MSPH 99 INS 2579/2009-C13
MSPH 99 INS 2579/2009-C13

Č.j. : 99 ICm 418/2010-62

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým ve věci žalobce: FORECAST INT.s.r.o., Výstavní 2224/8, Ostrava, IČO: 25862596 proti žalovanému: Mgr. Monika Cihelková, Školská 3/660, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka CZMT a.s., Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2, IČ: 25844814, zast. Mgr. Ing. Gabrielou Jandovou, advokátem, Školská 3/660, 110 00 Praha 1 o vyloučení movitých věcí z majetkového soupisu

takto:

I. Žaloba na vyloučení movitých věcí: inventární č. 000149 Server, 0099338 UPS pro server, 0099339 Switch, 000150 Plotr HP DesingnJet 500, 000151 Kopírka TOSHIBA E-STIDIO, 0099340 Tiskárna HP Businessinkjet 2800, 0099337 Tiskárna HP Officejet 9110, 000148 Notebook HP, 0099284 Klávesnice Genius, 0099285 Myš Genius, 0099336 HP Docking Station, 0099376 HDD Externí, 000154 Notebook TP, 0099345 PC sestava, 22 Monitor, 0099346 PC sestava, 24 Monitor, 0099347 PC sestava, 24 Monitor, 0099368 PC sestava, 24 Monitor, 0099369 PC sestava, 24 Monitor, 0099370 PC sestava, 24 Monitor, 0099377 PC sestava, 24 Monitor, 0099378 PC sestava. 24 Monitor, 000144 PC sestava, 000146 PC sestava, 000147 PC sestava, 000155 Inventor 2009 (3 ks), 000156 Inventor 2009, 0099349 Inventor Subscription (roční podpora), 0099350 Inventor Subscription (roční podpora), 0099351 Inventor Subscription (roční podpora), 0099352 Inventor Subscription (roční podpora), 0099353 AutoCAD 2009LT, 0099353 AutoCAD 2009LT, 000141 AutoCAD

Pokračování-2-99 ICm 418/2010

Mechanical 2007 (3 ks) z majetkového soupisu dlužníka CZMT a.s., Boženy Němcové 1881/5, Praha 2, IČ: 25844814 s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho zástupce na nákladech řízení částku ve výši 13 080,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Žalobce (usnesením č.j. KSOS 34 INS 8144/2010-A7 byl dne 24.8. 2010 zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanoven Ing. Ivan Návrata; následně usnesením č.j. KSOS 34 INS 8144/2010-B19 ze dne 22.10. 2010 prohlášen konkurs na majetek dlužníka) se domáhal u zdejšího soudu vyloučení ve výroku tohoto rozsudku specifikovaných movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka CZMT a.s., Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2, IČ: 25844814, neboť je vlastníkem těchto věcí a dlužníkovi nenáležejí. Žalobce předmětné věci řádně nabyl na základě kupní smlouvy uzavřené dne 5.1. 2009 mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím. Žalobce věci od dlužníka řádně převzal.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě na svoji obranu uvedla, že žalobce v žalobě řádně neidentifikoval sporné věci, neboť u těchto věcí není zapsáno pod jakou položkou jsou zapsány v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Žalovaná považuje žalobu za neurčitou. Žalovaná dále ve svém vyjádření uvedla, že podle čl. IV. kupní smlouvy byly sporné věci dlužníkovi předány. Žalovaná ostatně do majetkového soupisu nezapsala věci, které se nacházejí u žalobce. Žalovaná je toho názoru, že žalobce se žalobou domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, který do tohoto soupisu vůbec nebyl zapsán. Žalovaná z tohoto důvodu nezasílala žalobci výzvu ve smyslu ust. § 224 insolvenčního zákona a navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu konkursní podstaty, patří

a) předmětný majetek byl správcem konkursní podstaty řádně zapsán do soupisu konkursní podstaty, b) vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce došla soudu nejpozději poslední den lhůty určené této osobě k podání žaloby na základě konkursního soudu, c) žalovaným je označen správce konkursní podstaty, d) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a sporný majetek je nadále zapsán v soupisu konkursní podstaty, e) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu konkursní podstaty, prokázala nejen to, že tento majetek neměl být do soupisu zapsán, nýbrž i to, že právo, které by vylučovalo zapsání věci do soupisu, jí svědčí.

Pokračování-3-99 ICm 418/2010

Podle ust. § 225 (1) insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

(2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

(3) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

(4) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno.

(5) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže insolvenční soud v prvním stupni žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě.

(6) Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Podle ust. § 407 odst. 1 Obch. z. kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Podle ust. § 443 odst. 1 Obch. z. kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno.

Soud zjistil a má současně za prokázané z usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 2579/2009-A 57 ze dne 26.11. 2009, že byl prohlášen úpadek dlužníka a z usnesení č.j. -B 17 ze dne 27.1. 2010, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Ze soupisu majetkové podstaty vyhotoveném insolvenčním správcem má soud za prokázané, že isnolvenční správce zapsal do tohoto soupisu movité a nemovité věci včetně jejich pořadového čísla. Kupní smlouva předložená žalobcem prokazuje, že mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím byla dne 5.1. 2009 řádně uzavřena tato smlouva s tím,že movité věci, které byly předmětem této smlouvy byly žalobcem od žalovaného převzaty v případě, že žalobce do 7 dnů nebude rozporovat správnost a úplnost předání

Pokračování-4-99 ICm 418/2010 předmětu smlouvy. Žalobce soudu nepředložil soudu žádnou listinu, ze které by vyplývalo zpochybnění řádného předání a převzetí předmětu smlouvy. Soud je tudíž toho názoru, že žalobce se ve smyslu ust. 443 odst. 1 obch.z. stal řádným vlastníkem zboží. Ostatně samotná kupní smlouva splňuje všechny zákonné podmínky ust. § 409 obch.z. o kupní smlouvě a je tudíž platná. Soud dále zjistil a má za prokázané, že sporné věci, které jsou specifikovány v příloze k této kupní smlouvě jako její součásti, jsou označeny druhově s konkrétním inventárním číslem. Žalobce tvrdí, že insolvenční správce zapsal do majetkového soupisu sporné věci, ale tyto věci v petitu žaloby označil týmž způsobem jako v kupní smlouvě, aniž tyto věci řádně označil tak, jak jsou zapsány v majetkovém soupisu. Nedostatek řádné identifikace věcí v souladu s majetkovým soupisem má za následek, že soud nemůže posoudit, zda movité věci, které jsou předmětem sporu skutečně byly do majetkového soupisu dlužníka zapsány. Z vyjádření žalované ostatně vyplývá, že věci, které byly předmětem kupní smlouvy, nebyly do majetkového soupisu vůbec zapsány, neboť byly žalobci dlužníkem dle příslušné kupní smlouvy předány a správnost jejich předání nebyla žalobcem zpochybněna. Žalovaný prováděla soupis majetkové podstaty dle faktického fyzického stavu. Žalovaná také proto z tohoto důvodu nezasílala žalobci výzvu k podání vylučovací žaloby. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze v tomto sporu určit, že do majetkového soupisu byly zapsány movité věci žalobce, jejichž vyloučení se žalobce domáhá.

Žalobce dle názoru soudu v této právní věci neprokázal, že sporný majetek, jehož vyloučení z majetkového soupisu se žalobce domáhá, byl insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty řádně zapsán a proto, ačkoliv byly splněny další shora uvedené zákonné podmínky pro vyhovění žalobě, žalobní návrh zamítl.

Návrh žalobce ze dne 13.10. 2010 na provedení důkazů výslechem svědka ing. Václava Světíka, trvale bytem Bzenec, Písecká 1355 a znaleckým posudkem znalcem v oboru ekonomika-movité věci, který by po fyzickém ohledání movitých věcí dlužníka odpověděl na otázku zda jde o movité věci sepsané do soupisu majetkové podstaty, soud zamítl pro nadbytečnost.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci plný úspěch. Soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 13 080,-Kč. Tato částka představuje odměnu advokáta za zastupování podle ust. § 8 vyhl.č.484/2000 Sb. ve znění vyhl.č.277/2006 Sb. ve výši 10 000,-Kč a 3x paušální náhradu advokáta po 300,-Kč podle ust. § 13 vyhlášky 177/1996 Sb. ve znění č.276/2006 Sb. ve výši 9000,-Kč včetně DPH. Výrok o povinnosti zaplatit náklady řízení advokátu je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 26. září 2012 JUDr. Jaroslav Suchý, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Bernhardtová