MSPH 99 INS 16130/2017
MSPH 99 INS 16130 / 2017 3 VSPI I 2173/2017-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. a soudců JUDr. jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: Atrine s.r.o. se sídlem Praha 10, Tádžická 1423/4, IČO 03948323, o zastavení insolvenčního řízení, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2017, č.j. MSPl I 99 INS 16130/2017 A 14, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2017, č.j. MSPI I 99 INS

16130/2017-A-14, se m ě n i tak, že insolvenční řízení dlužníka se 11 e z a s t a v u i e .

Odůvodnčnt

Napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil podle Š 108 odst. 4 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) insolvenční řízení dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 17.10.2017 (ft-11), které nabylo právní moci dne 5.11.2017, uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí s poučením o následcích nesplnění této povinnosti v podobě zastavení řízení. Lhůta pro zaplacení zálohy uplynula marně dne 24.10.2017, aniž by dlužník zálohu zaplatil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Namítl, že ukončil činnost k 31.7.2017 a nedisponuje žádnými hotovostními prostředky. Přesto se jednateli podařilo formou půjčky finanční prostředky obstarat.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení 5 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle 5 108 odst. 1, 2 11152 je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která je podnikatelem, je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a je li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč, záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu. To neplatí, je li insolvenčním navrhovatelem zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, je-li insolvenčním navrhovatelem spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy, a v případech podle 5 107 odst. 1. Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnírnu

3 VSPH 2173/2017 navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle 5 108 odst. 4 InsZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 4).

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dne 14.8.2017 (rů-1) podal dlužník insolvenční návrh, jímž se domáhá zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek; usnesením ze dne 17.10.2017 (fi-11), jež nabylo právní moci dne 5.11.2017, uložil soud prvního stupně dlužníku povinnost složil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč, jižvurčené lhůtě nezaplatil, a proto insolvenční řízení podle 5108 odst. 4 InsZ zastavil. Dne 18.10.2017 požádal dlužník o prodloužení lhůty pro zaplacení zálohy. Soud prvního stupně o této žádosti nerozhodl. V průběhu odvolacího řízení byla na účet insolvenčního soudu dne 13.12.2017 (rů 17) uhrazena dlužníkem záloha ve výši 30.000 Kč.

Pro rozhodování odvolacího soudu je rozhodný stav v době vyhlášení jeho rozhodnutí, kdy zálohu na náklady insolvenčního řízení ve vyší 30.000 Kč dlužník uhradil.

Proto odvolací soud podle Š 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s 5 167 odst. 2 o.s.ř. za použití $ 7 lnsZ napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P 0 u č e n i: Proti tomuto usnesení j :? dovolání přípustné, jestliže rozhodnuti odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, 5239 a g 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 lnsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 lnsZ).

V Praze dne 22. prosince 2017

JUDr. Peter T r e b a t i c k ý , Ph.D., LL.M., v. r.

_.. předseda senátu

Přf-F_-' čšWQUů &

i n

J

"\ . ..:"

., iš r'f'i: :..f'l'L 31.53.78 hííí

? :: E.,. 1.1__. _ , _ kříží si to avg

Ph. IFF,

Za správnost vyhotove '. Petr Vojta