MSPH 99 INS 34204/2014-C2-10
MSPH 99 INS 34204/2014-C2-10

Č.j.: MSPH 199 ICm 3290/2015-32 (MSPH 99 INS 34204/2014)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým ve věci žalobce: UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 6, Brno, IČO: 00531766, zast. Mgr. Petrem Vodehnalem, advokátem, Havlíčkova 1680/13, Praha 1 proti žalovanému: Ing. Radomír Válek, Ostrovského 253/3, Praha 5, insolvenční správce dlužníka: Ignatia, s.r.o., Kováků 1077/9, Praha 5-Smíchov, IČO: 66999481, zast. Ing. Jindřichem anonymizovano , anonymizovano ,obecným zmocněncem, Lubnická 124, Praha 5-Sobín o určení pohledávky ve výši 3 653 603,82 Kč a 339 395,-Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 5 ve výši 3 653 603,82 Kč přihlášená žalobcem v insolvenčním řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn.proti dlužníkovi: Ignatia, s.r.o., se sídlem Kováků 1077/9, Praha 5-Smíchov, IČO: 28225970 přihláškou č. 7 ze dne 2.4. 2015, je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka č. 4 ve výši 339 395,-Kč přihlášená žalobcem v insolvenčním řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn.proti dlužníkovi: Ignatia, s.r.o., se sídlem Kováků 1077/9, Praha 5-Smíchov, IČO: 28225970 přihláškou č. 7 ze dne 2.4. 2015, není po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 2

Odůvodnění :

Žalobce se domáhal u zdejšího soudu proti žalovanému vydání rozsudku, podle kterého jsou jeho pohledávky ve výši 3 653 603,82 Kč a ve výši 339 395,-Kč, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení dlužníka Ignatia s.r.o. vedeného zdejším soudem pod sp.zn. MSPH 99 INS 34204/2014, po právu.

Pokud jde o první nárok z titulu určení pohledávky ve výši 3 653 603,82 Kč, žalobce uvedl, že jako zhotovitel uzavřel se společností Ignatia s.r.o. ( dlužník) jako objednatelem dne 17.3. 2010 smlouvu o dílo č. 102080 U. 3920 01 2010, jejímž předmětem byl závazek žalobce zhotovit pro dlužníka dílo Loftové byty Lochkov přestavba bývalé sladovny na loftové byty, ulice u Sladovny, SO 101 nový bytový dům, SO 102 podzemní parkoviště a související inženýrské objekty a v záloze dlužníka zaplatit za toto dílo žalobci sjednanou cenu. Žalobce dále uvedl, že pro dlužníka předmětné dílo řádně zhotovil a dne 25.10. 2011 je dlužníkovi předal. Žalobce dlužníkovi vyúčtoval cenu za zhotovení tohoto díla ve výši 102 387 942,-Kč bez DPH. Z této ceny zaplatil dlužník žalobci pouze část a zbytek závazku ve výši 36 921 659,08 Kč (včetně DPH) žalobce dosud neuhradil. Jelikož dlužník neměl zajištěno financování díla již provedeného žalobcem, vyšel žalobce dlužníkovi vstříc a přistoupil na odložení splatnosti části ceny díla ve výši 30 mil. Kč včetně DPH, a to nejpozději do 31.12.2013. Zajištění řádné a včasné úhrady této části ceny díla dlužníkem v nově sjednaném termínu uzavřeli dne 2.11.2011, dlužník co by převodce a žalobce co by nabyvatel mimo jiné kupní smlouvu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva bytové jednotce č. 196/31, nacházející se v budově č. t. 196 stojící na pozemku parcelní č. 285 pro k.ú. Lochkov a Obec Praha. V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a předmětné smlouvy o dílo byla mezi žalobcem a dlužníkem dne 2.11.2011 uzavřena Dohoda č. 102080 U 3920 06 2011, jejímž předmětem byla úprava zajištění pohledávek žalobce za dlužníkem vyplývajících ze smlouvy o dílo. Podle článku I. odst. 1 a 2 této dohody byl žalobce oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva k předmětné bytové jednotce v případě, že dlužník neuhradí část ceny díla v termínu do 31.12.2013 poté, co dojde k vypořádání vzájemných pohledávek žalobce a žalovaného započtením s tím, že do splnění těchto podmínek bude i tato kupní smlouva uložena v advokátní úschově na základě Smlouvy o advokátní úschově ze dne 2.11.2011 u Mgr. Martina Žižky, advokáta, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1.

