MSPH 99 INS 2579/2010-C4-2
MSPH 99 INS 2579/2010-C4-2

Č.j.: 199 Cm 6/2010-54

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým ve věci žalobce: T7 EUROPE LIMITED se sídlem Westow 67, SE19 3RW Londýn, Spojené království, reg. č. 4222977, zast. JUDr. Janem Kohoutem, advokátem se sídlem Praha 1, Jáchymova 2 proti žalované: Mgr. Monika Cihelková se sídlem Školská 660/3, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka CZMT a.s., se sídlem Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2, IČ: 25844814, zast. Mgr. Ing. Gabrielou Jandovou, advokátkou se sídlem Školská 660/3, Praha 1 o určení popřené poledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení ve věci dlužníka CZMT, a.s., Praha 2, Boženy Němcové 1881/5, ve výši 107.216,46 Kč je zjištěna co do pravosti, výše i pořadí, s e z a m í t á.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované k rukám jejího zástupce na nákladech řízení částku ve výši 9.900,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou na určení popřené pohledávky domáhal u zdejšího soudu vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že pohledávka ve výši 107.216,46 Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení ve věci shora označeného dlužníka, uvedená v Seznamu přihlášených pohledávek v příslušném insolvenčním řízení pod pořadovým číslem 68.5, je zjištěna co do pravosti, výše i pořadí.

Žalobce uvedl, že dne 7. května 2009 bylo vyhláškou Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka a dne 26. listopadu 2009 byl usnesením Městského soudu pokračování 2Error! Reference source not found.Error! Reference sourc199Cm 6/2010 Deleted: v Praze č.j. MSPH 99 INS 2579/2009-A-57 zjištěn úpadek dlužníka s tím, že insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Dne 23. prosince 2009 podal žalobce přihlášku pohledávek za dlužníkem (Přihláška č.68), kterou přihlásil mj. nevykonatelnou pohledávku za dlužníkem ve výši 107.216,46 Kč. Důvodem vzniku této pohledávky je Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 5. října 2006 uzavřená mezi společností T Machinery a.s., se sídlem Ratíškovice 1285, IČ: 63478773, jako postupitelem a dlužníkem jako postupníkem, týkající se postoupení pohledávek za Ing. Václavem anonymizovano , anonymizovano (dále jen Smlouva ), podle níž byl dlužník povinen uhradit kupní cenu za postoupení. Původní výše pohledávky byla EUR 60.000,-Pohledávka byla dne 17. prosince 2007 uznána dlužníkem co do důvodu a výše odpovídající výši uvedené v Přihlášce pohledávek, tj. 107.216,46 Kč, neboť dlužník pohledávku částečně uhradil. Žalobci byla pohledávka postoupena dne 21. prosince 2007 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností T Machinery a.s. jako postupitelem a žalobcem jako postupníkem. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 27. ledna 2010, popřeli žalovaná i dlužník pohledávku žalobce co do její pravosti. Jako důvod popření žalovaná uvedla, že nárok žalobce nevyplývá z předložených listin.

Žalovaná na svoji obranu uvedla, že dle jejího názoru je povinností žalobce doložit a prokázat i vznik samotné postoupené pohledávky, tj. doložit listiny (smlouvy o půjčce), z nichž bude vyplývat půjčka poskytnutá dle tvrzení žalobce společností T Machinery a.s. Ing. Václavu Světíkovi. Tyto listiny žalobce nepředložil a neprokázal tak vznik postupované pohledávky. Žalovaná dále uvedla, že v době uzavření Smlouvy, tj. 5. října 2006, byli dlužník a společnost T Machinery a.s. osobami propojenými ve smyslu ust. § 66a a násl. a § 196a obchodního zákoníku, a proto bylo nutné ocenit postupovanou pohledávku, vzhledem k její výši, znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Znalecký posudek nebyl před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky zpracován, a proto je dle názoru žalované tato smlouva absolutně neplatná. Propojenost společnosti T Machinery a.s. a dlužníka žalovaná dovozuje z údajné absolutní neplatnosti smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 29. června 2006, uzavřenou mezi dlužníkem jako převodcem a společností Tomáš Group, spol. s r.o., se sídlem Ratíškovice 502, IČ: 42637970, jako nabyvatelem, kterou došlo k převodu společnosti T Machinery a.s. na společnost Tomáš Group, spol. s r.o. Žalovaná proto navrhuje, aby soud podanou žalobu zamítl a zároveň přiznal žalované náhradu nákladů soudního řízení.

Žalobce ve své replice na vyjádření žalované odkazuje na skutečnosti uvedené v žalobě a dodává, že existenci původní pohledávky, tj. pohledávky společnosti T Machinery a.s. za Ing. Václavem anonymizovano , má za prokázanou z té skutečnosti, že smlouvu o postoupení pohledávky mezi T Machinery a.s. a dlužníkem podepsal za dlužníka Ing. Václav Světík, předseda představenstva, tj. osoba totožná s osobou dlužníka u původní pohledávky. Žalobce dále uvedl, že se nedomnívá, že by společnost T Machinery a.s. a dlužník byli v době uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností T Machinery a.s. a dlužníkem, tj. 5. října 2006, osobami propojenými ve smyslu ust. § 196a obchodního zákoníku, a žalovaná tato svá tvrzení neprokázala.

Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 17. listopadu 2010 doplňuje své předchozí vyjádření tvrzeními, která se týkají údajné absolutní neplatnosti smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 29. června 2006, uzavřenou mezi dlužníkem jako převodcem a společností Tomáš Group, s.r.o., se sídlem Ratíškovice 502, IČ: 42637970, jako nabyvatelem, kterou došlo k převodu společnosti T Machinery a.s. na společnost Tomáš Group, spol. s r.o. pokračování 3Error! Reference source not found.Error! Reference sourc199Cm 6/2010 Deleted:

Na jednání, které se konalo dne 17. prosince 2010, žalovaná uvedla, že Smlouva je absolutně neplatná z důvodu nedodržení postupu dle ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, a to z důvodu propojenosti dlužníka a společnosti T Machinery a.s., neboť Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , byl v době uzavření této Smlouvy členem představenstva dlužníka a zároveň členem dozorčí rady společnosti T Machinery a.s. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že postupovaná pohledávky byla ve výši přesahující jednu desetinu upsaného základního kapitálu obou společností, bylo nutné stanovit její hodnotu znalcem, což se v tomto případě nestalo.

Soud má z usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 2579/2009-A-57 ze dne 26. listopadu 2009 za prokázané, že zdejší soud zjistil úpadek dlužníka a insolvenčním správcem dlužníka ustanovil žalovanou a následně usnesením č.j. MSPH 99 INS 2579/2009-B-17 ze dne 27. ledna 2010 prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Z přihlášky pohledávek žalobce ze dne 17. prosince 2009 má soud za prokázané, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení řešícího úpadek dlužníka mj. nevykonatelnou pohledávku (Pohledávka č. 5) ve výši 107.216,46 Kč z titulu nezaplacení kupní ceny za pohledávku postoupenou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. října 2006, která byla uzavřena mezi společností T Machinery a.s. jako postupitelem a dlužníkem jako postupníkem, jíž byly postupovány pohledávky za Ing. Václavem anonymizovano a podle níž byl dlužník povinen uhradit kupní cenu za postoupení. Z dohody o uznání závazku ze dne 17. prosince 2007 má soud za prokázané, že dlužník uznal, že k tomuto datu závazek odpovídající přihlášené pohledávce trval, a ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21. prosince uzavřené mezi společností T Machinery a.s. jako postupitelem a žalobcem jako postupníkem, soud zjistil, že pohledávka společnosti T Machinery a.s. za dlužníkem byla postoupena na žalobce. Ze žádosti žalované o doložení nároku ze dne 8. ledna 2010 soud zjistil, že žalovaná vyzvala žalobce, aby jí doložil existenci přihlášené pohledávky, a z vyjádření žalobce ze dne 25. ledna 2010, že žalobce předložil žalované listiny, které dle jeho názoru potvrzovaly existenci pohledávky. Z protokolu o přezkumném jednání, které se konalo dne 27. ledna 2010, č.d. MSPH 99 INS 2579/2009-B-13, jehož součástí je i upravený seznam přihlášených pohledávek na č.d. MSPH 99 INS 2579/2009-B-14, soud zjistil, že žalovaná popřela Pohledávku č. 5 co do pravosti, neboť přihlášený nárok nevyplýval z předložených listin. Ze Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 29. června 2006 uzavřené mezi dlužníkem jako převodcem a společností TOMÁŠ group, spol. s r.o. jako nabyvatelem má soud za prokázané, že smluvní strany uzavřely smlouvu s úmyslem převést 100% akcií společnosti T Machinery a.s. z dlužníka na společnost TOMÁŠ group, spol. s r.o., za což se nabyvatel zavázat zaplatit kupní cenu. Z úplného výpisu z Obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že dne 5. října 2006 (tj. v době uzavření Smlouvy) byl Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , členem představenstva dlužníka a z úplného výpisu z Obchodního rejstříku společnosti T Machinery a.s., že dne 5. října 2006 byl Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , zároveň členem dozorčí rady společnosti T Machinery a.s.; další listiny, z nichž soud při posuzování této právní věci vycházel, jsou uvedeny dále v textu.

