MSPH 99 INS 10563/2011-B-48
Č.j.: MSPH 99 INS 10563/2011-B-48

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Suchým v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , Praha 5-Stodůlky, U Jezera 2036/24, IČO: 65975472

takto :

Usnesení zdejšího soudu č.j. MSPH 99 INS 10563/2011-B-34 ze dne 11. června 2012 s e zrušuje.

Odůvodnění

Zdejší soud usnesením č.j. MSPH 99 INS 10563/2011-B-34 ze dne 11. června 2012 udělil insolvenčnímu správci souhlas se zpeněžením nemovitostí sepsaných v majetkové podstatě dlužníka mimo dražbu ve smyslu ust. § 289 odst. 1 InsZ a zároveň stanovil podmínky prodeje nemovitostí.

Insolvenční správce podáním ze dne 29. ledna 2014 sdělil soudu, že se mu za stanovených podmínek nepodařilo zpeněžit nemovitosti a s poukazem na právní úpravu účinnou ode dne 1. ledna 2014 požádal o zrušení ve výroku uvedeného rozhodnutí, neboť dle účinné právní úpravy již není ke zpeněžení věcí, které slouží k zajištění pohledávek přihlášených věřitelů, zapotřebí souhlasu insolvenčního soudu.

Dle ust. § 293 odst. 1 InsZ platí, že jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Dle odst. 2 se ustanovení § 289 odst. 1 (tedy o souhlasu soudu a věřitelského orgánu s prodejem zajištěného majetku mimo dražbu) použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

Vzhledem k tomu, že majetek, s jehož prodejem mimo dražbu soud vyslovil ve výroku uvedeným rozhodnutím souhlas, slouží k zajištění pohledávek přihlášených věřitelů, a že k jeho zpeněžení dle účinné právní úpravy již není zapotřebí souhlasu insolvenčního soudu, soud ve výroku uvedené rozhodnutí zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 3. února 2014

JUDr. Jaroslav Suchý,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ruhswurmová