MSPH 99 INS 1194/2017-A-50
č.j.: MSPH 99 INS 1194/2017-A-50

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci

věřitele: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft FN 247579 m sídlem Europaplatz 1a, 4020 Linz, Rakouská republika zastoupený advokátem Mgr. Miroslavem Švendou sídlem Jánský vršek 323/13, 118 00 Praha 1

proti dlužníkovi: MONGAN a.s. v likvidaci, IČO: 27935507 sídlem Chodská 12, 120 00 Praha 2 zastoupený advokátem Mgr. Ladislavem Drhou sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1

o insolvenčním návrhu

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j.-A 49 ze dne 28. února 2018, podle kterého byl dlužníkovi vyměřen soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu pod bodem II. tohoto rozhodnutí o nákladech řízení, se zrušuje a mění se tak, že soudní poplatek se nevyměřuje.

Odůvodnění :

Insolvenční věřitel se samostatným návrhem ze dne 28. února 2017 domáhal u zdejšího soudu zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Insolvenční soud usnesením č.j. č.j.-A 45 ze dne 16. ledna 2018 pod bodem I. tohoto usnesení insolvenční návrh zamítl a pod bodem II. rozhodl o nákladech řízení.

Proti uvedenému rozhodnutí se dlužník podáním ze dne 16. ledna 2018 odvolal do nákladů řízení tohoto rozhodnutí a insolvenční soud mu mylně v domnění, že se jedná o odvolání do výroku ve věci samé, vyměřil usnesením č.j.-A 49 ze dne 28. února 2018 soudní poplatek za odvolání.

Vzhledem k výše uvedenému proto insolvenční soud zrušil podle ust. § 210 a) o.s.ř. usnesení zdejšího tohoto soudu č.j.-A 49 ze dne 28. února 2018, neboť se soudní poplatek za odvolání proti usnesení soudu procesní povahy o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení ve smyslu ust. § 22 odst. 4 Sazebníků poplatků nevyměřuje.

Poučení :

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zdenka Bernhardtová. isir.justi ce.cz

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení

Praha dne 5. března 2018

JUDr. Jaroslav Suchý ,v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zdenka Bernhardtová.