MSPH 98 INS 8520/2014-C1-3
MSPH 98 INS 8520/2014-C1-3

Č. j.: 198 ICm 3086/2014-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce: žalobce: 1) Václav anonymizovano , anonymizovano ; 2) Martina anonymizovano , nar. 24.10. 1963, oba bytem Koněvova 1736/172, 130 00 Praha 3, zast. Mgr. Romanem Sukopem obecným zmocněncem, Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, proti žalovanému: GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4, IČ: 25672720, o určení pravosti a výše přihlášené pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalovaného GE Money Bank a.s. ve výši 110.310,80 Kč není vůči žalobci po právu, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků jednání nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobci se svým návrhem podaným zdejšímu soudu domáhají určení, že žalovaná věřitelka nemá za dlužníkem vykonatelnou pohledávku ve výši 110.310,80 Kč. Uvedli, že žalovaná dokládala svoji pohledávku vykonatelným platebním rozkazem vydaným Obvodním pokračování 2 198 ICm 3086/2014 soudem pro Prahu 3 č.j. 31Ro 186/2006-8 ze dne 13.03.2006, který nabyl právní moci 26.05.2006 a rozhodnutím o exekuci č.j. 099 EX 12096/09-30 ze dne 22.11.2013 spolu s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 36 Nc 16952/2009-3 ze dne 09.11.2009. Dlužník Václav anonymizovano se vydání platebního rozkazu nijak nebránil, nikdy však žádnou smlouvu o úvěru nepodepisoval a žádný úvěr nezískal. Smlouva, kterou žalovaný jako přílohu připojil k přihlášce své pohledávky, postrádá podstatné náležitosti smlouvy, není podepsána ani jednou ze smluvních stran. Pravost takto přihlášené pohledávky je tak dle žalobců pochybná a neurčitá, stejný stav musel dle žalobců musel trvat i v době vydání platebního rozkazu Obvodním soudem pro Prahu 3.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě navrhla zamítnutí žaloby. Uvedla, že právním důvodem vzniku předmětné pohledávky je smlouva o revolvingovém úvěru ze dne 27.03.2000, č. 3207620868. Na základě této smlouvy poskytla žalovaná žalobci 1) Václavu anonymizovano peněžní prostředky z úvěru. Pro nesplácení úvěrového dluhu, podala žalovaná proti žalobci 1) rozkazní žalobu, které soud vyhověl, výsledkem bylo vydání platebního rozkazu Obvodním soudem pro Prahu 3. Platebním rozkazem č.j. 31Ro 186/2006-8, který nabyl právní moci 26.05.2006 byla žalobci 1) uložena povinnost dluh z úvěru včetně příslušenství žalované zaplatit. Dluh žalobce 1) dobrovolně nesplnil, žalovanou byl neúspěšně vymáhán v exekučním řízení. Žalovaná dále uvedla, že již nemá k dispozici právní titul (smlouvu o úvěru), smlouva byla předložena v rámci řízení o rozkazní žalobě, jehož výsledkem bylo vydání platebního rozkazu.

Na ústním jednání konaném dne 16.05.2015 žalobce 1) uvedl, že si nikdy žádný úvěr u GE Money Bank ani u GE Money Multiservis nebral, v době, kdy měl být úvěr poskytnut, neměl ani bankovní účet. Po vydání platebního rozkazu podal odpor opožděně. Uvedl dále, že ztratil občanský průkaz, mohlo proto dojít k jeho zneužití a uzavření smlouvy třetí osobou. Ztrátu nahlásil na Policii ČR v Koněvově ulici. Uvedl konečně, že ani jeho manželka si nikdy žádný úvěr u GE Money nebo u Multiservisu nebrala a neměla bankovní účet. Žalovaná uvedla, že vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena v roce 2000, nemá již k dispozici originál ani kopii předmětné smlouvy.

Soud žalobce dle §118a) odst.3/ o.s.ř. vyzval, aby označil důkazy ke svému tvrzení, že v době, kdy měla být smlouva uzavřena, ztratil občanský průkaz a ztrátu nahlásil Policii ČR. Žalobce 1) v poskytnuté lhůtě své tvrzení nijak nedoložil ani nenavrhl k doložení tohoto tvrzení důkazy.

Podáním ze dne 30.10.2015 doplnil žalovaný svá tvrzení a uvedl, že první čerpání úvěru proběhlo dne 27.03.2000 na účet obchodníka Okay spol. s r.o., se sídlem Kšírova 32, 619 00 Brno a to na účet tohoto obchodníka č. 1004039257 u Raiffeisenbank a.s. ve výši 9.800,-Kč. První čerpání typu revolvingového úvěru, který uzavřel žalobce 1) probíhalo vždy na účet obchodníka jako platba za kupované zboží.

Podáním ze dne 05.11.2015 navrhli žalobci, aby soud doplnil dokazování příslušným soudním spisem, kterým byla nařízena proti žalobci exekuce.

Ze shodných tvrzení účastníků, z listin předložených účastníky řízení a ze zjištění z vlastní činnosti má soud za prokázaný následující skutkový stav. Žalobce 1) dne 27.03.2000 uzavřel se žalovaným smlouvu o revolvingovém úvěru č. 3207620868 s výší úvěrového rámce 10.000,-Kč a to prostřednictvím obchodníka Okay spol. s r.o., se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČ:60719257 (dle Obchodního rejstříku). Žalobce čerpal částku pokračování 3 198 ICm 3086/2014

9.800,-Kč a zavázal se je vrátit žalovanému včetně úroků v pravidelných měsíčních splátkách po 500,-Kč. Žalobce 1) žalovanému nic neuhradil, žalovaný proto podal u Obvodního soudu pro Prahu 3 dne 16.02.2006 žalobu, kterou se domáhal zaplacení částky 16.760,-Kč s příslušenstvím. K žalobě jako přílohy připojil mimo jiné smlouvu o revolvingovém úvěru č. 3207620868 včetně smluvních podmínek, upomínku ze dne 14.03.2005, avízo plateb. Na základě žalobních tvrzení žalovaného a listinných důkazů připojených k žalobě vydal Obvodní soud pro Prahu 3 Platební rozkaz č.j. 31Ro 186/2006-8, kterým uložil žalobci 1) zaplatit žalovanému 16.760,-Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Platební rozkaz nabyl právní moci dne 26.05.2006. Podle tohoto vykonatelného platebního rozkazu nařídil Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením č.j. 36 Nc 16952/2009-3 ze dne 09.11.2009 exekuci na majetek žalobce 1). Přihláškou ze dne 04.07.2014 přihlásila žalovaná svoji pohledávku dle vykonatelného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 do insolvenčního řízení žalobců (dlužníků).

Dle §410 odst.2/ Insolvenčního zákona má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schváleného oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Po účinnosti novely Insolvenčního zákona provedené zák.č. 69/2011 Sb (tedy od 31.03.2011) již nemusí být účastníkem incidenčního sporu insolvenční správce, popře-li přihlášenou pohledávku pouze dlužník. Co se týče důvodů popření vykonatelné pohledávky věřitele, platí pro takové popření obecně ust. §199 odst.1,2 Insolvenčního zákona, pro popření vykonatelné pohledávky věřitele dlužníkem za trvání účinků oddlužení jsou pravidla pro popěrný úkon nad rámec §199 dále zpřísněna ustanovením §410 odst.3 Insolvenčního zákona. Obecně tak platí, že popře-li vykonatelnou pohledávku věřitele insolvenční správce, lze jako důvod popření pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu uplatnit jen ty skutečnosti, které nebyly dlužníkem uplatněny v řízení, které vydání pravomocného rozhodnutí předcházelo. Tímto důvodem nemůže být jiné právní posouzení věci. Nejvyšší soud k aplikaci tohoto ustanovení v rozhodnutí 29ICdo 7/2013 uvedl, že co se týče skutečností, které dlužník neuplatnil v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, je lhostejné, zda takové skutečnosti dlužník neuplatnil vlastní vinou např. proto, že zcela rezignoval na svou procesní obranu v příslušném řízení. V témže rozhodnutí pak Nejvyšší soud uvedl, že v případě platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu se právní posouzení věci projevuje v tom, že soud takové rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal. V předmětné věci by se tyto podmínky popěrného úkonu vykonatelné pohledávky uplatily v případě, kdy by pohledávku žalovaného popřel insolvenční správce. Vzhledem k tomu však, že přihlášenou vykonatelnou pohledávku žalovaného popřel pouze dlužník (insolvenční správce ji uznal a nepopřel), platí pro jeho popěrný úkon zpřísněná pravidla. Dlužník tak na rozdíl od insolvenčního správce nemůže v rámci přezkumu uvádět námitky, které v nalézacím řízení neuvedl (ať z jakéhokoli důvodu) a je oprávněn namítat pouze skutečnosti, které by mohly vést k zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a to s dalším omezením pouze na důvody, související se zánikem nebo promlčením popírané vykonatelné pohledávky (§410 odst.3/ Insolvenčního zákona). Pokud tedy dlužník popíral vykonatelnou pohledávku žalovaného z důvodu, že úvěrovou smlouvu neuzavřel s tím, že tuto skutkovou námitku v původním řízení neuplatnil, protože na svou procesní obranu v řízení před Obvodním soudem pro Prahu 3 rezignoval, jedná se o důvod popření, který by mohl uplatit insolvenční správce, který však není oprávněn uplatnit dlužník. Dlužník tak neuvedl v rámci svého popření pohledávky žalovaného žádnou skutečnost, která by mohla být důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo byla promlčena, soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl. pokračování 4 198 ICm 3086/2014

Pro úplnost soud dodává, že stanovisko Nejvyššího soudu ČR uvedené výše lze vztáhnout i na situaci, kdy věřitel poté, co si opatří vykonatelné soudní rozhodnutí k vymožení své pohledávky, pozbyde a nadále již tak nemá k dispozici listinu, na základě které se své pohledávky domáhal. V rámci vydání (byť neodůvodněného) platebního rozkazu je nalézací soud povinen zkoumat podmínky pro vydání takového rozhodnutí, tedy i existenci a náležitosti listin, které žalobce k návrhu na vydání rozhodnutí přiložil.

Na základě výše uvedeného dospěl soud závěru, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného žalobci není důvodné.

O nákladech řízení rozhodl soud dle . §142 odst. 1 o.s.ř., žalovaný měl ve věci úspěch, ale náklady mu nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li povinnost stanovená vykonatelným rozhodnutím splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat soudním výkonem rozhodnutí.

V Praze dne 11. prosince 2015

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krupařová