MSPH 99 INS 1763/2016-C1-8
MSPH 99 INS 1763/2016-C1-8

Č.j.: MSPH 199 ICm 1939/2016-14 (MSPH 99 INS 1763/2016)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým ve věci žalobce: Ing. Luboš Smrčka anonymizovano , anonymizovano , Opatovická 17, Praha 1, insolvenční správce dlužníka: Ing. Bronislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybná 716, Praha 1, zast. JUDr. Pavlem Fojtou, advokátem, se sídlem Brno, Jakubské náměstí 3 proti žalované: TipCredit s.r.o. se sídlem 17. listopadu 2753, Pardubice, zast. Mgr. Liborem Zbořilem, advokátem, se sídlem Mlýnská 22/4, Praha 6 o určení vykonatelné pohledávky 170 075,30 Kč

takto:

I. Návrh na vydání rozhodnutí, podle kterého pohledávka žalovaného přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Bronislava anonymizovano , nar. 25.08.1950, bytem Rybná 716, Praha 1, vedeného u Městského soudu v Praze pod zp.zn. MSPH 99 INS 1763/2016 ve výši 170 075.30 Kč z titulu notářského zápisu sp.zn. NZ 47/2010 sepsaného Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou se sídlem v Chrudimi není v částce 170 075,30 Kč po právu, se zamítá.

II. Žádost účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Výrok pod bodem II. tohoto rozhodnutí se opravuje tak, že má správně znít: Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz Pokračování 2 MSPH 99 INS 1939/2016

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se domáhal samostatným žalobním návrhem u zdejšího soud vydání rozhodnutí, podle kterého pohledávka žalovaného přihlášena v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Bronislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybná 716, Praha 1, vedeného u Městského soudu v Praze pod zp.zn.ve výši 170 075.30 Kč z titulu notářského zápisu sp.zn. NZ 47/2010 sepsaného Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou se sídlem v Chrudimi není v částce 170 075,30 Kč není po právu. Tato pohledávka byla při přezkumém jednání dne 18.5. 2016 u Městského soudu v Praze popřena insolvenčním správcem co do pravosti, výše a pořadí. Žalobce tuto pohledávku popřel, protože dlužník svůj závazek vůči žalovanému řádně uhradil a není pravdou, že zaplatil, jak tvrdí žalovaný, pouze část závazku, a to ve výši 25 000,-Kč. Žalobce uvedl, že dlužník uhradil žalovanému na předmětnou pohledávku celkem 547 776,-Kč. Samotný nárok vyplývá z notářského zápisu sp.zn. 47/2010 sepsaný dne 31.3. 2010 Ditou Kuštovou, notářkou se sídlem v Chrudimi, podle kterého dlužník a žalovaný shodně prohlásili a učinili nesporným, že žalovaný poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 254 000,-Kč a dlužník se zavázal zaplatit žalovanému dlužnou částku třemi splátkami ve výši 15 000,-Kč a čtvrtou splátkou ve výši 254 000,-Kč a to nejpozději do 30.6. 2010, obsahem uvedeného protokolu je i Dohoda o uznání závazku a jeho vykonatelnosti.

Žalovaný na svoji obranu proti žalobnímu návrhu uvedl, že přihlášená pohledávka ve výši 170 075,30 Kč tvoří část nesplacené finanční půjčky, kterou předchůdce žalovaného poskytl dne 31.3. 2010 dlužníkovi, a to ve výši 254 000,-Kč s tím, že splatnost půjčky včetně sjednaného úroku ve výši 7 000,-Kč byla sjednána na 30. 6. 2010 (notářský zápis NZ 47/2010). Dlužník se dále zavázal zaplatit žalovanému pro případ včasného nezaplacení pohledávky jednorázově smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč. Žalovaný dále uvedl, že nárok za dlužníkem byl vymáhán exekutorem Mgr. Jaromírem Francem, Exekutorský úřad Jičín, Husova 64 na základě pověření Okresního soudu v Pardubicích ze dne 18.10. 2010 pod č.j. EXE 22117/2010-11, kterým byla nařízena exekuce na majetek dlužníka pro vymožení nezaplacené částky ve výši 236 000,-Kč, smluvní pokuty ve výši 50 000,-Kč a vymožení smluvní pokuty 1 % denně z částky 236 000,-Kč za každý den prodlení až do zaplacení. Exekutorovi se podařilo vymoci od dlužníka částku ve výši 552 776,-Kč. Žalovaný uvedl, že z celkové dlužné částky ve výši 722 851,30 Kč, to je jistina 236 000,-Kč, jednorázová smluvní pokuta 50 000,-Kč, smluvní pokuta ve výši 309 160,-Kč, náklady exekutora 114 647,50 Kč, náklady oprávněného v exekuci 13 043,80 Kč zbývá uhradit 170 075,30 Kč. Protože dlužník svůj závazek nesplnil, navrhuje žalovaný zamítnutí návrhu.

