MSPH 98 INS 9100/2016-B-32
č. d. MSPH 98 INS 9100/2016-B-32

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 44426895, bytem Emílie Hyblerové 525/13, 149 00 Praha 4 o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Soud jako věřitelský orgán souhlasí s povolením dále uvedené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

II. Soud povoluje Kateřině Tadrové, nar. bytem výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to bytové jednotky č. 525/23 vymezenou v budově Háje, č. p. 524,525, 526, stojící na parcele č. 721, parc. č. 722, parc. č. 723 na LV č. 6614, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 346/21745 na společných částech budovy Háje, č. p. 524, 525, 526, bytový dům na LV 6614 a včetně spoluvlastnického podílu ve výši 346/21745 na pozemcích parc. č. 721, parc. č. 722, parc. č. 723, parc. č. 718/10, parc. č. 718/11, parc. č. 718/12, parc. č. 718/13, parc. č. 718/14, parc. č. 718/15, parc. č. 718/16, parc. č. 1102/2, to vše na LV č. 8152, k. ú. 728233 Háje, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 1. 2. 2018 požádala dcera dlužníka Kateřina Tadrová o vydání rozhodnutí, jímž by jí soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 1 a 2 Insolvenčního zákona, a to ve výroku uvedeného majetku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník a osoby mu blízké nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 22. 2. 2018, insolvenční správce soudu sdělil, že po prohlídkách zájemců bytové jednotky projevilo vážný zájem o koupi více zájemců, kteří byli vyzváni k účasti na licitaci formou dražby. Této licitace konané den 24. 10. 2017 se nakonec zúčastnili 2 zájemci, pan Liška a paní Tadrová (dcera dlužníka). V provedené licitaci nabídla Kateřina Tadrová nejvyšší cenu a to cenu 3.870.000 Kč. Insolvenční správce dále uvedl, že vzhledem k výše uvedenému doporučuje, aby insolvenční soud udělil výjimku pro nabytí bytové jednotky č. 525/23, neboť prodej za dosaženou nejvyšší cenu bude znamenat pro věřitele v tomto řízení maximální možný výtěžek.

Vzhledem ke stanovisku správce a vzhledem k tomu, že dcery dlužníka je nejvýhodnější nabídkou, dospěl soud k závěru, že není důvod neudělit ohledně předmětného majetku dlužníka výjimku ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dle § 295 IZ, současně se souhlasem věřitelského orgánu (kterým je insolvenční soud).

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Praze dne 7. března 2018

JUDr. Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.