MSPH 99 INS 23786/2014-A-10
Č.j.: MSPH 99 INS 23786/2014-A-10

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Anita anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdlantská 1307/24, Praha 8, zahájené na základě insolvenčního návrhu věřitele: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Leknínova 2063, Černošice, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by se omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Haně Šajnerové umožňuje v exekuční věci sp. zn. 087 Ex 838/12 provést již nařízenou dražbu nemovitých věcí, a to pozemku číslo parcely st. 51 o výměře 1220 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Tehov, č. p. 22, bydlení, stojící na pozemku parcelní číslo st. 51, pozemku číslo parcely 109 o výměře 784 m2 (zahrada), pozemku číslo parcely 117 o výměře 3891 m2 (zahrada), pozemku číslo parcely 118 o výměře 345 m2 (zahrada), pozemku číslo parcely 1106 o výměře 1075 m2 (ostatní plocha) a pozemku číslo parcely 1107 o výměře 363 m2 (zahrada), zapsaných na listu vlastnictví číslo 102 pro katastrální území Tehov u Říčan, obec Tehov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha-východ, s tím, že polovina výtěžku dosaženého zpeněžením bude v probíhajícím insolvenčním řízení vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn.po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem a po odečtení nákladů exekuce k dispozici v tomto insolvenčním řízení, s e z a m í t á .

II. JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Rakovník, se sídlem Rakovník, Husovo nám. 22, j e p o v i n n a zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků 1.000,-Kč, a to -v kolcích na připojeném tiskopise, nebo -na účet soudu-č. účtu: 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, KS 1148, VS 99 42 37 86 14

Odůvodnění:

Podáním ze dne 1. září 2014 se JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Rakovník, (dále jen exekutor ) domáhala nařízení předběžného opatření, kterým by zdejší soud omezil účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn., a to způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Svůj návrh exekutor odůvodnil tím, že dne 1. září 2014 v 14:00 hodin se měla konat dražba ve výroku označených nemovitostí, jejichž spolumajitelem je dlužník, avšak vzhledem k tomu, že dne 1. září 2014 ve 12:01 hodin byla vydaná vyhláška o zahájení tohoto insolvenčního řízení ve věci dlužníka, nemohla být tato dražbu podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ provedena. Exekutor uvedl, že tato dražba byla již třetí nařízenou dražbou uvedených nemovitostí, přičemž vždy bezprostředně před zahájením dražby byl podán insolvenční návrh proti dlužníkovi a dražby tak nebylo možné provést. Dle názoru exekutora dlužník úmyslně maří provedení dražby s tím, že insolvenční návrh proti dlužníkovi podávají osoby jemu blízké, které uplatňují marginální pohledávky, které by mohly být uspokojeny návrhům nebylo vyhověno a že i třetí insolvenční návrh (tj. insolvenční návrh, na jehož Pokračování-2-základě bylo zahájeno toto insolvenční řízení) je velmi podobný, přičemž splatnost dluhu je datována na únor 2014, avšak insolvenční návrh je podán až dvě hodiny před zahájením dražby. Důvody zvláštního zřetele hodné k nařízení předběžného opatření pak exekutor spatřuje v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl podán proto, aby probíhající exekuci zabránil.

Podle ust. § 82 odst. 1 InsZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) InsZ může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 InsZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Předně je třeba uvést, že smyslem ust. § 82 odst. 2 písm. b) InsZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) InsZ. Účelem tohoto zákonného ustanovení je zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ. Proto insolvenční zákon v ust. § 82 odst. 2 písm. b) InsZ upravuje možnost předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v § 109 odst. 1 písm. c) InsZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. V případě tzv. věřitelských návrhů (insolvenční řízení zahájená k návrhu věřitele, nikoliv dlužníka) pak nepochybně bude na navrhovateli takového předběžného opatření, aby osvědčil, že insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, a lze očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům, že bude vzat zpět (viz usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 432/2014-A-19; KSHK 42 INS 4363/2014 ze dne 14. května 2014).

V dané věci soud zjistil, že předchozí dva insolvenční návrhy (vedené pod sp. zn. MSPH 99 INS 24013/2013 a MSPH 99 INS 8059/2014) byly podány věřitelem Jaroslavem Staňkem a oba dva návrhy byly odmítnuty pro formální vady návrhů. Exekutor tvrdí, že Jaroslav Staněk je osobou dlužníkovi blízkou, avšak toto tvrzení exekutor nijak nedoložil. Třetí z insolvenčních návrhů (tj. insolvenční návrh, na jehož základě bylo zahájeno toto insolvenční řízení) byl podán Karlem anonymizovano , o jehož poměru k dlužníkovi není insolvenčnímu soudu na základě vůle dlužníka, a tudíž nelze dospět k závěru, že by dlužník mařil průběh exekučního řízení.

Pokračování-3-

Pro posouzení věci je důležitá také ta skutečnost, že insolvenční návrh, na jehož základě bylo zahájeno toto insolvenční řízení, poskytuje z hlediska formálních náležitostí dostatečný podklad k tomu, aby o něm bylo věcně rozhodnuto. V takovém případě pak není dán prostor k nařízení předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 InsZ (blíže viz shora citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze: Ze shora uvedených zjištění nevyplývá, že by dlužnice opakovaným účelovým zahajováním insolvenčního řízení (a jejich ukončováním v důsledku vlastního procesního zavinění) zneužívala zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení a dražbu vždy mařila, neboť žádné insolvenční návrhy nepodávala. Pokud tak činili věřitelé dlužnice, pak v řízení nebylo nijak osvědčeno, že by se dlužnice prostřednictvím uvedených insolvenčních navrhovatelů snažila dražbě zabránit, jak tvrdí exekutor. Za takového stavu věci není dle názoru odvolacího soudu namístě aplikovat § 82 odst. 2 písm. b) InsZ. Odvolací soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele pro nařízení předběžného opatření ani v tvrzení exekutora, že nejsou splněny zákonné podmínky insolvenčního návrhu, neboť insolvenční návrh se jeví z hlediska zákonem vyžadovaných náležitostí postačujícím pro to, aby o něm insolvenční soud dle § 134 InsZ bez zbytečného odkladu rozhodl. Pokud by se tak stalo, pro nařízení předběžného opatření dle druhého odstavce § 82 InsZ by pak již zásadně nebyl dán prostor. )

S ohledem na shora uvedené soud návrh exekutora na nařízení předběžného opatření zamítl.

O poplatkové povinnosti za podání návrhu na nařízení předběžného opatření bylo rozhodnuto podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bude doručeno písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí.(§ 74 odst. 2 InsZ)

V Praze dne 2. září 2014 JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová v Praze _____________________ ke sp. zn.

Vyhovuji výzvě obsažené v usnesení č.j.ze dne 2. září 2014 a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek (doplatek soudního poplatku).

......................................................... (podpis poplatníka)

___________________________________________________________________________ Místo pro nalepení kolkových známek:

Poučení: Kolkové známky (oba jejich díly) nalepte na tomto tiskopise na označené místo. Tiskopis podepište a vraťte určenému soudu. Kolkové známky neznehodnocujte.