MSPH 98 INS 813/2016-P3-4
č.d. MSPH 98 INS 813/2016-P3-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, o odvolání proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka ze dne 1.9.2016 č.d. MSPH 98 INS 813/2016-P3-2 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1.9.2016 č.d. MSPH 98 INS 813/2016-P3-2 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením rozhodl vyšší soudní úředník tak, že odmítl přihlášku č. 3 insolvenčního věřitele č. 3: proBoat s.r.o., IČ 27901971. Odůvodnil to tím, že věřitel č. 3 nepodal ve stanovené lhůtě nepodal incidenční žalobu o určení pravosti insolvenčním správcem popřené nevykonatelné pohledávky. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 3 odvolání, ve kterém namítal, že incidenční žalobu ve stanovené lhůtě podal.

Podle § 9 odst. 1 zák.č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Předseda senátu, jemuž bylo odvolání předloženo, při přezkoumání vydaného rozhodnutí z pohledu namítaných skutečností zjistil následující:

Během přezkumného jednání, kterého se insolvenční věřitel č. 3 nezúčastnil, byla jeho pohledávka insolvenčním správcem popřena. Byl o tomto popření vyrozuměn a poučen o svém právu podat ve stanovené lhůtě žalobu o pravost, výši nebo pořadí popřené pohledávky. Lhůta pro podání této žaloby skončila dne 5.5. 2016. Dne 3.5. 2016 věřitel č. 3 prostřednictvím svého právního zástupce incidenční žalobu podal, řízení je vedeno pod sp.zn. 198 ICm 1439/2016. Protože je zřejmé, že pro vydání ve výroku uvedeného usnesení nebyly splněny podmínky, předseda senátu postupem podle § 9 odst. 1 zák. o vyšších soudních úřednících napadené usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. září 2016 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Winklerová isir.justi ce.cz