Žalobce dále uvedl, že podle článku I. odst. 3 dohody se žalobce s dlužníkem dohodli na tom, že pokud do 31.12.2013, resp. do doby podání návrhu na vklad do vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí, dlužníka osloví potencionální zájemce o koupi jednotky uvedené v kupní smlouvě, je dlužník povinen o tom žalobce neprodleně informovat a zahájit s ním jednání o náhradě s tím, že v případě sjednání dohody o náhradě uzavře žalobce s dlužníkem novou kupní smlouvu za obdobných podmínek, které obsahuje nahrazovaná kupní smlouva. Naopak pro případ, že mezi žalobcem a dlužníkem nedojde k dohodě o náhradě, žalobce s dlužníkem sjednali, že dlužník není oprávněn uzavřít jakýkoliv 3 smluvní vztah týkající se bytu, na který byla mezi žalobcem a dlužníkem uzavřena kupní smlouva.

Žalobce dále uvedl, že z katastru nemovitostí zjistil, že dlužník v rozporu s článkem I. odst. 3 dohody a rovněž rozporu s uzavřenou kupní smlouvou prodal bytovou jednotku č. 196/31, která se nachází v budově č.p. 196, stojící na pozemku parc. č. 285, pro k.ú. Lochkov a Obec Praha, a to manželům Ing. Martinovi a Vlastě Medunovým, bytem Rymaně 1065, Mníšek pod Brdy. Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 411 došlo k uvedenému převodu vlastnického práva k předmětnému bytu na základě kupní smlouvy ze dne 6.3.2013 s právními účinky ke dni 13.3.2013. Žalobce zdůraznil, že dlužník žalobce neinformoval o svém úmyslu prodat předmětný byt manželům Medunovým a ani jakémukoliv jinému zájemci a následnou realizaci prodeje předmětného bytu žalobci zatajil.

Žalobce uvedl, že podle článku I. odst. 4 dohody bylo mezi žalobcem a dlužníkem sjednáno, že v případě, že dlužník uzavře s třetí osobou kupní smlouvu na byt uvedený v kupní smlouvě, aniž by došlo k náhradě nebo uhrazení dlužných částek z daňových dokladů řádně vystavených žalobcem dle smlouvy o dílo, vznikne žalobci nárok smluvní pokutu ve výši kupní ceny dotčeného bytu uvedeného v kupní smlouvě a žalovanému povinnost tuto smluvní pokutu žalobci na jeho výzvu uhradit. Vzhledem k tomu, že ze strany dlužníka nedošlo k žádné úhradě dlužných částek z titulu žalobcem zhotoveného a dlužníkovi řádně předaného díla, vznikl žalobci ve smyslu článku I odst. 4 dohody nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 063 003,-Kč, to je ve výši kupní ceny bytu podle kupní smlouvy, neboť dlužník v rozporu s dohodou dne 6.3.2013 prokazatelně uzavřel s třetí osobou kupní smlouvu bytu, aniž by žalobci poskytl náhradu za toto zajištění, resp. aniž by se žalobcem zahájil jednání o této náhradě či uhradil část ceny díla vyúčtovaného řádně vystavenými daňovými doklady v hodnotě kupní ceny bytu.

Žalobce následně vyzval dlužníka k zaplacení smluvní pokuty doporučeným dopisem ze dne 3.4.2013, který byl dlužníkovi doručen 5.4.2013. Dlužník v dopise ze dne 9.4.2013 odmítl požadavek žalobce na zaplacení smluvní pokuty jako předčasný s odůvodněním, že vznik nároku žalobce na smluvní pokutu je vázán na splnění podmínky, a to nezaplacení řádně vystavených daňových dokladů do 31.12.2013 dlužníkem. Žalobce se s takovým názorem neztotožňuje, neboť nevyplývá ani ze samotného znění dohody a navíc je v rozporu se smyslem a účelem dohody včetně v ní sjednané sankce v podobě smluvní pokuty.

Žalobce uvedený nárok přihlásil do insolvenčního řízení s dlužníkem přihláškou č. 7, nárok č. 5. Uvedenou pohledávku žalobce za dlužníkem žalovaný na zvláštním přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 24.7.2015 popřel co do pravosti a výše, neboť sjednaná smluvní pokuta odporuje dobrým mravům. S tímto názorem se žalobce neztotožnil a proto se obrátil v této věci na zdejší soud. 4

Pokud jde o druhý nárok žalobce, který si přihlásil v insolvenčním řízení jako přihlášku č. 7, pohledávka č. 4 ve výši 339 395,-Kč přihláškou pohledávky ze dne 4.2.2015, žalobce uvedl, že byl nucen s ohledem na nedostatečnou morálku dlužníka podat u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR žalobu na zaplacení ceny díla, a to v rozsahu 8 484 887,48 Kč. Žalobce k výzvě rozhodčí komory zaplatil rozhodčí poplatek v celkové výši 339 395,-Kč. S ohledem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka a přerušení předmětného rozhodčího řízení vznikla žalobci škoda ve výši zaplaceného rozhodčího poplatku to je ve výši 339 395,-Kč. Žalobce, jak uvedeno přihlásil předmětný nárok do insolvenčního řízení s dlužníkem pod přihláškou č. 7, nárok č. 4, který žalovaný na zvláštním přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 24.7. 2015 popřel co do pravosti a výše a to z důvodu jeho neexistence. Žalobce se s tímto názorem neztotožnil a proto se obrátil v této věci na zdejší soud.

