MSPH 98 INS 9311/2011-B-15
č.d. MSPH 98 INS 9311/2011-B-15

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: ITALIANA COSTRUZIONI, s.r.o., IČ: 25631446, se sídlem Praha 4, Bartoškova 1448/26, o návrhu věřitele Peluxreal s.r.o., se sídlem Na Kozačce 1103/5, Praha 2, IČ:27162109, zastoupeného JUDr. Vendelínem Mihalikem, advokátem se sídlem Římská 16, Praha 2 na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření jímž by bylo jednateli dlužníka : Alberto di anonymizovano , anonymizovano , bytem Třebešice 1, 286 01 Čáslav uloženo složit do úschovy soudu částku 2,637.805,70 Kč, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenční soud prohlásil usnesením ze dne 10.01.2012, č.d.: MSPH 98 INS 9311/2011-A-20 úpadek dlužníka, ustanovil insolvenčního správce, nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů, usnesením č.d.-B-10 pak prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Dne 06.06.2012 byl soudu doručen návrh věřitele Peluxreal s.r.o na nařízení předběžného opatření ve znění ve výroku tohoto usnesení uvedeném. Návrh na vydání předběžného opatření věřitel zdůvodňuje tím, že jednatel dlužníka v rozporu s ustanovením §98 Insolvenčního zákona nepodal insolvenční návrh a odpovídá tak věřiteli za škodu, kterou porušením této povinnosti způsobil.

Podle § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Podle § 100 odst. 2 IZ určí insolvenční soud výši částky, která má být složena, tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem. Podle § 100 odst. 3 IZ se v rozsahu, ve kterém soud vyhověl žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 2, jeho rozhodnutí považuje za rozhodnutí o udělení souhlasu s vydáním předmětu úschovy žalobci.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Protože IZ neupravuje jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je v takovém případě třeba v insolvenčním řízení přiměřeně použít ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř., dle něhož je navrhovatel povinen ji složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, ve výši 10.000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000 Kč s tím, že podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu složit společně a nerozdílně.

Podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 50.000,-Kč a v obchodních věcech ve výši 100.000,-Kč. Podle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. nebude-li jistota podle odst. 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Pokud jde o povahu předběžného opatření podle § 100 IZ, v němž jde o náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé věřiteli porušením povinnosti dlužníka, resp. jeho zákonných zástupců, statutárního orgánu nebo likvidátora, podle § 98 IZ podat insolvenční návrh, nejedná se o obchodní věc, a proto postačuje složení jistoty ve výši 10.000 Kč (viz.např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 1 VSPH 55/2010-B-97 z 1. února 2010).

V daném případě věřitel při podání návrhu na vydání předběžné opatření nedoložil složení jistoty ve výši 10.000,-Kč, tak jak byl povinen. Jelikož v daném případě soud neshledal důvody pro vyloučení použití ustanovení odst. 1 a 2 ust. § 75b o.s.ř., neboť nebyla splněna žádná z podmínek taxativně vymezených v ustanoveních § 75b odst. 3 písm. a)-g) o.s.ř. (mimo jiné navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření neosvědčil, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř., nebo že je tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by navrhovateli vzniknout újma a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření neosvědčil, že jistotu bez své viny nemohl složit), má soud za to, že zde nebyla splněna zákonem stanovená povinnost věřitele složit současně s podáním návrhu na vydání předběžného opatření jistotu. Složení jistoty věřitel nedoložil a složení jistoty nevyplývá ani z informací poskytnutých účtárnou Městského soudu v Praze.

Proto soudu nezbylo než návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 8. června 2012

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krupařová