MSPH 98 INS 6977/2013-B-4
Č.d.: MSPH 98 INS 6977/2013-B-4

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Balli Steel Czech s.r.o., se sídlem Trojanova 1993/5, 120 00 Praha 2, IČ:27616525, zahájeném k návrhu věřitele: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ:45244782, zastoupeného Mgr. Jurajom Alexandrom, advokátem se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 o úpadku

takto:

I. Soud nařizuje toto pře dbě žné opatření :

Dispoziční oprávnění dlužníka s e o m e z u j í tak, že do právní moci rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, jakož i vykonávat práva a plnit povinnosti souvisící s majetkovou podstatou, která přísluší dlužníku, insolvenční správce : společnost IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1.

II. Účinky nařízeného předběžného opatření nastávají okamžikem jeho zveře jnění v insolvenčním rejstříku.

Od ůvo d ně n í

Podáním ze dne 16.04.2013 navrhl insolvenční správce vydání předběžného opatření, kterým by soud dále omezil dispoziční oprávnění dlužníka. Tento svůj návrh odůvodnil tím, že dle šetření, která provedl, dlužník ukončil provoz podniku, dosud zjištěným majetkem dlužníka jsou pohledávky z obchodního styku a zablokované finanční prostředky na bankovních účtech dlužníka. Vůči společnosti Balli Steel PLC., se sídlem v Londýně bylo ve Velké Británii zahájeno insolvenční řízení, do tohoto řízení je nutné přihlásit pohledávku dlužníka a zajistit tak určitou výši uspokojení. Jednatelé dlužníka přes doručené výzvy neposkytli insolvenčnímu správci řádnou součinnost, z části zajištěné elektronické komunikace dlužníka dle správce vyplývá, že oba jednatelé dlužníka učinili úkony k odstoupení z funkcí jednatelů. Tito jednatelé dlužníka jsou navíc zároveň zaměstnanci společnosti Balli Steel PLC (nebo jedné společnosti v rámci skupiny Balli Group), v takovém případě by se mohlo jednat i o střet zájmů jednatelů s jejich postavením v mateřské společnosti Balli Steel PLC nebo v rámci skupiny Balli Group.

Správce dále uvedl, že schůze věřitelů Balli Steel PLC se má konat ve Velké Británii dne 14.05.2013. Schůze věřitelů dlužníka, na které by se mělo mimo jiné rozhodovat i o způsobu řešení úpadku dlužníka byla zdejším soudem svolána na 27. června 2013.

Dle §113 odst.1/ Insolvenčního zákona může soud vydat předběžné opatření, kterým dlužníku uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nebo rozhodne, že dlužník může s majetkovou podstatou nebo její částí nakládat pouze se souhlasem předběžného správce. Dle názoru soudu i v situaci, kdy již bylo rozhodnuto o úpadku a byl ustanoven insolvenční správce, lze dle ust.§11 odst.1/ Insolvenčního zákona v rámci dohlédací činnosti a analogickém použití ust.§113 Insolvenčního zákona dále zasáhnout do dispozičních práv dlužníka co do jeho nakládáni s majetkovou podstatou, vyjde.li v řízení najevo, že takového opatření je v zájmu věřitelů a v zájmu zajištění účelu insolvenčního řízení třeba. Z dosavadních zjištění insolvenčního správce je zřejmá nutnost činit procesní úkony v rámci insolvenčního řízení ve Velké Británii, uspokojení dlužníka jako věřitele v tomto řízení může být nezanedbatelným příjmem majetkové podstaty. Vzhledem k dosud zjištěné struktuře majetkové podstaty dlužníka je také nezbytné, aby měl insolvenční správce možnost tento majetek zajistit.

Vzhledem k výše uvedenému vydal soud předběžné opatření, na základě kterého do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku bude dispoziční oprávnění dlužníka k majetkové podstatě vykonávat insolvenční správce v rozsahu, v jakém tato práva vykonává správce dle §246 odst.1/ Insolvenčního zákona po prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník ( § 113 odst. 4 IZ) a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zde jšího.

V Praze dne 24. dubna 2013

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Čvančarová