Žalovaný na svoji obranu uvedl, že nerozporuje, že žalobce uzavřel s dlužníkem Ignatia, s.r.o., smlouvu o dílo č. 102080 U 39 20 01 2010, jejímž předmětem byl závazek žalobce zhotovit pro dlužníka dílo Loftové byty Lochkov ˝, přestavba bývalé sladovny na Loftové byty, nový bytový dům, podzemní parkoviště a související inženýrské objekty.

Žalovaný současně nerozporuje, že žalobce dne 25.10.2011 předal dílo dlužníkovi a vyúčtoval cenu díla ve výši 102 387 942,-Kč bez DPH. Žalovaný rovněž nerozporuje, že dne 2.11.2011 uzavřeli žalobce s dlužníkem Dohodu č. 102080 U. 3920 06 2011, jejímž předmětem byla úprava zajištění pohledávek žalobce za dlužníkem vyplývajících z citované smlouvy o dílo. Předmětem sporu rovněž není, že v rámci podmínek uzavřené dohody dlužník s žalobcem uzavřeli kupní smlouvu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 196/31, nacházející se v budově č.p. 196 v k.ú. Lochkov a žalobce byl smyslu sjednaných podmínek oprávněn podat návrh na vklad do vlastnického práva k předmětné bytové jednotce v případě, že dlužník neuhradí část ceny díla v termínu do 31.12.2013 poté, co dojde k vypořádání vzájemných pohledávek žalobce a žalovaného k započtením s tím, že do splnění těchto podmínek bude kupní smlouva uložena v advokátní úschově.

Žalovaný dále nerozporuje, že součástí uzavřené dohody mezi žalobcem a dlužníkem bylo podle článku I odst. 3 ujednání, že pokud do 31.12.2013, resp. do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí dlužníka osloví potencionální zájemce o koupi jednotky uvedené v kupní smlouvě, je dlužník povinen o tomto žalobce neprodleně informovat a zahájit s ním jednání o náhradě s tím, že v případě sjednání dohody o náhradě uzavře žalobce s dlužníkem novou kupní smlouvu za obdobných podmínek, které obsahuje nahrazovaná kupní smlouva. Naopak pro případ, že mezi žalobcem a dlužníkem nedojde k dohodě o náhradě, žalobce s dlužníkem sjednali, že dlužník není oprávněn uzavřít jakýkoliv smluvní vztah týkající se bytu, na který byla mezi žalobcem a dlužníkem uzavřená kupní smlouva. 5

Žalovaný potvrzuje, že dlužník v rozporu s článkem I odst. odst. 3 dohody v rozporu z uzavřenou kupní smlouvou prodal bytovou jednotku č. 196/31 v budově č.p. 196 v k.ú. Lochkov třetí osobě, a to na základě kupní smlouvy ze dne 6.3.2013 s právními účinky ke dni 13.3.2013. Žalovaný nerozporuje, že součástí ujednání mezi žalobcem a dlužníkem podle článku I odst. 4 dohody bylo stanoveno, že v případě, že by dlužník uzavřel s třetí osobou kupní smlouvu na byt uvedený v kupní smlouvě, aniž by došlo k náhradě nebo uhrazení dlužných částek s daňových dokladů řádně vystavených žalobcem dle smlouvy o dílo, vznikne žalobci nárok na smluvní pokutu ve výši kupní ceny dotčeného bytu uvedeného v kupní smlouvě a žalovanému povinnost tuto smluvní pokutu žalobci na jeho výzvu uhradit. Ve smyslu výše uvedeného ustanovení dohody tak žalobce vyčíslil smluvní pokutu ve výši 3 063 003,-Kč.

Ve smyslu dohody D 102080 U.3920 06 2920 06 2011 ze dne 2.11.2011 uzavřeli žalobce s dlužníkem další kupní smlouvy k bytovým jednotkám v bytovém domě čp. 196 Lochkov, a to k jednotce 196/22, 196/25, 196/26, 196/27, 196/41 a 196/46. Podle článku I. bodu 5 dohody pak měly být všechny uzavřené kupní smlouvy žalobci vydány schovatelem z advokátní úschovy po prokázání splnění následujících podmínek: A. bude prohlášen úpadek objednatele, což bude s chovateli prokázáno předložením pravomocného rozhodnutí o úpadku potvrzujícím úpadek objednatele, nebo předložením jiného dokladu schopného prokázat, že byl pravomocně prohlášen úpadek objednatele, dále je zhotovitel povinen předložit kopie nezaplacených daňových dokladů vystavených dle smlouvy o dílo a předložením písemného prohlášení o tom, v jaké výši nebyly, částky dle předložení daňových dokladů zaplaceny nebo B. objednatel nesplní řádně svůj závazek zaplatit vystavené daňové doklady vydané zhotovitelem dle smlouvy do dílo ani v termínu do 31.01.2013, což bude s chovateli prokázáno prohlášením zhotovitele, že objednatel své závazky nesplnil, spolu s kopiemi nezaplacených splatných daňových dokladů vystavených dle smlouvy o dílo, a současně zhotovitel prokáže zánik povinnosti uhradit kupní cenu započtením proti pohledávce z vystavených daňových dokladů vydaných zhotovitelem dle smlouvy o dílo.

