MSPH 99 INS 24823/2014-A-9
Č.j.: MSPH 99 INS 24823/2014-A-9

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Platilem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Sarajevská 1690/25, Praha 2, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto: I. Usnesení zdejšího soudu č.j. MSPH 99 INS 24823/2013-A-7 ze dne 29. září 2014 s e zrušuje. II. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění

Dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne domáhal u zdejšího soudu zjištění svého o úpadku s tím, že úpadek bude řešen oddlužením. Vzhledem k tomu, že dlužník ani přes výzvu soudu neodstranil vady svého insolvenčního návrhu, byl usnesením zdejšího soudu č.j. MSPH 99 INS 24823/2013-A-7 ze dne 29. září 2014 insolvenční návrh dlužníka odmítnut. Následně podáním ze dne 29. září 2014 vzal dlužník svůj insolvenční návrh zpět.

Dle ust § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), platí, že je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí

Soud proto postupoval v souladu s ust. § 130 odst. 1 InsZ a výrokem bod bodem I. zrušil nepravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka a výrokem pod bodem II. zastavil insolvenční řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 1. října 2014 Mgr. Ondřej Platil,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová