MSPH 99 INS 27719/2015-P13-4
Č.j.: MSPH 99 INS 27719/2015-P13-4

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Nové Náměstí 1250/10, Praha 10, IČO: 86643398, o přihlášené pohledávce insolvenčního věřitele: JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., Praha 4, U Vlečky 1749/4, IČO: 29216842 ve výši 20 792,76 Kč, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Letenská 121/8, Praha 1

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS MSPH 99 INS 27719/2015-P13-2 ze dne 5. května 2016 o odmítnutí přihlášené pohledávky ve výši 20 792,76 Kč insolvenčního věřitele: JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., Praha 4, U Vlečky 1749/4, IČO: 2921684 s e z r u š u j e.

Odůvodnění

Shora označený insolvenční věřitel přihláškou pohledávek č. 13 ze dne 11. února 2016 přihlásil své pohledávky v celkové výši 20.792,76 Kč do insolvenčního řízení dlužníka.

Insolvenční soud usnesením č.j.-P-13 ze dne 5. května 2016 přihlášku věřitele pro zjevnou opožděnost odmítl.

Insolvenční věřitel se následně podáním ze dne 16. května 2016 proti tomuto rozhodnutí odvolal s tím, že příčnou opožděného podání přihlášky je nesprávný zápis rodného čísla dlužníka v insolvenčním rejstříku, ve kterém bylo nesprávně uvedeno r.č. 761222/006, zatímco úplné rodné číslo je 761222/0066.

Soud zjistil ze spisu, že insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou č.j. MSPH 99 INS 27719/2015-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 5. listopadu 2015 v 09:56 hod. a usnesením č.j.-A-12 ze dne 23. listopadu 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž byli poučeni, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23. listopadu 2015 v 15:40 hod. Lhůta k podání přihlášek uplynula dne 24. prosince 2015 (tj. posledním dnem lhůty byla středa 23. prosince 2015). V insolvenčním rejstříku bylo uvedeno neúplné rodné číslo, tak jak uvedl věřitel ve svém odvolání.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že dlužník nebyl ve veřejném registru řádně označen úplným rodným číslem a nebyl tudíž řádně identifikován, je soud toho názoru, že dlužník nemohl řádně přihlásit v insolvenčním řízení svoji pohledávku tak jak je shora uvedeno.

Soud proto postupoval podle ust. § 95 InZ zrušil usnesení o odmítnutí přihlášené pohledávky a současně nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášeného nároku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může jen přihlášený věřitel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však přihlášenému věřiteli počíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (§ 74 odst. 2 InsZ)

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Jaroslav S u c h ý,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bernhardtová