Žalobce nevyužil svého oprávnění ve smyslu bodu B. článek I. pod 5 dohody a nevyzval schovatele k vydání žádné z uzavřených kupních smluv k sedmi bytovým jednotkám v domě čp. 196 Lochkov, a to včetně bytové jednotky 196/31. Požadavek žalobce na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 063 003,-Kč tak podle názoru žalovaného odporuje dobrým mravům, jestliže žalobce uplatňuje nárok na její úhradu za situace, kdy sám nevyužil oprávnění realizovat předmět prodeje, ač k tomu měl splněny všechny předpoklady, a to nejenom k bytové jednotce 196/31, ale i k ostatním šesti bytovým jednotkám, jež zůstaly v majetku dlužníka. Jedná se tedy o neplatný právní úkon, kdy je nutné kromě neúměrné výše smluvní pokuty rovnající se výši sjednané kupní ceny bytové jednotky v konkrétním případě posuzovat i další kritéria, a to zejména skutečnost, že žalobce ač mohl, tak nevyužil svého práva realizovat koupi dalších šesti bytových jednotek. Z jednání žalobce je pak zřejmé, že porušení povinnosti dlužníka, to je prodejem bytové jednotky č. 196/31 třetí osobě, nevznikla 6

žalovanému žádná újma, jenž by měla být kompenzována úhradou smluvní pokuty. Žalobce je toho názoru, že s ohledem na neplatnost ujednání o smluvní pokutě, nevzniká žalobci ani nárok na úhradu příslušenství, a to zákonný úrok z prodlení z částky 3 063 303,-Kč za období od 06.04.2013 do 21.01.2015 ve výši 386 920,22 Kč. Žalobci také nevzniká ani nárok na zaplacení nákladů soudního řízení vedeným pod spisovou značkou 21 C 188/2014 u Obvodního soudu pro Prahu 5 ve výši 203 680,60 Kč za předpokladu, že by soud shledal nárok žalobce na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 063 003,-Kč s příslušenstvím za oprávnění, nevzniká žalobci na zaplacení náhrady nákladů nalézacího řízení, který není přiznán pravomocným rozhodnutím soudu.

Žalovaný navrhuje, aby soud žalobu žalobci z titulu smluvní pokuty ve výši 3 063 003,-Kč spolu s příslušenstvím 590 600,82 Kč zamítl, neboť tento právní úkon je neplatný z důvodů porušení dobrých mravů. V případě, shledá-li soud návrh žalobce na zaplacení smluvní pokuty důvodným, navrhuje žalovaný, aby soud zamítl žalobu v rozsahu 203 680,60 Kč, neboť náklady soudního vymáhání nároku žalobce nebyly dosud přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

Pokud jde o nárok žalobce ve výši 339 395,-Kč, který žalobce uplatnil u rozhodčího soudu při hospodářské a agrární komoře ČR s titulu zaplacení soudního poplatku za žalobu o zaplacení 8 484 887,48 Kč, uhrazený poplatek si přihlásil žalobce přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka jako náhradu škody. O žalobě vedené u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR nebylo dosud rozhodnuto a žalobce tak nemůže prokázat, že byl či bude ve sporu úspěšný a bude mu přiznán nárok na zaplacení soudního poplatku ve výši 339 395,-Kč ze strany dlužníka. Podle názoru žalovaného žalobce neprokázal, že v souvislosti s podanou žalobou na zaplacení 8 484 887,48 Kč mu vznikla škoda ve výši 339 395,-Kč a žalobce současně nedisponuje pravomocným rozhodnutím, na jehož základě mu vzniká právo na úhradu zaplaceného soudního poplatku.

Žalovaný navrhli, aby soud žalobu žalobce z titulu náhrady škody ve výši 339 395,-Kč v plném rozsahu zamítl.

Ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon-dále jen InsZ ), stanoví, že pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé a odst. 3 není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do pravosti a výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. 7

Dle ust. § 193 InsZ jde o popření pohledávky co do její pravosti tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že zanikla anebo že se zcela promlčela. Podle ust. § 197 odst. 1 InsZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání.

Podle ust. § 194 Ins Z o popřen pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti její výše.

