MSPH 99 INS 18465/2014-A-10
Č.j.: MSPH 99 INS 18465/2014-A-10

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Platilem v insolvenční věci dlužníka: Predrag anonymizovano , anonymizovano , Gončarenkova 807/7, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 18465/2014-A-8 ze dne 23. července 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 18465/2014-A-8 ze dne 23. července 2014 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 99 INS 18465/2014-A-8 ze dne 23. července 2014 zdejší soud odmítl insolvenční návrh dlužníka z toho důvodu, že dlužník neopravil svůj insolvenční návrh takovým způsobem, aby jeho aktualizovaný seznam závazků splňoval obsahové náležitosti stanovené ust. § 104 InsZ, neboť v tomto aktualizovaném seznamu závazků nebyly dostatečně označeny právní důvody vzniku závazků dlužníka.

Proti shora citovanému usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že jím předložený aktualizovaný seznam závazků splňuje obsahové náležitosti stanovené ust. § 104 InsZ.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že z ust. § 104 InsZ nevyplývá, jak konkrétně musí být v seznamu závazků identifikovány závazky dlužníka co se označení právního důvodu jejich vzniku týče, a že předložený seznam závazků dlužníka vyhovuje gramatickému výkladu ust. § 104 InsZ, postupoval insolvenční soud v souladu s ust. § 95 InsZ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení

V Praze dne 14. srpna 2014 Mgr. Ondřej Platil, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Bernhardtová