Podle ust. § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen InsZ ) dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit. Dle ust. § 193 InsZ jde o popření pohledávky co do její pravosti tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Podle ust. § 197 odst. 1 InsZ výsledek pokračování 4Error! Reference source not found.Error! Reference sourc199Cm 6/2010 Deleted: přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání.

Podle ust. § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197. odst. 2. Žalobu podají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle ust. § 198 odst. 2 InsZ může žalobce v žalobě podle odstavce 1 uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

V této právní věci se přezkumné jednání, jehož se žalobce zúčastnil, konalo dne 27. ledna 2010. Žaloba byla doručena insolvenčnímu soudu dne 25. února 2010, byla tedy podána včas.

Vzhledem k tomu, že dlužník dne 17. prosince 2007 písemně uznal svůj závazek ve smyslu ust. § 323 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObchZ ), založilo toto uznání vyvratitelnou domněnku, podle které se má zato, že závazek v době uznání trval. V tomto řízení, kdy se věřitel domáhá určení existence závazku, spočívá důkazní břemeno ohledně neexistence závazku na dlužníku (žalované).

Žalovaná popírá existenci závazku, neboť dle jejího názoru je Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 5. října 2006, která byla uzavřena mezi společností T Machinery a.s. jako postupitelem a dlužníkem jako postupníkem, jíž byly postupovány pohledávky za Ing. Václavem anonymizovano a podle níž byl dlužník povinen uhradit kupní cenu za postoupení, absolutně neplatná z těchto důvodů: 1) žalobce neprokázal existenci původní postupované pohledávky, tj. pohledávky společnosti T Machinery a.s. za Ing. Václavem anonymizovano , 2) hodnota pohledávky nebyla stanovena znaleckým posudkem, čímž smlouva odporuje ust. § 196a odst. 3 ObchZ, neboť dlužník a společnost T Machinery a.s. byly osobami propojenými ve smyslu citovaného ustanovení a kupní cena byla vyšší než jedna desetina upsaného základního kapitálu obou společností.

K prvnímu z důvodů, pro který by Smlouva měla být dle žalované neplatná, soud uvádí, že vzhledem k tomu, že dlužník svůj závazek uznal, není důkazní břemeno ani ohledně existence původního závazku na straně žalobce, ale naopak žalovaná by musela prokázat neexistenci tohoto závazku. Avšak i v případě, že by původní závazek, který byl předmětem Smlouvy, neexistoval, nemělo by to vliv na platnost této Smlouvy, neboť dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR důsledkem skutečnosti, že úplatně postupovaná pohledávka v době uzavření smlouvy o jejím postoupení neexistovala, není neplatnost takové smlouvy, nýbrž zákonná odpovědnost postupitele vůči postupníkovi podle § 527 odst. 1 písm. a) obč. zák. (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. prosince 2004, sp. zn. 32 Odo 453/2004.

Dle ust. § 196a odst. 3 ObchZ jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené pokračování 5Error! Reference source not found.Error! Reference sourc199Cm 6/2010 Deleted: v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. Osobami uvedenými v odst. 1 jsou člen představenstva, dozorčí rady, prokurista nebo jiná osoba, která je oprávněna jménem společnosti uzavřít smlouvu o úvěru nebo o půjčce, a osoby jim blízké. Ust. § 196a odst. 2 stanoví, že pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby.

V této právní věci byly předmětem Smlouvy pohledávky za Ing. Václavem anonymizovano v celkové výši EUR 60.000,-přičemž devizový kurz ČNB k datu uzavření Smlouvy byl 1 EUR = 28,210 Kč, hodnota protiplnění, kterou se zavázal dlužník splatit společnosti T Machinery a.s., byla v nominální výši převáděného závazku, tj. 1.692.600 Kč. Z úplného výpisu z Obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že dne 5. října 2006 (tj. v době uzavření Smlouvy) byl upsaný základní kapitál dlužníka ve výši 2.000.000,-Kč a z úplného výpisu z Obchodního rejstříku společnosti T Machinery a.s., že upsaný základní kapitál této společnosti byl ve výši 3.010.000,-Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že hodnota protiplnění ze Smlouvy o postoupení pohledávky převyšovala jednu desetinu upsaného základního kapitálu obou smluvních stran.

Pokud jde o propojenost společnosti T Machinery a.s. a dlužníka, žalovaná ji dovozuje z absolutní neplatnosti Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 29. června 2006 (kdyby byla tato smlouva absolutně neplatná, byl by dlužník jediným akcionářem společnosti T Machinery a.s.) a zároveň ze skutečnosti, že Ing. Jaroslav anonymizovano byl v době uzavření Smlouvy členem představenstva dlužníka a zároveň členem dozorčí rady společnosti T Machinery a.s.

Přestože ohledně platnosti Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 29. června 2006 je veden samostatný incidenční spor, musel soud posoudit platnost této smlouvy jako předběžnou otázku i v této právní věci. Žalovaná dovozuje neplatnost této smlouvy pro obcházení ust. § 196a odst. 3 ObchZ, neboť účastníci této smlouvy, tj. dlužník a společnost TOMÁŠ group spol. s r.o., byli osobami jednajícími ve shodě, a proto měla být hodnota převáděných akcií stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, k čemuž v tomto případě nedošlo. Soud z úplného výpisu z Obchodním rejstříku společností CZMT a.s. a TOMÁŠ group spol. s r.o., z Notářského zápisu NZ 9/2006 ze dne 10.ledna 2006 a ze Smluv o převodu obchodního podílu ze dne 11. ledna 2006 uzavřených mezi Ing. Václavem anonymizovano a Ing. Zdeňkem Gajdíkem, Ing. Václavem anonymizovano a Marií Světíkovou, Ing. Václavem anonymizovano a Ing. Jiřím Gajdíkem, jimiž došlo k převodu obchodního podílu ve společnosti TOMÁŠ group spol. s r.o. z Ing. Václava Světíka na Ing. Zdeňka Gajdíka, Marii Světíkovou a Ing. Jiřího Gajdíka, zjistil, že jediným relevantním tvrzením týkajícím se možného jednání ve shodě je ta skutečnost, že v době uzavření Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů byl předsedou představenstva dlužníka Ing. Václav Světík, který zároveň vlastnil akcie dlužníka představující 65% jeho základního kapitálu, a jednatelkou společnosti TOMÁŠ group spol. s r.o. byla Marie Světíková, manželka Ing. Václava Světíka, která zároveň vlastnila obchodní podíl v této společnosti ve výši 4589/9178, tj. 50%. Přestože soud nezpochybňuje, že fyzické osoby, které mohou činit jménem právnické osoby právní úkony, mohou důvodně pociťovat újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní, a proto jsou tyto osoby osobami blízkými právnické pokračování 6Error! Reference source not found.Error! Reference sourc199Cm 6/2010 Deleted: osobě, a zároveň manželé Ing. Václav Světík a Marie Světíková jsou také osobami blízkými ve smyslu § 116 ObčZ, nelze z těchto dvou skutečností dojít k závěru, že by účastníci Smlouvy o převodu cenných papírů byli osobami jednajícími ve shodě. Zejména je nutné zdůraznit, že za společnost TOMÁŠ group, spol. s r.o. nepodepsala tuto smlouvu Marie Světíková (za společnost TOMÁŠ group, spol. s r.o. podepsal tuto smlouvu jednatel Ing. Zdeněk Gajdík) a její obchodní podíl ve výši 50% na společnosti TOMÁŠ group, spol. s r.o. nezakládá domněnku, že by tuto společnost ovládala, neboť zbývající obchodní podíl ve výši 50% vlastnili bratři Ing. Zdeněk Gajdík a Ing. Jiří Gajdík, u nichž se naopak dle ust. § 66b odst. 3 písm. d) má za to, že jednají ve shodě. Tvrzení žalované, že bratři Ing. Zdeněk Gajdík a Ing Jiří Gajdík jednali ve shodě s Marií Světíkovou, soud nemá za prokázané, neboť z té skutečnosti, že tyto tři osoby hlasovaly na valné hromadě jednotně a že bratři Ing. Zdeněk Gajdík a Ing Jiří Gajdík působili s Ing. Václavem anonymizovano v jiných obchodních společnostech, nelze takový závěr dovodit.

Druhým důvodem údajné absolutní neplatnosti Smlouvy o převodu cenných papírů je dle názoru žalované fakt, že převáděné akcie tvořily spolu s nemovitými věcmi uvedenými v soupisu majetkové postaty dlužníka ze dne 6. dubna 2010 pod položkami B3 až B30 a s movitými věcmi uvedenými v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 12. dubna 2010 pod položkou A302 část podniku dlužníka, a proto nemohly být akcie převedeny samostatnou smlouvou, ale měly být převedeny smlouvou o prodeji části podniku podle ust. § 487 ObchZ. Podle názoru soudu však převáděné akcie a výše označené věci netvořily část podniku dlužníka, neboť dlužník v době uzavření smlouvy o převodu cenných papírů uvedené věci ke své podnikatelské činnosti nevyužíval a převáděné akcie nelze přiřadit ke konkrétní části podniku dlužníka.

Přestože podle názoru soudu nebyl v době uzavření Smlouvy nebyl dlužník akcionářem společnosti T Machinery a.s., bylo nutné stanovit hodnotu postupované pohledávky znaleckým posudkem dle ust. § 196a odst. 3 ObchZ, neboť Ing. Jaroslav anonymizovano byl v době uzavření Smlouvy členem představenstva dlužníka a zároveň členem dozorčí rady společnosti T Machinery a.s. Společnost T Machinery a.s. totiž nabývala majetek od osoby, která byla osobou blízkou členovi dozorčí rady. Dlužník byl osobou blízkou Ing. Jaroslavu anonymizovano , neboť ten byl členem jeho představenstva a dle judikatury Nejvyššího soudu ČR fyzická osoba, která činí (může činit) jménem právnické osoby právní úkony, je i z hlediska ust. § 196a ObchZ osobou blízkou této právnické osobě. K propojenosti dlužníka a společnosti T Machinery a.s. lze dospět i z toho důvodu, že Ing. Jaroslav anonymizovano byl členem dozorčí rady jedné ze smluvních stran (postupitele) Smlouvy a zároveň byl osobou oprávněnou jednat za druhou smluvní stranu (postupníka) ve smyslu ust. § 196a odst. 2 ObchZ jako člen představenstva postupníka.

Z Výše uvedeného vyplývá, že dlužník a společnost T Machinery a.s. byli v době uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností T Machinery a dlužníkem, tj. 5. října 2006, osobami propojenými ve smyslu ust. § 196a odst. 3 ObchZ, a proto musela být hodnota postupované pohledávky stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Vzhledem k tomu, že hodnota postupované pohledávky nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, odporovala Smlouva zákonu, a proto je dle ust. § 39 ve spojení s ust. § 40a občanského zákoníku absolutně neplatná a žalobce nemůže mít za dlužníkem pohledávku, jejímž právním důvodem vzniku by byla tato Smlouva. Soud proto žalobu na určení, že přihlášená pohledávka ve výši 107.216,46 Kč z titulu neuhrazené ceny za pohledávku postoupenou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. října 2006, zamítl. pokračování 7Error! Reference source not found.Error! Reference sourc199Cm 6/2010 Deleted:

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná měla ve věci plný úspěch. Soud jí proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 9.900,-Kč, z toho 9.000,-Kč za zastupování advokátem dle ust. § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění vyhl.č.277/2006 Sb. a tři paušální náhrady advokáta po 300,-Kč dle ust. § 13 vyhlášky 177/1996 Sb. ve znění č.276/2006 Sb. ve výši 900,-Kč. Výrok o povinnosti zaplatit náklady řízení advokátu je odůvodněn § 149 odst. 1 o.s.ř.

Další listinné důkazy, které byly provedeny při soudním jednání dne 16. února 2011, ale nejsou obsaženy v tomto rozhodnutí, nevzal soud za podklad svého rozhodnutí, neboť je shledal nadbytečnými.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16. února 2011

JUDr. Jaroslav Suchý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bernhardtová