Podle ust. § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle ust. § 198 odst. 2 InsZ může žalobce v žalobě podle odstavce 1 uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Dle ust. § 544 ObčZ platí, že sjednají-li si strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. Dle ust. § 301 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník účinný v době, kdy byla uzavřena Smlouva o dílo (dále jen ObchZ ), platí, že nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluví povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl.

Podle ust § 373 obch.z. kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu tedy jsou: 1) vznik škody, 2) zaviněné porušení smluvní povinnosti dlužníkem, 3) příčinná souvislost mezi škodou a porušením povinnosti.

Insolvenční soud nejdříve zkoumal včasnost podané žaloby a vzhledem k tomu, že se přezkumné jednání, na němž byla pohledávka žalobce popřena, konalo dne 24. července 2015 a žaloba podána dne 17. srpna 2015, byla žaloba podaná včas.

Na jednání, které se konalo dne 13. ledna 2016, účastníci řízení setrvali na svých dosavadních stanoviscích. 8

Soud má z usnesení Městského soudu v Praze č.j.-A-12 ze dne 20.01.2015 za prokázané, že zdejší soud zjistil úpadek dlužníka společnosti Ignatia, s.r.o., prohlásil konkurs na její majetek a současně jmenoval insolvenčním správcem Ing. Radomíra Válka, se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3. Přihláškou pohledávky č. 7 insolvenčního věřitele společnosti Unistav a.s. ze dne 02.04.2015 prokázáno jest, že tento věřitel si přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Ignatia s.r.o. pohledávku č. 5 v celkové výši 3 653 603,82 Kč a pohledávku č. 4 v celkové výši 339 395,-Kč. Pohledávka č. 5 ve výši 3 653 603.82 Kč se skládala z jistiny 3 063 003,-Kč, která představovala smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti podle článku I. odst. 4 Dohody č. 102080 U 3920 06 2011 ze dne 02.11.2011 a Kupní smlouvy ze dne 2.11.2011 uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem, a příslušenství, které představovalo zákonný úrok z prodlení z částky 3 063 003,-Kč za období od 6.4.2013-20.1.2015 ve výši 386 920,22 Kč a náklady právního zastoupení včetně soudního poplatku ve výši 203 680,60 Kč. Tato pohledávka byla při přezkumném jednání, které se konalo dne 24.07.2015 u Městského soudu v Praze, jak vyplývá z níže specifikovaného protokolu o zvláštním přezkumném jednání a listů seznamu přihlášených pohledávek popřena insolvenčním správcem co do pravosti, neboť podle jeho názoru smluvní pokuta odporuje dobrým mravům, jestliže věřitel uplatňuje nárok na její úhradu za situace, kdy sám nevyužil oprávnění realizovat předmět prodeje (to je předmět kupních smluv uzavřených 2.11.2011) ve smyslu Dohody ze dne 02.11.2011.

