MSPH 99 INS 13101/2015-A-14
Č.j.: MSPH 99 INS 13101/2015-A-14

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Koněvova 122, Praha 3, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 13101/2015-A-12 ze dne 16. června 2015 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi ukládá, aby zaplatil ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, a to: -bezhotovostně na účet soudu : 6015-2928021 / 0710 ČNB Praha 1, konstantní symbol : 0558, variabilní symbol : 99 41 31 01 15 nebo -hotově do pokladny Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2 v I. patře, č. dv. 140.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 99 INS 13101/2015-A-12 ze dne 16. června 2015 zdejší soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dle názoru soudu nebylo lze předpokládat, že by dlužník byl schopen v průběhu 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře splatit alespoň 30 % výše svých závazků.

Proti shora citovanému usnesení se dlužník včas odvolal, přičemž uvedl, že navýšil svůj příjem z darovací smlouvy na částku ve výši 15.000,-Kč měsíčně, tedy tak, aby byl schopen v průběhu 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře splatit alespoň 30 % výše svých závazků. Dlužník navrhl, aby mu byla snížena záloha na částku ve výši 5.000,-Kč.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále též jen InsZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že dlužník navýšil své příjmy tak, že lze předpokládat, že dlužník bude schopen v průběhu 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře splatit alespoň 30 % výše svých závazků, postupoval insolvenční soud v souladu s ust. § 95 InsZ, vyhověl v plném rozsahu odvolání dlužníka a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení

V Praze dne 13. července 2015 JUDr. Jaroslav Suchý,v.r.