MSPH 99 INS 33003/2013-P4-6
Č.j.: MSPH 99 INS 33003/2013-P4-6

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Hana anonymizovano , anonymizovano , Železničářů 1343/17, Praha 7, o změně účastníka řízení v osobě insolvenčního věřitele č. 4: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720

takto:

Výrok usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2014 čj. MSPH 99 INS 33003/2013-P4-4 se mění tak, že zní takto:

Soud návrhu věřitele č. 4, aby na jeho místo (dosavadního účastníka řízení-insolvenčního věřitele č. 4: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720, vstoupil do řízení v rozsahu postoupené pohledávky č. 1 z titulu nesplaceného úvěru dle smlouvy o úvěru Konsolidace-restrukturalizace úvěrů č. 209205015 ze dne 4.12.2012 zjištěné ve výši 231.144,99 Kč a pohledávky č. 3 z titulu nesplaceného úvěru dle smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1000847012 zjištěné ve výši 20.851,27 Kč jako účastník řízení (nový insolvenční věřitel): DDM INVEST X AG, Schochenmühlestrasse 4; 6340 Baar, Švýcarsko, identifikační číslo: CH-170.3.036.423-9, v y h o v u j e.

Odůvodnění

Insolvenční věřitel podáním ze dne 17. 12. 2013 přihlásil u soudu své dvě pohledávky za dlužníkem celkem ve výši 240.583,47 Kč a to pohledávku č. 1 z nesplaceného úvěru dle smlouvy o úvěru Konsolidace-restrukturalizace úvěrů č. 209205015 ze dne 4.12.2012 ve výši 231.144,99 Kč (z toho jistina 228.511,33 Kč a příslušenství 2.633,66 Kč), pohledávku č. 2 z titulu nesplaceného vykrývacího úvěru dle smlouvy o bankovních produktech a službách č. 167410503 ze dne 5.11.2009+Dispozice ve výši 9.438,48 Kč a dále podáním ze dne 11.12.2013 pohledávku z titulu nesplaceného úvěru dle smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1000847012 ve výši 20.851,27 Kč (z toho jistina 20.115,12 Kč a příslušenství 736,15 Kč). Všechny tyto pohledávky byly přezkoumány v rámci přezkumného jednání konaného dne 31. 1. 2014 a byly zjištěny v plném rozsahu, tj. celkem ve výši 261.434,74 Kč. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.2.2014 č.j.: MSPH 99 INS 33003/2013-B-13 bylo schváleno oddlužení dlužníka Hana anonymizovano a na pohledávky věřitele bylo již průběžně plněno v rámci schváleného oddlužení.

Podáním ze dne 8. října 2014 (soudu doručeno dne 14. října 2014) oznámil zdejšímu soudu ve shora uvedené insolvenční věci dosavadní účastník (insolvenční věřitel č. 4): GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720, že na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.9.2014 přešly dvě z jím přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka (pohledávky uvedené v přihlášce P4 pod číslem 1 a v přihlášce P4-2 pod číslem 1) na společnost DDM INVEST X AG, Schochenmühlestrasse 4; 6340 Baar, Švýcarsko, identifikační číslo: CH-170.3.036.423-9 (dále jen nabyvatel pohledávky ), a že tudíž v daném případě došlo k převodu práv a povinností na nabyvatele pohledávky. Současně shora uvedený insolvenční věřitel podal soudu návrh, aby nabyvatel pohledávky vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka (insolvenčního věřitele). Na oporu svých tvrzení insolvenční věřitel odkázal na Smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 15.9.2014, která je založena ve Správním deníku zdejšího soudu pod Spr. 2626/2014 a předložil souhlas nabyvatele pohledávky se vstupem do insolvenčního řízení.

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-IZ) platí, že nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že na místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

Odst. 2 téhož ustanovení dále stanoví, že o návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do tří dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.

Odst. 4 téhož ustanovení pak stanoví, že rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Soud usnesením ze dne 16.10.2014 čj.-P4-4 návrhu na vstup nabyvatele pohledávek do insolvenčního řízení nevyhověl.

Na základě upozornění věřitele ze dne 23.10.2014 č. dok. P4-5 však soud dospěl k závěru, že v daném případě má za prokázané splnění podmínky ust. § 18 odst. 1 IZ, proto postupoval v souladu s ust. § 18 podst. 2 IZ a rozhodl tak, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Dle ust. § 19 IZ se nabyvatel pohledávky stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle § 18 rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Nabyvatel takto vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky.

Pouze pro úplnost soud dále uvádí, že pohledávka č. P4-2 (pohledávka uvedená v přihlášce P4 pod číslem 2) z titulu nesplaceného vykrývacího úvěru dle smlouvy o bankovních produktech a službách č. 167410503 ze dne 5.11.2009+ Dispozice, zjištěná ve výši 9.438,48 Kč není předmětem postoupení a ani návrhu na změnu účastníka řízení a že v rozsahu této pohledávky věřitel nadále zůstává účastníkem insolvenčního řízení, tj. insolvenčním věřitelem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (§ 18/4 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 4. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová