MSPH 99 INS 13278/2016-C9-21
MSPH 99 INS 13278/2016-C9-21 (sp. zn. 199 ICm 3401/2017)

č. j. 199 ICm 3401/2017-98 (sp. zn. MSPH 99 INS 13278/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou ve věci žalobce: UNIPETROL RPA s.r.o., IČO: 27597075, se sídlem v Litvínově, Záluží 1, práv. zast.: Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, se sídlem v Praze, Na Florenci 2116/15, proti žalovanému: Zrůstek a partneři v.o.s., IČO: 25589644, se sídlem v Praze 4, Doudlebská 5/1699, insolvenčního správce dlužníka: ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČO: 00565997, se sídlem v Praze 9 Kolbenova 942/38a, zastoupeného: Mgr. Veronikou Endryášovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Orlí 27, o určení pravosti a výše popřených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele č. 509-UNIPETROL RPA s.r.o., IČ 27597075 uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. vůči dlužníkovi ČKD PRAHA DIZ a.s., IČ 0056997, v celkové výši 12,280.545,32 Kč z titulu nároků ze smlouvy o dílo č. 464/2015 jako nevykonatelná, nezajištěná pohledávka j e p o p r á v u .

II. Žaloba se co do určení, že pohledávka věřitele č. 509-UNIPETROL RPA s.r.o., IČ 27597075 uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.vůči dlužníkovi ČKD PRAHA DIZ a.s., IČ 0056997 ve výši 141.783,53 Kč z titulu nároků ze smlouvy o dílo č. 464/2015 jako nevykonatelná, nezajištěná pohledávka je po právu s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. isir.justi ce.cz (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -2-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) Odůvodnění:

V podání doručeném zdejšímu soudu dne 20. 7. 2017 se žalobce jako věřitel v insolvenčním řízení proti dlužníku domáhal určení pravosti žalovaným jako insolvenčním správcem dlužníka popřených nevykonatelných pohledávek.

Žalobce v předmětném podání uvedl, že jakožto věřitel č. 509 přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem přihláškou ze dne 8. 11. 2016 celkem dvě své nevykonatelné a nezajištěné pohledávky, a to ve výši 10.885.628,25 Kč (dílčí pohledávka č. 1) a ve výši 1.536.700,-Kč (dílčí pohledávka č. 2.) Obě pohledávky pocházejí ze smlouvy o dílo č. 464/2015.

Na přezkumném jednání dne 26. 6. 2017 popřel žalovaný jakožto insolvenční správce pohledávku žalobce v plné výši. Žalobce uvedl, že ani přes výzvu na žalovaného, ani skrze výpis ze seznamu zapsaných pohledávek se nedozvěděl důvod popření předmětné pohledávky, neboť tento nebyl žalovaným vůbec uveden. Z tohoto důvodu se žalobce domnívá, že popěrný úkon žalovaného není perfektní, a soud by k němu neměl přihlížet.

Jak vyplývá z přihlášky žalobce, pohledávka č. 1 vznikla ze Smlouvy o dílo na klíč č. 464/2015 (dále jen Smlouva ). Tato byla uzavřena dne 28. 8. 2015 a jejím předmětem bylo dodání OSBL Part of the Polyethylene Plant . Na základě Smlouvy byly dlužníkovi jakožto zhotoviteli zaplaceny zálohové faktury znějící na celkovou částku 110.182.436,59 Kč. Na základě pověření proběhnuvšího mezi dlužníkem, věřitelem a společností INESELV s.r.o. byly částky v celkové výši 105.145.019,68 Kč z následných tří faktur zaslány přímo na účet společnosti INESELV s.r.o. Dále provedl věřitel jednostranné započtení svých pohledávek na dlužném nájemném a úhrad za služby ze strany dlužníka ve výši 74.525,30 Kč, a to proti dlužníkem vystavené faktuře č. 111600126. Započtení však mělo za účel zaplacení zálohy na dílo OSBL, neboť věřitel od dlužníka protiplnění neobdržel. Celkově činí výše věřitelem zaplacených částek 216.182.436,59 Kč.

Pro porušení, resp. neplnění podmínek Smlouvy od této věřitel dne 15. 6. 2016 odstoupil. Ke dni 6. 9. 2016 byla vyhotovena prověrka stavu provedeného díla, a současně vyhotovena, provedena a odsouhlasena Zpráva o stavu díla vykonaného dlužníkem ke dni ukončení Smlouvy. Dne 8. 9. 2016 bylo jak věřitelem, tak dlužníkem podepsáno souhlasné prohlášení, ve kterém bylo konstatováno, že cena provedeného díla činí 35,470.520,11 Kč včetně DPH. Rozdíl mezi věřitelem zaplacenou částkou, a cenou provedeného díla tak činí 180,711.916,48 Kč. Dle názoru věřitele se dlužník o tuto částku bezdůvodně obohatil, a to ke dni podpisu souhlasného prohlášení obou stran. Bankovní instituce věřiteli na základě zajištění vyplatila částku 169,968.071,16 Kč. Bezdůvodné obohacení po odečtení této záruky tedy činí celkem 10.743.845,32 Kč.