Soud dále zjistil a má za prokázané ze Smlouvy o dílo č. 102080 U. 3920 01 2010, která byla uzavřena dne 2.11.2011 mezi společností Ignatia, s.r.o., (dlužník) jako objednatelem a společností Unistav a.s. (žalobce) jako zhotovitelem, že shora uvedení účastníci smlouvy uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem bylo provedení díla Loftové byty Lochkov, přestávka bývalé sladovny na Loftové byty, ulice U sladovny č.p. 196, Praha 5-Lochkov-I. Zhotovitel se v této smlouvě o dílo zavázal dílo zhotovit a objednatel za ně zaplatit. Z předávacího protokolu ze dne 25.10.201, jednoznačně vyplývá, že společnost Ignátia, s.r.o.( dlužník ) jako objednatel díla převzala od zhotovitele společnosti Unistav a.s., byty, a to Loftové byty Lochkov-přestavba bývalé sladovny na Loftové byty, ulice U sladovny čp. 196, Praha 5-Lochkov-1. etapa. Dohodou č. 102 080 U. 3920 06 2011, která byla uzavřena mezi společností Ignátia s.r.o. jako objednatelem a společností Unistav a.s. jako zhotovitelem dne 2.11.2011, jejímž předmětem byla úprava zajištění pohledávek žalobce za dlužníkem vyplývajících ze smlouvy o dílo, je prokázáno, že se účastníci smlouvy dohodli na tom, že žalobce byl oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva k předmětné bytové jednotce v případě, že dlužník neuhradí část ceny díla v termínu do 31.12.2013 poté, co dojde k vypořádání vzájemných pohledávek žalobce a žalovaného započtením s tím, že do splnění těchto podmínek bude i tato kupní smlouva uložena v advokátní úschově na základě Smlouvy o advokátní úschově ze dne 2.11.2011 u Mgr. Martina Žižky, advokáta, Václavské nám. 846/1, Praha 1. Účastníci smlouvy se dále dohodli na tom, že pokud do 31.12.2013, resp. do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí, dlužníka osloví potenciální zájemce o koupi jednotky uvedené v kupní smlouvě, je dlužník povinen o tomto žalobce neprodleně informovat a zahájit s ním jednání o náhradě s tím, že v případě sjednání dohody o náhradě, uzavře žalobce s dlužníkem novou kupní 9 smlouvu za obdobných podmínek, které obsahuje nahrazovaná kupní smlouva. Naopak pro případ, že mezi žalobcem a dlužníkem nedojde k dohodě o náhradě, žalobce s dlužníkem sjednali, že dlužník není oprávněn uzavřít jakýkoliv smluvní vztah týkající se bytu, na který byla mezi žalobcem a dlužníkem uzavřená kupní smlouva. Z článku I. odst. 4 Dohody dále vyplývá, že v případě, že dlužník uzavře s třetí osobou kupní smlouvu na byt uvedený v kupní smlouvě, aniž by došlo k náhradě nebo uhrazení dlužných částek z daňových dokladů řádně vystavených žalobcem dle smlouvy o dílo, vznikne žalobci nárok na smluvní pokutu ve výši kupní ceny dotčeného bytu uvedeného v kupní smlouvě a žalovanému povinnost tuto smluvní pokutu žalobci na jeho výzvu zaplatit. Smlouvou o advokátní úschově ze dne 2.11.2011, uzavřenou mezi společností Ignatia, s.r.o. jako prodávajícím a společností Unistav a.s. jako kupujícím a Mgr. Martinem Žižkou, advokátem, Na Příkopě 15, Praha 1 jako schovatelem je prokázáno, že výše uvedení účastníci smlouvy uzavřeli smlouvu o advokátní úschově, podle které předali advokátovi do úschovy smlouvy o převodu vlastnictví k bytovým jednotkám, mezi jinými Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky č. 196/31 a spoluvlastnického podílu na jednotce č. 196/77, nacházející se v bytovém domě čp. 196, postaveném na pozemku parc. č. 285 v k.ú. Lochkov Obec Praha. Soud má dále za prokázané ze Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která byla uzavřena mezi společností Ignátia , s.r.o. jako prodávajícím a společností Unistav a.s. jako kupujícím, že shora uvedení účastníci smlouvy uzavřeli smlouvu jejímž předmětem je převod bytové jednotky č. 196/31 o velikosti podlahové plochy 52,4 m2 a dispozici 2 + KK umístěná ve 3. nadzemním podlaží bytové domu popsaného v článku jedna smlouvy. Soud zjistil a má za prokázané z výpisu katastru nemovitostí katastrální území Lochkov, list vlastnictví 411 ze dne 28.3.2013, že Ing. Martin Meduna a Vlasta Medunová nabyli bytovou jednotku č. 196/31, budova Lochkov, čp. 196, LV 368, bytový dům, na základě kupní smlouvy uzavřené dne 6.3.2013.

Shora uvedené skutečnosti jsou současně prokázány shodnými skutkovými tvrzeními účastníků řízení, neboť žalovaný nerozporuje, že žalobce uzavřel s dlužníkem předmětnou smlouvu o dílo, dlužníkovi dílo řádně předal, žalovaný současně nerozporuje, že součástí uzavřené dohody mezi žalobcem a dlužníkem bylo podle článku I. odst. 3 ujednání, že pokud do 31.12.2013, resp. do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí dlužníka osloví potencionální zájemce o koupi jednotky uvedené v kupní smlouvě, je dlužník povinen o tomto žalobce neprodleně informovat a zahájit s ním jednání o náhradě s tím, že v případě sjednání dohody o náhradě uzavře žalobce s dlužníkem novou kupní smlouvu z obdobných podmínek, které obsahuje nahrazovaná kupní smlouva. Pro případ, že by mezi žalobcem dlužníkem nedošlo k dohodě o náhradě, žalobce s dlužníkem sjednali, že dlužník není oprávněn uzavřít jakýkoliv smluvní vztah týkající se bytu, na který by byla mezi žalobcem a dlužníkem uzavřena kupní smlouva. Žalovaný současně potvrdil, že dlužník v rozporu s článkem I. odst. 3 Dohody a v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou prodal bytovou jednotku č. 196/31 v budově čp. 196 v k.ú. Lochkov třetí osobě, a to na základě kupní smlouvy ze dne 06.03.2013 správní účinky ke dni 13.03.2013. Žalovaný nerozporoval, že součástí ujednání mezi žalobcem a dlužníkem podle článku I odst. 4 dohody bylo ustanoveno, že v případě, že dlužník uzavře s třetí osobou kupní smlouvu na byt uvedený v kupní smlouvě, aniž by došlo k náhradě nebo uhrazení dlužných částek z daňových dokladů řádně vystavených žalobcem dle smlouvy o dílo, vznikne žalobci nárok 10 na smluvní pokutu ve výši kupní ceny dotčeného bytu uvedeného v kupní smlouvě a žalovanému povinnost tuto smluvní pokutu žalobci na jeho výzvu uhradit. Ve smyslu výše uvedeného ustanovení dohody tak žalobce vyčíslil smluvní pokutu ve výši 3 063 003,-Kč. Žalovaný dále uvedl, že je nesporné, že žalobce podal u Obvodního soudu pro Prahu 5 žalobu o zaplacení částky 3 063 003,-Kč s příslušenstvím o zaplacení smluvní pokuty. Vzhledem k tomu, že se dlužník k žalobnímu návrhu nevyjádřil, vydal dne 10.07.2014 soud rozsudek pro uznání pod spisovou značkou 21 C 188/2014-68 bez nařízení jednání, které nenabylo dosud právní moci. Žalovaný dále nerozporoval uzavření dohody 102080 U.3920 06 2011ze dne 02.11.2011, kterou uzavřeli žalobce s dlužníkem další kupní smlouvy k bytovým jednotkám v bytovém domě čp. 196 Lochkov, a to k jednotce 196/22, 196/25, 196/26, 196/27, 196/41 a 196/46 a tu skutečnost, že podle článku I. bodu 5 dohody pak měly být všechny uzavřené kupní smlouvy žalobci vydány s chovatelem z advokátní úschovy po prokázání podmínek dle dohody.

