Baenhardtová.

nemovitostí ve prospěch společnosti FIM Development, s.r.o. spadají pod režim neúčinných právních úkonů, které se řeší odpůrčími žalobami, a další jiné relevantní skutečnosti, které by vedly k vydání předběžného patření, navrhovatel neuvedl, dospěl insolvenční soud k závěru že nejsou dány důvody pro nařízení předběžného opatření v souladu s § 113 InsZ a návrh ve výroku pod bodem I. zamítl.

14. V řadě druhé se navrhovatel domáhá návrhem na předběžné opatření zákazu započtení vzájemných pohledávek dlužníka s jinými pohledávkami. K tomuto insolvenční soud uvádí, že ust. § 82 odst. 3 písm. c) se zaměřuje na řešení úpravy započtení v rámci provozování podniku v insolvenčním řízení a k jeho nařízení musí být dány důvody hodné zvláštního zřetele. Tyto však insolvenční soud v dané věci neshledal, když navrhovatel nepředložil žádné důkazy a pouze vyjádřil obavu, že jednání dlužníka neskýtá záruku toho, že v budoucnu nedojde ke zkrácení uspokojení věřitelů tímto způsobem.

15. Na základě nedostatečných důkazů a tvrzení navrhovatele, které by opravňovali insolvenční soud k vydání předběžného opatření v souladu s § 82 odst. 3 písm. c) InsZ, insolvenční soud návrh ve výroku pod bodem II. zamítl.

16. Výrok pod bodem III. o povinnosti navrhovatele zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření je odůvodněn § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, v platném znění, přičemž výše poplatku byla určena dle položky Sazebníku poplatků, který je součástí tohoto zákona.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh na vydání předběžného opatření podala.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Praha 6. března 2018

JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zdenka Baenhardtová.