Pohledávka č. 2 vznikla z důvodu ukončení Smlouvy. Dlužník byl povinen po ukončení Smlouvy tuto vypořádat, avšak dle jeho sdělení nedisponoval potřebným personálem, a nebyl tedy schopen této své povinnosti dostát. Z tohoto důvodu uzavřeli věřitel, dlužník a společnost ČKD CONSTRUCTION, a.s. Smlouvu o činnostech při vzájemném vyrovnání projektu OSBL Part of the Polyethylene Plant , kterou se společnost ČKD CONSTRUCTION zavázala zajistit splnění povinností za dlužníka, a věřitel se zavázal za toto zajištění provedení činností zaplatit sjednanou částku. Společnost ČKD CONSTRUCTION splnění některých povinností zajistila, a vystavila věřiteli faktury znějící na částku 1.536.700,-Kč. Tuto částku požaduje věřitel po dlužníkovi, neboť tyto náklady zapříčil dlužník svým nesplněním povinnosti sám smlouvu vypořádat.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -3-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) Žalobce na základě uvedeného navrhl, aby bylo žalobě vyhověno v celém rozsahu.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že pokud se týká pohledávky č. 1, věřitel nijak neprokázal, že mu pohledávka skutečně vznikla. Žalovaný uvádí, že věřitel ničím neprokázal hodnotu nedokončeného díla provedeného dlužníkem, a tedy nezdůvodnil výši svého nároku. Z opatrnosti žalovaný, jakožto insolvenční správce dlužníka, popírá i výši přihlášené pohledávky a v odůvodnění odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 101 VSPH 367/2015-146 a rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky č. j. 29 Cdo 1206/2009.

Pokud se týká pohledávky č. 2, žalovaný shodně uvádí, že žalobce ničím neprokázal vznik předmětné pohledávky. Z opatrnosti shodně popírá i výši žalované pohledávky a odkazuje se na uvedená rozhodnutí vyšších soudů.

Na výzvu soudu žalobce dne 20. 10. 2017 svým podáním označil a předložil požadované důkazy ke svým žalobním tvrzením.

První jednání ve věci proběhlo dne 25. 10. 2017, přičemž se dostavili právní zástupci obou účastníků

Z provedeného dokazování má soud za prokázané tyto skutečnosti:

Z přílohového spisu zdejšího soudu sp. zn.má soud za prokázané, že insolvenční řízení s dlužníkem bylo zahájeno dne 2. 6. 2016. Dne 9. 9. 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka.

Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 10. 11. 2016 má soud za prokázané, že žalobce jako věřitel č. 509 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky č. 1 a č. 2. Pohledávka č. 1 vznikla ze Smlouvy o dílo na klíč č. 464/2015 (dále jen Smlouva ), uzavřené dne 28. srpna 2015, jejímž předmětem bylo dodání OSBL Part of the Polyethylene Plant , tedy OSBL Část polyethylenové jednotky. Na základě Smlouvy byly dlužníkovi jakožto zhotoviteli zaplaceny zálohové faktury znějící na celkovou částku 110.182.436,59 Kč. Na základě pověření proběhnuvšího mezi dlužníkem, věřitelem a společností INESELV s.r.o. byly částky v celkové výši 105.145.019,68 Kč z následných tří faktur zaslány přímo na účet společnosti INESELV s.r.o. Dále provedl žalobce jednostranné započtení svých pohledávek na dlužném nájemném a úhrad za služby ze strany dlužníka ve výši 74.525,30 Kč, oproti dlužníkem vystavené faktuře č. 111600126. Započtení však Celkově činí výše věřitelem zaplacených částek 216.182.436,59 Kč.

Pro porušení, resp. neplnění podmínek Smlouvy od této věřitel dne 15. 6. 2016 odstoupil. Ke dni 6. 9. 2016 byla vyhotovena prověrka stavu provedeného díla, a současně vyhotovena, provedena a odsouhlasena Zpráva o stavu díla vykonaného dlužníkem ke dni ukončení Smlouvy. Dne 8. 9. 2016 bylo jak věřitelem, tak dlužníkem podepsáno souhlasné prohlášení, ve kterém bylo konstatováno, že cena provedeného díla činí 35.470.520,11 Kč včetně DPH. Rozdíl mezi věřitelem zaplacenou částkou, a cenou provedeného díla tak činí 180.711.916,48 Kč. Dle názoru věřitele se dlužník o tuto částku bezdůvodně obohatil, a to ke dni podpisu souhlasného prohlášení obou stran. Bankovní instituce věřiteli na základě zajištění vyplatila částku 169.968.071,16 Kč. Bezdůvodné obohacení po odečtení této záruky tedy činí celkem 10.743.845,32 Kč.

Pohledávka č. 2 vznikla z důvodu ukončení Smlouvy. Dlužník byl povinen po ukončení Smlouvy tuto vypořádat, avšak dle jeho sdělení nedisponoval potřebným personálem, a nebyl tedy schopen této své povinnosti dostát. Z tohoto důvodu uzavřeli věřitel, dlužník a společnost ČKD

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -4-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) CONSTRUCTION, a.s. Smlouvu o činnostech při vzájemném vyrovnání projektu OSBL Part of the Polyethylene Plant , kterou se společnost ČKD CONSTRUCTION zavázala zajistit splnění povinností za dlužníka, a věřitel se zavázal za toto zajištění provedení činností zaplatit. Společnost ČKD CONSTRUCTION splnění některých povinností zajistila, a vystavila věřiteli faktury znějící na částku 1.536.700,-Kč, kterou žalovaný zaplatil. Tuto částku požaduje věřitel po dlužníkovi, neboť tyto náklady zapříčil dlužník svým konáním.

Soud provedl těmito přihláškami, Smlouvou o dílo na klíč ze dne 28. 8. 2015, Souhlasným prohlášením shora uvedeným, Zprávou o stavu díla, zálohovými fakturami, i daňovými doklady, důkaz.

Ze Smlouvy o dílo na klíč č.464/2015 ze dne 28. 8. 2015, s názvem OSBL Část polyethylénové jednotky má soud za prokázané, že se dlužník, jakožto zhotovitel zavázal provést dílo, a žalobce, jakožto objednatel, se zavázal za toto dílo zaplatit. Předmětem díla dle Smlouvy čl. 1. 1. byl kompletní OSBL část projektu budovaná v Litvínově-Záluží 1, napojená ISBL část projektu a/nebo na stávající zařízení objednatele, uvedená do provozu, odzkoušená a splňující veškeré požadavky, vlastnosti a parametry a funkce specifikované ve smlouvě.

V souladu s čl. 1.12 Smlouvy bylo naplnění předmětu smlouvy sjednáno předáním bezvadného a kompletního předmětu díla objednateli, který potvrdí převzetí předmětu díla vystavením předběžného potvrzení o převzetí díla a konečného potvrzení o převzetí díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Vysvětlení pojmu na klíč týkající se Smlouvy je uvedeno v čl. 1.13, kdy bylo sjednáno, že zhotovitel zhotoví dílo tzv. na klíč , tj. bez spolupráce a spoluúčasti objednatele. Kompletní zhotovení díla bylo sjednáno ve dvou termínech, a to 27. 5. 2017 a 15. 1. 2018. Celková smluvní cena díla byla dle čl. 3. 1. sjednána na 899.227.122,-Kč včetně opcí.

Obchodní podmínky neuvedené ve Formuláři Smlouvy byly sjednány v oddíle IV.-Smluvní podmínky. Z těchto vyplývá, že v souladu s čl. 16.5 Smluvních podmínek zaniknul odstoupením od smlouvy závazek žalobce jakožto objednatele vůči dlužníkovi k úhradě ceny díla dle stupně zhotovení. Tento závazek byl nahrazen závazkem žalobce vůči dlužníkovi k úhradě veškerých (do doby ukončení smlouvy) reálně provedených prací, a to v souladu s čl. 24.4 Smluvních podmínek. Dle tohoto článku platí, že zhotovitel má nárok na uhrazení ceny díla, která odpovídá reálně provedeným pracím ke dni ukončení.

Z faktury č. 113500027 byla zjištěna záloha vystavená na částku 108.806.481,76 Kč. Z faktury č. 113600006 byla zjištěna záloha znějící na částku 55.366,09 Kč. Z faktury č. 113600007 byla zjištěna částka 677.183,88 Kč. Z faktury č. 113500044 byla zjištěna záloha ve výši 1.423.859,88 Kč. Přijetí těchto plateb bylo ze strany žalovaného potvrzeno daňovými doklady (přijatá úplata) č. 114500022, č. 114600008, č. 114600009 a č. 114600001.

