MSPH 99 INS 22092/2013-A-16
Č.j.: MSPH 99 INS 22092/2013-A-16

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Platilem v insolvenční věci dlužníka: Vilém anonymizovano , anonymizovano , bytem Mnichovická 717/8, Praha 4, Háje, o návrhu insolvenčního věřitele: Ing. Kamila anonymizovano , anonymizovano , bytem Za Novákovou zahradou 676/6, Praha 9-Satalice

takto:

Rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 22092/2013-A-10 ze dne 9. září 2013 s e z r u š u j e.

Odůvodnění :

Shora označený věřitel (navrhovatel) se insolvenčním návrhem ze dne 16. července 2013 domáhal zjištění úpadku dlužníka.

Insolvenční soud usnesením č.j.: MSPH 99 INS 22092/2013-A-6 ze dne 12. srpna 2013 uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000,-Kč s tím, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Navrhovatel poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil a proto zdejší soud usnesením č.j.-A-10 ze dne 9. září 2013 řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel poplatek za insolvenční návrh zaplatil dne 13. září 2013, tj. před koncem lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení odvolacího řízení č.j. MSPH 99 INS 22092/2013-A-10 ze dne 9. září 2013, postupoval soud v souladu s ust. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, a usnesení o zastavení řízení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, doručení tohoto usnesení v písemném vyhotovení ( § 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 19. září 2013

Mgr. Ondřej Platil,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová