MSPH 99 INS 2989/2015-B-58
Č.j. MSPH 99 INS 2989/2015-B-58

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: HD stavební s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Roháčova 145/14, IČO: 29018501, o odvolání podaném věřitelem č. 22: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. října 2016 čj. MSPH 99 INS 2989/2015-B-53

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze čj. MSPH 99 INS 2989/2015-B-53 ze dne 21. října 2016 se ve výroku I. m ě n í tak, že se řízení o odvolání podaném věřitelem č. 22: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901 ze dne 08.07.2016 č. dok. B-48 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2016 čj. MSPH 99 INS 2989/2015-B-47 n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2016 čj. MSPH 99 INS 2989/2015-B-47 schválil konečnou zprávu insolvenčního správce ze dne 4. května 2016. Podáním ze dne 08.07.2016 podal proti tomuto rozhodnutí odvolání věřitel č. 22: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901. Usnesením ze dne 1. srpna 2016 čj.-B-49 soud uložil odvolateli zaplatit pod sankcí zastavení odvolacího řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích do tří dnů od právní moci usnesení soudní poplatek za podané odvolání, který činí podle položky 22 odst. 11-pol. 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků 2.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že odvolatel soudní poplatek za odvolání v soudem stanovené lhůtě nezaplatil, soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích usnesením ze dne 21. října 2016 čj.-B-53 odvolací řízení zastavil.

Usnesení bylo odvolateli doručeno do datové schránky dne 25. října 2016, konec odvolací lhůty tak připadl na den 9. listopadu 2016. Odvolatel dne 2. listopadu 2016 uhradil soudu předmětný soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč a současně podáním ze dne 1. listopadu 2016 požádal o zrušení (podal odvolání do) usnesení ze dne 21. října 2016 čj. MSPH 99 INS 2989/2015-B-53.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle odstavce 3 téhož ustanovení soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Dle ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích však soud, který usnesení vydal, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Účinky zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku tak lze zvrátit, a to tak, že poplatník předmětný soudní poplatek v incidenčním řízení do konce odvolací lhůty isir.justi ce.cz soudu uhradí. Povinnost zrušit usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku je v takovém případě soudu uložena přímo zákonem, není třeba, aby poplatník činil nad rámec zaplacení soudního poplatku další úkony (např. žádal o zrušení usnesení o zastavení řízení či proti němu podával odvolání).

V souladu s ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, tj. že žalobce zaplatil soudní poplatek v celé jeho výši do konce lhůty pro odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, postupoval soud v souladu s ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a usnesení o zastavení řízení zrušil jak uvedeno ve výroku.

Současně tak soud vyhověl odvolání věřitele č. 22 ze dne 1. listopadu 2016 v celém jeho rozsahu v souladu s ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může jen přihlášený věřitel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však přihlášenému věřiteli počíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 10. listopadu 2016

JUDr. Jaroslav S u c h ý,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bernhardtová