MSPH 99 INS 15191/2014-B-50
Č.j.: MSPH 99 INS 15191/2014-B-50

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Václav Slavětínský, nar. 23.04.1973, a Monika Slavětínská, nar. 21.10.1972, bytem Tvrdého 293, Praha 9, jako manželů, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, při výkonu dohlédací činnosti

takto:

P o v o l u j e s e výjimka Václavovi Ambrožovi,nar. 22.2. 1996, bytem Tvrdého 293, Praha 9-Letňany ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v tomto insolvenčním řízení.

Odůvodnění

Usnesením č.j. MSPH 99 INS 15191/2014-A-24 ze dne 31. prosince 2014 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešit jeho úpadek oddlužením a následně usnesením č.j. .-B-49 ze dne 2. března 2015 schválil oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 4. října 2016 požádal syn dlužníka Václava a Moniky Slavětínských o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek uvedeného v ust. § 295 odst. 1 InsZ, přičemž uvedl, že má zájem odkoupit nemovitost ve vlastnictví svých rodičů na adrese Tvrdého 293, Praha 9-Letňany a tím vyřešit bytovou situaci a to hlavně s ohledem na mladšího nezletilého bratra. Jmenovaný dále uvedl, že se řádně zúčastní transparentní dražby za nejvyšší cenu a tak nemůže dojít k poškození zajištěných věřitelů.

Dle ust. § 295 odst. 1 InsZ platí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek na ně nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Dle odst. 3 může insolvenční soud na žádost dotčené osoby a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Z vyjádření insolvenčního správce ze dne 12. října 2016 soud zjistil, že insolvenční správce uvedl, že se jedná o majetek dlužníka zapsaný v majetkovém soupisu pod položkou č. 1, a to bytová jednotka č. 293/6 v budově Letňany č.p. 293,294-bytový dům, LV 603, par.č. 137, zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 138-zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno na LV 1529 (byt), LV č. 603 (bytový dům), k.ú. Letňany, obec Praha, Katastrální úřad pro hl.m. Prahu, který bude zpeněžen formou elektronické anglické aukce. Insolvenční správce souhlasí s tím, aby soud povolil Václavovi Ambrožovi výjimku ze zákazu nabývaní majetku osobami blízkými podle ust. § 295 odst. 2 InZ. isir.justi ce.cz úspěchu nebude poškozen žádný ze zajištěných insolvenčních věřitelů a současně jmenovaný vyřeší tímto svoji bytovou situaci a to hlavně s ohledem na mladšího nezletilého bratra, Pokračování-2-dospěl soud k závěru, že je vhodné povolit Václavovi Ambrožovi výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 InsZ. Pro úplnost soud dodává, že v dané věci nebyl zvolen věřitelský výbor, a tudíž není třeba jeho vyjádření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 InsZ).

V Praze dne 18. října 2016 JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bernhardtová