Z faktury č. 111500985 byla zjištěna záloha vystavená na částku 26.346.822,58 Kč a z faktury č. 111600025 byla zjištěna záloha ve výši 81.217.556,38 Kč. Přijetí plateb z těchto záloh nebylo žalovaným rozporováno, přijetí platby ve výši 51.007.738,87 Kč učinily strany nesporným na jednání dne 25. 10. 2017.

Ze Smlouvy o vzájemném vypořádání závazků ze dne 2. 3. 2016 bylo zjištěno, že žalobce, dlužník a společnost INELSEV s.r.o. mezi sebou ujednali pověření žalobce, aby část svého závazku vůči dlužníku účtovaného fakturou dle smlouvy o dílo ve výši 30.209.817,51 Kč uhradil na účet společnosti INELSEV. Zaplacením tohoto závazku zaniká ve stejné výši závazek žalobce vůči dlužníkovi. Z výpisu z bankovního účtu žalobce ze dne 4. 3. 2016 bylo zjištěno, že platba ve výši 30.209.617,51 Kč byla zaslána na účet společnosti INELSEV.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -5-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) Z listiny nazvané Zápočet pohledávek UNIPETROL RPA vyplývá, 5,30 Kč, a to oproti pohledávce dlužníka vůči žalobci z faktury č. 111600126 v celkové výši 49.3 že žalobce ke dni 28. 7. 2016 provedl započtení svých pohledávek z faktur v celkové výši 74.5279.912,02 Kč.

Z listiny nazvané Ukončení smlouvy/výpověď soud zjistil, že datováno dnem 13. června 2016 žalobce v souladu s čl. 24.2 Smlouvy tuto vypověděl, a vyzval dlužníka, aby ukončil veškeré práce, subdodavatelské smlouvy, dodal části díla provedené dlužníkem, postoupil žalobci veškerá práva, nároky a užitky v souvislosti s dílem a dodal žalobci veškeré výkresy, specifikace a ostatní dokumenty vyhotovené dlužníkem. Dodejka poskytovatele poštovních služeb je datována ke dni 15. června 2016.

Ze zprávy o auditu bylo zjištěno, že tento byl proveden společností AS CHEMOPRAG a.s. dne 3. června 2016, a zpracoval jej Ing. Zdeněk Andrýsek. Ve zprávě byla zhodnocena aktuální rozpracovanost díla (stav díla). Za dlužníka se auditu postupně zúčastnili všichni odpovědní projektanti dlužníka, kteří postupně prezentovali stav na všech dílčích souborech a objektech. Celkově lze ze Zprávy shrnout, že většina částí díla byla v nevyhovující (až kritické) fázi rozpracovanosti.

Ze Souhlasného prohlášení ohledně stavu díla bylo zjištěno, že jeho účelem je potvrzení rozsahu a stavu části Díla vykonaného a dodaného dlužníkem žalobci k 15. červnu 2016, tj. ke dni ukončení Smlouvy. Dlužník a žalobce v tomto Prohlášení potvrdili a učinili nesporným, že ke dni ukončení Smlouvy dlužník vykonal a dodal část díla, jak je popsáno v přiložené tabulce nazvané Zpráva o stavu díla, ze které vyplývá, že hodnota části díla vykonaného a dodaného ke dni ukončení Smlouvy činí 29.314.478,-Kč. Toto strany stvrdily a učinily nesporným taktéž v článku 2.4 Souhlasného prohlášení.

Z listiny Žádost o platbu podle naší bankovní záruky č. 460291322265 ze dne 4. 9. 2015 nyní za 89.922.712,30 Kč vydané ve váš prospěch příkazem ČKD PRAHA DIZ, a.s. bylo zjištěno, že žalobce požádal dne 14. 9. 2016 bankovní instituci UniCredit Bank o vyplacení částky ve výši 89.922.712,30 Kč, a to na základě bankovní záruky sjednané s touto institucí. Částka byla vyplacena dne 3. 10. 2016, jak vyplývá z předmětné listiny, a taktéž z bankovního výpisu žalobce ze dne 4. 10. 2016.

Z listiny Žádost o platbu podle naší bankovní záruky č. 460291322264 ze dne 4. 9. 2015 nyní za 80.045.358,86 Kč vydané ve váš prospěch příkazem ČKD PRAHA DIZ, a.s. bylo zjištěno, že žalobce požádal dne 6. 9. 2016 bankovní instituci UniCredit Bank o vyplacení částky ve výši 80.045.358,86 Kč, a to na základě bankovní záruky sjednané s touto institucí. Dne 14. 9. 2016 byla vyplacena částka 70.098.977,58 Kč, jak vyplývá z předmětné listiny, a taktéž z bankovního výpisu žalobce ze dne 15. 9. 2016, a částka z bankovní záruky tak byla snížena na 9.946.381,28 Kč.