Ze shora uvedených zjištění, jak z listinných důkazů, tak shodných tvrzení účastníků řízení, jednoznačně vyplývá a je prokázáno, že společnost Unistav,a.s. jako zhotovitel a společnost Ignatia,s.r.o. jako objednatel řádně uzavřeli mezi sebou smlouvu o dílo, které bylo řádně protokolárně objednateli předáno a o povinnosti zaplatit smluvní cenu za dílo nebylo mezi nimi sporu. Oba jmenovaní současně uzavřeli mezi sebou Dohodu č. 102 080 U. 3920 06 2011, jejímž předmětem bylo zajištění pohledávek žalobce za dlužníkem vyplývajících ze smlouvy o dílo s tím, že žalobce je oprávněn v případě, že žalovaný nezaplatí do 31.12. 2013 cenu díla, návrh na vklad vlastnického práva k bytové jednotce 196/31 do katastru nemovitostí. Žalobce jako kupující a žalovaný jako prodávající současně uzavřeli několik kupních smluv, jejímž předmětem byl prodej jednotlivých bytových jednotek, a předmětné kupní smlouvy na základě smlouvy o úschově uložili do úschovy advokátovi Mgr. Martinovi Žižkovi. Společnost Ignatia,s.r.o. se dále v Dohodě zavázala, že v případě jejího oslovení zájemcem o koupi bytové jednotky, bude společnost Unistav a.s. o této skutečnosti informovat a zavázala se zahájit s ní jednání o náhradě a uzavřít novou kupní smlouvu za obdobných podmínek a v případě, že k dohodě nedojde, společnost Ignatia,s.r.o. se zavázala, že žádnou kupní smlouvu se zájemcem o koupi bytu neuzavře. Obě strany smlouvy se v č.l. I. odst. 4 Dohody dohodly na tom, že v případě, že společnost Ignatia,s.r.o. uzavře s třetí stranou kupní smlouvu, aniž by došlo k náhradě či zaplacení dlužných částek, vzniká společnosti Unistav,a.s. právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši kupní ceny dotčeného bytu a společnosti Ingnatia,s.r.o. tuto smluvní pokutu zaplatit. Jak z výše uvedeného vyplývá a je řádně prokázáno, společnost Ignatia,s.r.o. prodala bytovou jednotku č. 196/31manželům Medunovým za částku ceny bytu č. 196/31, to je 3 063 003,-Kč.

