MSPH 98 INS 8385/2014-A-23
č.d.: MSPH 98 INS 8385/2014-A-23

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 98 INS 8385/2014-A-19 ze dne 22.října 2014, s e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční navrhovatel/dlužník paní Lenka anonymizovano se insolvenčním návrhem ze dne 12.03.2014 doručeným Městskému soudu v Praze dne 26.03.2014, domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Svůj insolvenční návrh spojil dlužník s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením ze dne 02.04.2014, č.d.-A-6 uložil soud dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. Současně byl dlužník poučen dle ust. § 108 odst. 3 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, dále jen IZ, že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Rozhodnutí o záloze nabylo právní moci ve spojení s potvrzujícím rozhodnutím Vrchního soudu v Praze č.d. 4 VSPH 1210/2014-A-14 dne 12.09.2014. Záloha nebyla dlužníkem zaplacena a soud proto dne 22.10.2014 vydal usnesení č.d.-A-19, kterým rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno poštou dne 07.11.2014. Proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení se dlužník ve lhůtě odvolal, současně zaplatil dne 03.11.2014 soudem požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění svého odvolání dlužník uvedl, že z důvodu pochybení pošty mu nebylo doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Praze Praze č.d. 4 VSPH 1210/2014-A-14 dne 12.09.2014, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 02.04.2014, č.d.-A-6 o uložení povinnosti zaplatit zálohu ve výši 30.000,-Kč a dlužník tedy nevěděl o své povinnosti zálohu zaplatit. Svá tvrzení doložil dlužník příslušnými dokumenty, ze kterých je zřejmé, že k pochybení pošty při doručování předmětné písemnosti skutečně došlo.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 24.listopadu 2014

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnsot vyhotovení: Krupařová