Z listiny Žádost o platbu podle naší bankovní záruky č. 460291322265 ze dne 4. 9. 2015 nyní za 9.946.381,28 Kč vydané ve váš prospěch příkazem ČKD PRAHA DIZ, a.s. bylo zjištěno, že žalobce požádal dne 14. 9. 2016 bankovní instituci UniCredit Bank o vyplacení částky ve výši 9.946.381,28 Kč, a to na základě bankovní záruky sjednané s touto institucí. Částka byla vyplacena dne 3. 10. 2016, jak vyplývá z předmětné listiny, a taktéž z bankovního výpisu žalobce ze dne 4. 10. 2016.

Ze Smlouvy o činnostech při vzájemném vyrovnání projektu OSBL Part Of The Polyethylene Plant vyplývá, že tato byla uzavřena dne 23. 8. 2016 mezi žalobcem, dlužníkem a společností ČKD CONSTRUCTION a.s. z důvodu odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany žalobce pro

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -6-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) neplnění povinností ze strany dlužníka. Předmětem smlouvy je zajištění plnění povinností dlužníka společností ČKD CONSTRUCTION vyplývajících ze skutečnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, a to postoupení všech práv, včetně vlastnických k dílu na žalobce, dodání částí díla vykonaného k 15. 6. 2016 a odsouhlasení protokolu o dodání těchto částí, splnění povinností dlužníka ve věci postupování smluv uzavřených s dodavateli v rámci zrušení smlouvy, dodání všech nákresů, specifikací a jiných dokumentů vypracovaných dlužníkem nebo subdodavateli v souvislosti s dílem žalobci, narovnání sporných otázek mezi dlužníkem a žalobcem a vypracování dohody o narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z ukončení smlouvy mezi dlužníkem a žalobcem. Cena za tyto služby byla sjednána na částku ve výši 2.800.000 Kč bez DPH.

Z faktury č. 20160823 byla zjištěna záloha vystavená na částku 338.800,-Kč, přičemž platba je potvrzena a zjištěna z výpisu z účtu žalobce ze dne 25. 8. 2016. Z faktury č. 160100006 byla zjištěna záloha znějící na částku 108.900,-Kč, přičemž platba je zjištěna z výpisu z bankovního účtu žalobce ze dne 5. 10. 2016. Z faktury č. 160100007 byla zjištěna částka 326.700,-Kč, přičemž platba je zjištěna z výpisu z bankovního účtu žalobce ze dne 5. 10. 2016. Z faktury č. 160100008 byla zjištěna záloha znějící na částku 762.300,-Kč, přičemž platba je zjištěna z výpisu z bankovního účtu žalobce ze dne 5. 10. 2016. Celkem tak bylo zaplaceno na dílčí pohledávce č. 2 1,536.700,-Kč žalobcem ČKD CONSTRUCTION za práce s vypořádáním smluv, které měl provést dlužník.

Ze svědecké výpovědi Ing. Zdeňka Andrýska vyplynulo, že tento je společníkem a technickým ředitelem společnosti AS CHEMOPRAG a.s., která zpracovala pro žalobce Zprávu o auditu. Tuto zprávu za dlužníka podepsal Robert Wolf jeho generální ředitel a prokurista. Svědek provedl od 6.-8. 6. 2016 inventuru projektu v kanceláři dlužníka za účastni odpovědných osob na straně dlužníka, která odhalila rozsah plnění subdodavatelů dlužníka. Na základě těchto zjištění byla provedena finanční inventura k 6. 9. 2016. Z provedené inventury vyplynulo, že žalobce zaplatil dlužníku zálohy, ten je však dále nepředal subdodavatelům, kteří vůbec nepředávali zpracované dílo, a žalobce musel toto dílo nakupovat znovu. Žalobce například zaplatil dlužníku zálohy na dodávky zařízení, které dlužník poskytl montážním firmám jako zálohy na nezaplacené faktury z jiných projektů, proto subdodavatelé tato zařízení pro Smlouvu zadrželi, a namontovali je až poté, co žalobce zaplatil subdodavatelům přímo.

Inventura odhalila, že dlužník realizoval dodávku díla v hodnotě 15 milionů Kč, ačkoliv podklady měl dlužník vystaveny na částku cca 114 milionů Kč, a tuto si dle měsíčních zpráv dlužník u žalobce nárokoval, avšak realizoval dodávky pouze za zmíněných 15 milionů. Na základě těchto zjištění byla vyhotovena závěrečná zpráva, kterou podepsali statutární zástupci dlužníka. Tato zpráva je přílohou Souhlasného prohlášení ohledně stavu díla. Součástí je tabulka, dle níž dohodnutá dokončenost díla činí částku 29.314.478 Kč, což dle svědka přestavuje práci provedenou dlužníkem využitelnou pro další pokračování díla žalobcem.

Svědek dále uvedl, že zprávu o auditu zaslal dne 12. 6. 2016 dlužníkovi, přičemž tato byla ze strany dlužníka potvrzena technickým ředitelem. Toto potvrzení poté vyústilo v podpis Souhlasného prohlášení předsedou představenstva dlužníka Mgr. Robertem Wolfem.

Rozdíl v částkách předložených dlužníkem a žalobcem vysvětlil svědek tak, že dlužník například zařízení objednal, prezentoval to žalobci, přičemž si nárokoval částku na dodání takového zařízení, ale ve skutečnosti bylo dílo dodáno pouze v hodnotě 15 milionů korun, a tedy svědek uvedl, že žalobce byl uveden v omyl v tom směru, že zařízení bylo dodáno. Toto je potvrzeno i tím, že žalobce opětovně platil dodavatelům dodávky, za které již dříve zaplatil dlužníkovi. Vysvětlení takového jednání podává svědek na části smlouvy I.010-chladicí vody, kdy žalobce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -7-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) za dodávku zaplatil, avšak dlužník peníze subdodavateli nepřeposlal, a tento tedy dodávku realizoval až poté, co mu bylo zaplaceno opětovně přímo žalobcem. Svědek se domnívá, že o zaplacení a realizování této dodávky existuje samostatná smlouva mezi žalobcem a subdodavatelem (společností Cheminvest s.r.o.).

Svědek přesvědčivě vysvětlil, že 90 milionů Kč bylo ze strany žalobce dlužníku odsouhlaseno, ale že se nejednalo o skutečně provedené dílo, nýbrž o odsouhlasení částky na zálohové faktury, proto, aby bylo možno krýt budoucí zálohy subdodavatelů.

Ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 11. 2016 mezi společností CHEMINVEST s.r.o. a žalobcem vyplývá, že bylo sjednáno zhotovení díla, mimo jiné Návrat chladící vody v hodnotě 84.670.000,-Kč.

Soud tak má prokázané, že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena Smlouva o dílo na klíč, ze které stranám vyplývaly povinnosti. Žalobci zaplatit za dílo provedené dlužníkem, a dlužníkem toto dílo provést. Z důvodu neplnění povinností ze smlouvy ze strany dlužníka žalobce od Smlouvy ke dni 15. 6. 2016 odstoupil, přičemž tímto odstoupením zanikl závazek žalobce vůči dlužníku k úhradě ceny díla dle stupně zhotovení, a byl nahrazen závazkem žalobce vůči dlužníkovi k úhradě reálně provedených prací.

Žalovaný nerozporoval, že by taková smlouva uzavřena byla, a taktéž nerozporoval přijetí plateb z jednotlivých, výše uvedených zálohových faktur ze strany žalobce.

Soud má za to, na základě Smlouvy o dílo byly zálohy žalobcem řádně hrazeny, dlužníkem přijaty, a že od Smlouvy o dílo bylo řádně odstoupeno.

Dále má soud za prokázané, že mezi žalobcem a dlužníkem bylo sepsáno Souhlasné prohlášení, které mělo za účel potvrdit rozsah a stav části díla ve smyslu Smlouvy vykonaného a dodaného dlužníkem žalobci ke dni 15. 6. 2016. Na základě tohoto prohlášení došlo k dohodě mezi žalobcem a dlužníkem o tom, že hodnota části doposud vykonaného díla dlužníkem byla ke dni ukončení Smlouvy 29.314.478,-Kč. Tato částka vzešla ze Zprávy o auditu zpracované žalobci společností AS CHEMOPRAG a.s. Tato zpráva detailně popisuje stav, ve kterém se dílo nacházelo v době předcházející samotnému formálnímu ukončení Smlouvy.

Tuto částku žalovaný rozporoval, a tedy při jednání dne 10. 1. 2018 byl soudem poučen ve smyslu § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř., a vyzván k doplnění skutkových tvrzení a důkazních návrhů, kterými by bylo prokázáno, že dlužník uznal Souhlasným prohlášením hodnotu díla a stav rozpracovanosti v nižší výši, než jak je uvedeno v listině předložené žalobcem. Žalovaný této výzvě nevyhověl, v dané lhůtě nenavrhnul svědky, znalecký posudek a ani nijak jinak nevyvrátil Souhlasné prohlášení žalobce a dlužníka ze dne 28. 9. 2016. Soud tedy nemohl jinak, než vzít za prokázané tvrzení žalobce, předložené listiny a svědeckou výpověď Ing. Zdeňka Andrýska. Navíc svědek Andrýsek vysvětlil, že znalecký posudek na cenu díla provedenou dlužníkem pro žalobce nelze nyní provést, neboť dílo již bylo dokončeno třetím subjektem, který dokončil dílo v hodnotě 900,000.000,-Kč, když oproti dlužníkem nárokovaným 200,000.000,-Kř částečně dle přihlášky proplaceným žalobcem, dlužník předal dílo pouze v hodnotě cca 29milionů.

Rozpor mezi Tabulkou a odsouhlasenými výkazy žalobce dostatečně vysvětlil tím, že faktury vystavené dlužníkem v žádném ohledu nepředstavovaly ceny za skutečně provedené dílo, nýbrž šlo o nesprávně uvedené hodnoty o stavu zhotovení díla ze strany dlužníka, na základě kterých poté tento vystavoval žalobci zálohové faktury. Skutečná hodnota díla byla postavena na jisto až Zprávou o auditu a Souhlasným prohlášením žalobce a dlužníka. Soud tedy dal za pravdu žalobci,

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -8-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) že žalobcem zaplacená částka převyšující skutečnou hodnotu rozpracovaného díla je ze strany dlužníka bezdůvodným obohacením, a jako takové má být žalobci vrácena.

Soud má dále za prokázané, že mezi žalobcem, dlužníkem a společností ČKD CONSTRUCTION, a.s. byla uzavřena Smlouva o činnostech, jejímž účelem byla minimalizace ztrát a škod vzniklých z důvodu ležících na straně dlužníka a spočívající v jeho nemožnosti dostát svým povinnostem ze Smlouvy. Předmětem tedy byla konsolidace práce na prováděném díle, zajistit plynulý přechod prací na jednotlivých projektových souborech díla a zjistit reálnou hodnotu díla. Cena za provedení činností z této smlouvy byla sjednána na 2.800.000,-Kč bez DPH, a měla být společnosti ČKD CONSTRUCTION zaplacena po provedení činností. Podpisem Souhlasného prohlášení došlo ke splnění účelu Smlouvy o činnostech.

Žalovaný uzavření Smlouvy, provedení činností ani proplacení ceny z této Smlouvy ničím nerozporoval.

Soud se zcela ztotožnil s názorem žalobce, že splnění povinností popsaných ve Smlouvě o činnostech leželo původně a v první řadě na dlužníku, jakožto zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. Až teprve v důsledku neplnění povinností dlužníka, a když bylo zcela evidentní, že není v jeho možnostech povinnostem ze Smlouvy dostát, byla sepsána smlouva nová, na základě které měla povinnosti za dlužníka převzít a splnit společnost ČKD CONSTRUCTION. Je tedy zcela logické, že tyto vícenáklady žalobce požaduje k úhradě po dlužníku, neboť při řádném plnění jeho povinností by žalobci škoda v této podobě nevznikla.

Právně byla věc posouzena takto:

Podle ustanovení § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) se tímto zákonem řídí práva a povinnosti vzniklá ode dne nabytí jeho účinnosti.

Podle ustanovení § 3028 odst. 2 OZ řídí se ustanovení tohoto zákona i právní poměry týkající se věcných práv, jejich vznik, jakož i práva a povinnosti, jakož práva a povinnosti vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Závazek dlužníka ze Smlouvy o dílo a Smlouvy o činnostech byl sjednán za účinnosti nového občanského zákoníku a pohledávky č. 1 a 2 tak upravuje ustanovení § 2586 a následující OZ.

Podle tohoto ustanovení § 2586 odst. 1 OZ se smlouvou o dílo zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo.

Povinností objednatele je dle § 2586 OZ dílo převzít a zaplatit cenu. Tak jak shora uvedeno, své povinnosti splnil žalobce jako objednatel, nikoliv však dlužník, jakožto zhotovitel. Žalobce dlužníku řádně uhradil vystavené zálohové faktury za dodávky díla, které však v takovém rozsahu, v jakém je dlužník prezentoval, dodány nebyly. Jelikož nebylo dílo řádně dokončeno a předáno, a především jelikož bylo v předstihu evidentní, že zhotovitel dílo není schopen dokončit a řádně předat, žalobce tuto Smlouvu vypověděl.

Dle § 2002 OZ poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -9-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) Dle § 2004 OZ se odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Plnil-li však dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

Podle § 2991 OZ kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Co do dílčí pohledávky č. 1 se tak přijaté zálohy za dílo, které nebylo provedeno, se v důsledku odstoupení od smlouvy s účinky zrušení závazku od počátku dle § 2004 staly plněním bez právního důvodu. Co do dílčí pohledávky č. 2 bylo plnění závazku za dlužníka (co do činnosti, které byl dle Smlouvy povinen provést dlužník po odstoupení žalobce k vypořádání vzájemných práv a povinností) 3. osobou ČKD CONSTRUCTION a její úhradou žalobcem dle Smlouvy o činnostech se tak dlužník bezdůvodně obohatil tím, že za něj plnil ten, kdo k tomu dle Smlouvy nebyl povinen. Vzhledem k uzavření Smlouvy o činnostech však existoval právní důvod plnění-porušení povinnosti ze Smlouvy dlužníkem nevypořádáním Smlouvy, které za něj na smluvním základě provedl jiný subjekt. Nešlo tak v daném případě o bezdůvodné obohacení ale o smlouvu o tom, že povinnost za dlužníka splní 3. osoba placená žalobcem. Žalobci tak vznikla nesplněním smluvních povinností dlužníkem vypořádat Smlouvu škoda, k jejíž náhradě v prokázané výši je povinen dlužník dle § 2913. Tuto je dlužník povinen uhradit v penězích a nahradit tak žalobci částku, kterou za splnění povinností z vypořádání Smlouvy žalobce zaplatil ČKD CONSTRUCTION.

Soud má v rozporu s právním názorem žalovaného za to, že jak výše hodnoty díla, stanovená Zprávou o auditu a Souhlasným prohlášením, tak škoda způsobená nemožností (či neschopností) dlužníka dostát svým povinnostem ze Smlouvy, byla dostatečně a určitě prokázána listinnými důkazy i svědeckou výpovědí svědka Andrýska. Dle Smlouvy o činnostech uzavřené se souhlasem Dlužníka měla činit 2,800.000,-Kč bez DPH, avšak nakonec bylo ČKD CONSTRUCTION vyfakturována žalobcem zaplacena částka výrazně nižší 1,536.700,-Kč. Žalovanému se nijak vyvrátit její důvody i vznik a výši nepodařilo vyvrátit.

Podle § 2913 odst. 1 OZ porušením povinnosti dlužníkem vypořádat Smlouvu a činit úkony vedoucí k dohodě o narovnání vznikla žalobci škoda, A to proto, že za tyto činnosti musel zaplatit se souhlasem dlužníka, který byl účastníkem Smlouvy o činnostech třetí osobě ČKD CONSTRUCTION. Nadto soud dodává, že žalovaný v rámci své procesní obrany neučinil nic, čím by tvrzení žalobce vyvrátil, a soudu tedy nezbylo, než konstatovat neunesení důkazního břemene ze strany žalovaného a procesní úspěch přiřknout žalobci.

Soud tak má nárok žalobce na zaplacení obou částek z uzavřených smluv, porušení Smlouvy dlužníkem, Souhlasného prohlášení a ze Smlouvy o činnostech za prokázaný s výjimkou úroků z prodlení splatných až po rozhodnutí o úpadku, po 9. 9. 2016, které nelze dle § 170 písm. b) zák. č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona dále jen IZ) uspokojit v insolvenčním řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. (sp. zn. 199 ICm 3401/2017) -10-sp. zn. 199 ICm 3401/2017 (sp. zn.) Podle ustanovení § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo již zcela zanikla, nebo se zcela promlčela.

Podle ustanovení § 194 IZ o popření pohledávky co do její výše jde, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Podle ustanovení § 198 odst. 2 IZ může žalobce podle odst. 1 uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do konce přezkumného jednání.

Pokud se týká částky 141.783,53 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení jako příslušenství dílčí pohledávky 1., zde je nutno konstatovat, že v daném případě se jedná o pohledávku vyloučenou z uspokojení v insolvenčním řízení dle § 170 a) IZ, neboť tyto úroky z prodlení přirostly až v době po rozhodnutí o úpadku.

Soud tedy žalobě co do výše 12 280 545,32 Kč vyhověl. Co do částky 141.783,53 Kč představující úroky z prodlení byla žaloba zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ, dle něhož ve sporu o pravost a výši přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud neshledal, že by se jednalo dle § 202 odst. 2 IZ o náklady, které by vznikly zaviněním insolvenčním správce, či náhodou, která se mu přihodila a které by byl povinen hradit žalobci. Proto soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 25. dubna 2018

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.