Vzhledem k tomu, že společnost Ignatia,s.r.o. porušila povinnosti, ke kterým se zavázala v dohodě, vzniklo společnosti Unistav,a.s. právo na zaplacení smluvní pokuty podle č. I. odst. 4 dohody ve smyslu ust. § 544 o.z. a § 301 obch.z. . Smluvní pokutu je třeba považovat za paušalizovanou náhradu škody s tím, že smluvní pokuta sjednaná v rámci obchodních závazkových vztahů je na rozdíl od smluvní pokuty sjednané podle občanského zákoníku založena na principu objektivní odpovědnosti. Z toho vyplývá, že účastník obchodního závazkového vztahu, jemuž vznikne povinnost k zaplacení smluvní pokuty, se této pokuty nemůže této svojí odpovědnosti zprostit s poukazem na zavinění ve vztahu k porušení povinnosti či poukazem na existenci okolností, které by vylučovaly jeho odpovědnost (§ 374 obch.z). Dalším rozdílem oproti úpravě obsažené v OZ je skutečnost, že u smluvní pokuty v režimu Obchz může soud ve vztahu k její výši uplatnit tzv moderační právo. Soud při 11 rozhodování o snížení smluvní pokuty bude omezen pouze tím, že smluvní pokuta po snížení nesmí být nižší než v důsledku porušení zajišťované povinnosti vzniklá škoda. Soud v této věci je toho názoru, že moderační právo nelze použit, neboť ze shora uvedeného vyplývá, že smluvní pokuta ve výši 3 063 003,-Kč představuje cenu bytu, který byl v rozporu s Dohodou společností Ignatia,s.ro. prodán a prodejem bytu došlo ke zcela zjevnému snížení zajištění pohledávky věřitele. Využití moderačního práva tudíž není na místě. Vzhledem k úpravě moderačního práva v obch.zv. vztazích, nelze uplatnit námitku uzavření smluvní pokuty v rozporu s dobrými mravy a namítat neplatnost smluvního ujednání, tak jak je to možné podle úpravy ve starém občanském zákoníku. Další složku pohledávky č. 5 úroky z prodlení ve výši 386 920,22 Kč a náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši 203 680,60 Kč soud považuje za oprávněné, neboť se jedná o příslušenství pohledávky ve smyslu ust. § 121 odst. 3 o.z.

Zdejší soud z důvodu shora uvedených považuje proto tuto pohledávku za oprávněnou.

Pohledávka č. 4 ve výši 339 395,-Kč, která představovala náhradu škody ve formě poplatku za zálohu u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR ze dne 03.06.2013 z žaloby o zaplacení částky ve výši 8 484 877,48 Kč. Taktéž tato částka resp. nárok byl insolvenčním správcem na přezkumném jednání dne 24.07.2015 popřen co do pravosti, protože o samotné žalobě a nákladech řízení nebylo dosud rozhodnuto, věřiteli vzniká nárok až v případě pravomocného rozhodnutí ve sporu. Popření pohledávky č. 4 a 5 (přihláška č. 7) je jednoznačně prokázáno z protokolu o zvláštním přezkumném jednání č.j. -B ze dne 24.07.2015 a listů seznamu přihlášené pohledávky, přihláška č. 7-pohledávka č. 4 a 5 ze dne 24.07.2015.

Výše pohledávky věřitele č. 4 (přihláška č. 7) ve výši 339 395,-Kč-poplatek za rozhodčí řízení je prokázána výzvou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 7.8. 2013 k zaplacení poplatku za žalobu o zaplacení částky 8 484 887,48 Kč a jeho zaplacení dopisem rozhodčí komory ze dne 14.8. 2013. Samotná žaloba ve věci Unistav,a.s. proti Ignatia,s.r.o. o zaplacení částky 8 484 887,48 Kč je datována dnem 3.6. 2013.

Soud je toho názoru, že v případě tohoto nároku nejsou splněny předpoklady vzniku odpovědnosti dlužníka společnosti Ignatia,s.r.o. za škodu , a to: 1) vznik škody, 2) zaviněné porušení smluvní povinnosti dlužníkem, 3) příčinná souvislost mezi škodou a porušením povinnosti. Žalobce Unistav a.s. se v rámci výkonu svého práva domáhal žalobou proti žalovanému společnosti Ignatia,s.r.o u rozhodčího soudu zaplacení pohledávky ve výši 8 484 887,48 Kč s příslušenstvím, neboť společnost Ignatia,s.r.o. řádně a včas nezaplatila svoji pohledávku. Poplatek z rozhodčího řízení představoval částku 339 395,-Kč. Žalobce současně požadoval zaplacení příslušných úroků z prodlení, které májí sanovat žalobci nedodržení smluvních povinnosti dlužníka řádně plnit své závazky. Ta skutečnost, že do doby pravomocného rozhodnutí rozhodčí komory ve věci včetně nákladů řízení bylo rozhodčí řízení ze zákona přerušeno v důsledku zjištění úpadku dlužníka (Ignatia,s.r.o.), nemůže vést k tíži dlužníka a nelze z této skutečnosti vyvozovat jeho odpovědnost za škodu.

S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že pohledávka žalobce č. 4 uplatněná přihláškou č. 7 není do insolvenčního řízení přihlášená po právu. 12

Listinné důkazy, které byly provedeny při soudním jednání dne 13. ledna 2016, ale nejsou obsaženy v tomto rozhodnutí, nevzal soud za podklad svého rozhodnutí, neboť je shledal nadbytečnými.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 2 o.s.ř za použití ust. 202 odst.1 InZ, neboť účastníci řízení měli ve věci částečný úspěch ve stejném poměru, soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný č. 2 se náhrady nákladů řízení vzdal, soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku pod bodem III. tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. ledna 2015

JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová