MSPH 99 INS 28935/2013-P1-6
Č.j.: MSPH 99 INS 28935/2013-P1-6

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , Štefánikova 296/37, Praha 5, zast. Kateřinou anonymizovano , Ke Kurtům 379/11, Praha 4, o změně účastníka řízení v osobě insolvenčního věřitele č. 1: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720

takto:

Výrok usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2014 čj. MSPH 99 INS 28935/2013-P1-4 se mění tak, že zní takto:

Soud návrhu věřitele č. 1, aby na jeho místo (dosavadního účastníka řízení-insolvenčního věřitele č. 1: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720, vstoupil do řízení v rozsahu postoupených pohledávek č. 1 až 7 v celkové výši 170.783,31 Kč jako účastník řízení (nový insolvenční věřitel): DDM INVEST X AG, Schochenmühlestrasse 4; 6340 Baar, Švýcarsko, identifikační číslo: CH-170.3.036.423-9, v y h o v u j e.

Odůvodnění

Insolvenční věřitel podáními ze dne 28. listopadu 2013 a 2. prosince 2013 přihlásil u soudu svých osm pohledávek za dlužníkem v celkové výši 182.158,46 Kč. Všechny tyto pohledávky byly přezkoumány v rámci přezkumného jednání konaného dne 29. ledna 2014 a byly zjištěny v plném rozsahu, tj. celkem ve výši 182.158,46 Kč. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. února 2014 č.j.:-B-9 bylo schváleno oddlužení dlužníka a na pohledávky věřitele bylo již průběžně plněno v rámci schváleného oddlužení.

Podáním ze dne 8. října 2014 (soudu doručeno dne 14. října 2014) oznámil zdejšímu soudu ve shora uvedené insolvenční věci dosavadní účastník (insolvenční věřitel č. 1): GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720, že na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15. září 2014 přešlo sedm z jím přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka (pohledávky uvedené v přihlášce P1 pod číslem 1 a v přihlášce P1-2 pod čísly 2 až 7) na společnost DDM INVEST X AG, Schochenmühlestrasse 4; 6340 Baar, Švýcarsko, identifikační číslo: CH-170.3.036.423-9 (dále jen nabyvatel pohledávky ), a že tudíž v daném případě došlo k převodu práv a povinností na nabyvatele pohledávky. Současně shora uvedený insolvenční věřitel podal soudu návrh, aby nabyvatel pohledávky vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka (insolvenčního věřitele). Na oporu svých tvrzení insolvenční věřitel odkázal na Smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 15. září 2014, která je založena ve Správním deníku zdejšího soudu pod Spr. 2626/2014, a předložil souhlas nabyvatele pohledávky se vstupem do insolvenčního řízení.

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-IZ) platí, že nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že na místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

Odst. 2 téhož ustanovení dále stanoví, že o návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do tří dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.

Odst. 4 téhož ustanovení pak stanoví, že rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Soud usnesením ze dne 16. října 2014 čj.-P1-4 návrhu na vstup nabyvatele pohledávek do insolvenčního řízení nevyhověl.

Na základě upozornění věřitele ze dne 23. října 2014 č. dok. P1-5 však soud dospěl k závěru, že v daném případě má za prokázané splnění podmínky ust. § 18 odst. 1 IZ, a proto postupoval v souladu s ust. § 18 odst. 2 IZ a rozhodl tak, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Dle ust. § 19 IZ se nabyvatel pohledávky stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle § 18 rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Nabyvatel takto vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky.

Pouze pro úplnost soud dále uvádí, že pohledávka uvedená v přihlášce P2 pod číslem 8 ve výši 11.375,15 Kč není předmětem postoupení a ani návrhu na změnu účastníka řízení a že v rozsahu této pohledávky věřitel č. 1 nadále zůstává účastníkem insolvenčního řízení, tj. insolvenčním věřitelem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (§ 18/4 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 19. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová