MSPH 99 INS 16936/2015-A-8
Č.j.: MSPH 99 INS 16936/2015-A-8

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Platilem v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Možného 742/9, Praha 6, o insolvenční návrhu věřitele: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Za Mototechnou 636, Praha 5, zast. Mgr. Monikou Cihelkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Lazarská 5, o odvolání věřitele takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 16936/2015-A-6 ze dne 30. června 2015 o odmítnutí insolvenčního návrhu (včetně výroku o náhradě nákladů řízení) s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 99 INS 16936/2015-A-6 ze dne 30. června 2015 zdejší soud odmítl insolvenční návrh podaný shora označeným věřitelem (navrhovatelem) z toho důvodu, že v insolvenčním návrhu nebyly dostatečně vylíčeny rozhodné skutečnosti, z nichž by mohl insolvenční soud posoudit, zda je dlužník v úpadku.

Proti shora citovanému usnesení se navrhovatel včas odvolal a namítal, že v insolvenčním návrhu vylíčil dostatečným způsobem okolnosti, z nichž vyplývá, že je dlužník v úpadku.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud na základě odvolání navrhovatele opětovně posoudil insolvenční návrh z pohledu ustanovení insolvenčního zákona týkajících se obsahových náležitostí, jež má insolvenční návrh splňovat, a dospěl k závěru, že v insolvenčním návrhu je uveden dostatek tvrzení, na jejichž základě (pokud se osvědčí jejich pravdivost) bude možné posoudit, zda je dlužník v úpadku. Navrhovatel v insolvenčním návrhu totiž identifikoval své pohledávky právním důvodem jejich vzniku (směnky), uvedl jejich výši a také splatnosti (30. června 2012, resp. 30. prosince 2012). V insolvenčním návrhu byli řádně označeni také další tři věřitelé dlužníka (Finanční úřad v Říčanech; JUDr. Dalimil Míka; UNIVERSE AGENCY, spol. s r.o.), a taktéž pohledávky těchto věřitelů byly náležitě identifikovány právním důvodem jejich vzniku, výší a splatností.

Soud proto postupoval podle ust. § 95 InsZ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení

V Praze dne 21. července 2015 Mgr. Ondřej Platil,v.r. Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová asistent soudce