Ust. § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon-dále jen InsZ ), stanoví, že pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Dle ust. § 193 InsZ jde o popření pohledávky co do její pravosti tehdy, je-li Pokračování 3 MSPH 99 INS 1939/2016 namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že zanikla anebo že se zcela promlčela. Podle ust. § 194 InsZ jde o popření pohledávky co do její výše tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky. Podle ust. § 197 odst. 1 InsZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Podle ust. § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle ust. § 198 odst. 2 InsZ může žalobce v žalobě podle odstavce 1 uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Podle ust. § 533 o.z.

Kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Ustanovení § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

Podle ust. § 37 o.z.

(1) Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný. (2) Právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný.

(3) Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho význam nepochybný. (Nyní bude následovat ust. § 192 odst. 1 InZ, který do textu vepíše soudce).

Insolvenční soud má z usnesení Městského soudu v Praze č.j.-A-18 ze dne 16.3. 2016 za prokázané, že zdejší soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a do funkce insolvenčního správce ustanovil Ing. Luboše Smrčku. Následně usnesením č.j.-B-11 ze dne 23.5. 2016 schválil oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře. Z přihlášky pohledávky ze dne 11.4. 2016 má soud za prokázané, že žalovaný si přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Bronislava anonymizovano částku v celkové výši 170 075,30 Kč. Tato částka se skládala z pohledávky č. 1 ve výši 157 031,50 Kč z titulu smlouvy o půjčky podle notářského zápisu sp.zn. NZ 47/2010 sepsaného Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou se sídlem v Chrudimi a pohledávky č. 2 v částce 13 043,80 Kč, která představovala nárok na náhradu nákladů věřitele v exekučním řízení č.j. EX 03025/10-91 ze dne 12.1. 2016. Protokolem z přezkumného jednání ze dne 18.5.2016 prokázáno jest, že insolvenční správce popředl pohledávku žalovaného ve výši 170 075,-Kč co do pravosti, výše a pořadí. Z listu seznamu přihlášené pohledávky věřitele č. 11 TipCredit Pokračování 4 MSPH 99 INS 1939/2016 s.r.o. ze dne 18.5. 2016 , soud zjistil, při přezkumném jednání byla přezkoumána nezajištěná pohledávka tohoto věřitele v celkové výši 170 075,30 Kč, z toho vykonatelná pohledávka č.1 ve výši 157 031,50 Kč a nevykonatelná pohledávka č. 2 ve výši 13 043,80 Kč. Z předmětného listu vyplývá, že vykonatelnost nároku byla odvozena od Notářského zápisu sp.zn. NZ 47/2010, N 56/2010 ze dne 31.3. 2010 a jako právní důvod vzniku pohledávky (skutečnosti na kterých se pohledávka zakládá) neuhrazená pohledávka dle dohody o uznání závazku ze dne 31.10. 2010. Právním důvodem nevykonatelné pohledávky č. 2 ve výši 13 043,80 Kč označené jako nevykonatelná byla neuhrazená pohledávka dle dohody o uznání závazku ze dne 31.10. 2010.

Z petitu žalobního návrhu ze dne 26.5. 2016 v této věci vedeném u zdejšího sodu pod sp.zn. 1939/2010 soud zjistil, že žalobce (insolvenční správce) se domáhá určení oprávněnosti částky ve výši 170 075,30 Kč, neboť považuje uplatněný nárok za vykonatelný. Správce v žalobě nerozlišuje žalovaným uplatněné pohledávky jak shora uvedeno, část nároku ve výši 157 031,50 Kč (pohledávka č. 1-dle správce vykonatelná ) a část nároku ve výši 13 043,80 Kč (pohledávka č. 2-nevykonatelná) a žaluje určení celé částky ve výši 170 075,30 Kč bez ohledu na správcem předpokládaný režim přezkoumávaných pohledávek s tím, že v žalobě schází základní skutková tvrzení, která obě pohledávky odlišují. Soud konstatuje, že pohledávka č. 1 zapsána v listu seznamu jako vykonatelná dle příslušného notářského zápisu a takto přezkoumána, není vykonatelnou pohledávkou ve smyslu insolvenčního zákona, neboť se nejedná o pohledávku pravomocně přiznanou rozhodnutím příslušného orgánu. Správce tudíž není oprávněn ve smyslu ust. § 199 odst. 1 podat incidenční žalobu. Pohledávku je nutno posuzovat jako nevykonatelnou, stejně tak jako pohledávku č. 2 se stejným režimem, pokud jde o aktivní legitimaci k podání žaloby z důvodu popření pohledávky u insolvenčního soudu.

Insolvenční soud je toho názoru, že přezkumné jednání ze dne 18.5. 2016, jehož předmětem bylo přezkoumání shora uvedených pohledávek, trpělo zásadními vadami, nejenom proto, že pohledávka č. 1 byla přezkoumána jako vykonatelná, ale především proto, že obě pohledávky byly nedostatečně identifikovány a byly tudíž zaměnitelné. Právním důvodem (skutečnosti na kterých se pohledávka zakládá) dle insolvenčního správce byl údaj neuhrazená pohledávka dle dohody uznání závazku ze dne 31.10. 2016 . V samotné incidenční žalobě nejsou uvedena žádná skutková tvrzení o dohodě ze dne 31.10. 2010 a ani v samotném insolvenčním spisu se žádná taková dohoda nenachází. Je zcela zřejmě, že takováto charakteristika je pro účely přezkoumání pohledávky při přezkumném jednání zcela nedostatečná a není tudíž srozumitelné, jaký nárok (zda vůbec hovořit o nároku) se přezkoumává. Je vždy zcela nutné v listu seznamu přihlášené pohledávky tuto pohledávku zcela jasně označit, aby o jasné i každé třetí osobě, která není seznámena se stavem věci, jaká dohoda a mezi kým, byla uzavřena, uvést stručný obsah dohody a pokud jde o samotný nárok, zcela jednoznačně konstatovat o jaký obsah dohody se opírá. Předmětná pohledávka proto nemohla být řádně přezkoumána.

Vzhledem ke shora uvedeným důvodům dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána předčasně, neboť přezkumné řízení trpělo zásadními vadami, pro kterou nebylo možno pohledávku přezkoumat a následně tudíž podat incidenční žalobu.

Insolvenční soud následně, po právní moci tohoto rozhodnutí, nařídí zvláštní přezkumné jednání, na kterém budou shora specifikované pohledávky řádně přezkumány. Pokračování 5 MSPH 99 INS 1939/2016

Ostatní listiny, které nejsou specifikované v odůvodnění rozsudku soud nevzal za podklad svého rozhodnutí ve věci, neboť je shledal pro účely tohoto incidenčního sporu jako nadbytečné.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn v ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu za použití ust. § 202 odst. 1 InZ v tom smyslu, že i když žalovaný měl ve věci úspěch nelze mu tuto náhradu přiznat; žalovaný současně prohlásil při jednání, že neuplatňuje právo na náhradu nákladů řízení. Pod bodem III. tohoto rozsudku soud opravil podle ust. §164 o.s.ř. zřejmou nesprávnost výroku o nákladech řízení, ke které došlo při vyhotovování protokolu, ačkoliv výrok o nákladech by správně vyhlášen.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12. října 2016

JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení:

Bernhardtová