MSPH 98 INS 6935/2011-C1-2
MSPH 98 INS 6935/2011-C1-2

Číslo jednací: 98 ICm 2720/2011-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobkyně: Jiřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Mlýnská 335, 273 62 Družec, zastoupené JUDr. Evou Michalovou, advokátkou se sídlem Tolstého 477, Kladno proti žalovanému: 1. Ing. Romana Nováková, se sídlem Václavské nám. 807/64, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka MD STAV, s.r.o., se sídlem Dělnická 54, Praha 7, IČ:26703203, 2. MD STAV, s.r.o., se sídlem Dělnická 54, Praha 7, IČ:26703203 o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem pohledávku ve výši 90.528,48 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně se svojí žalobou domáhá určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 885.176,-Kč, z toho pohledávku ve výši 833.000,-Kč jako smluvní pokutu dle smlouvy o pokračování 2 98 ICm 2720/2011 dílo ze dne 21.12.2007 a dále příslušenství k pohledávce-zákonný úrok z prodlení z částky 833.000,-Kč od 01.07.2010 do dne zahájení insolvenčního řízení dne 22.04.2011 ve výši 52.176,-Kč. Tuto přihlášenou pohledávku žalovaná insolvenční správkyně na přezkumném jednání konaném dne 22.09.2011 zcela popřela a to pro pravost. Žalobkyně uvedla, že jako objednatelka uzavřela s žalovaným 2. smlouvu o dílo, předmětem smlouvy byla výstavba rodinného domu v k.ú. Družec. Stavba byla dokončena a předána žalovanou 2. dne 19.08.2008.Žalobkyně uplatnila vůči žalované několikrát právo z odpovědnosti za vady díla, a to elektronickou poštou dne 12.12.2008 potvrzenou doporučeným dopisem ze dne 20.01.2009, reklamace uplatnila dále dne 21.08.2009 a 16.02.2010. K odstranění vad byla žalovaná 2. žalobkyní vyzvána dopisy ze dne 23.10.2009, 10.11.2009 a 03.05.20010. Vady byly žalovanou 2. dne 16.002.2010 uznány. Vzhledem k tomu, že žalovaná 2. vady díla uplatněné žalobkyní neodstranila, vyúčtovala žalobkyně žalované smluvní pokutu, která byla sjednána ve výši 250,-Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Smluvní pokuta byla žalované 2. vyúčtována ve výši 833.000,-Kč s termínem splatnosti 30.06.2010.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby. Uvedla, že dne 19.08.2008 bylo žalovaným 2. žalobkyni předáno celé dílo, dne 21.08.2008 byly v předávacím protokolu vyjmenovány vady díla. Dne 16.09. 2008 byly žalobkyní vykázány další dva nedostatky díla, které byly již vyjmenovány v první reklamaci. Dne 12.12.2008 uplatnila žalobkyně mailem opět již uplatněné vady, jako termín odstranění vad stanovila 31.05.2009. Veškeré reklamace byly žalovaným 2. v dohodnutém termínu odstraněny. Dne 21.08.2009 žalobkyně opět reklamovala již jednou reklamované a již opravené nedostatky, reklamace byla dále rozšířena dne 06.10.2009. Dopisem ze dne 03.05.2010 určila žalobkyně jako termín k odstranění vad 31.05.2010, dne 20.06.2010 pak vyčíslila žalovanému 2. smluvní sankci ve výši 833.000,-Kč.

Soud nejprve zkoumal, zda incidenční žaloba byla podána včas. Dle §198 odst.1/ Insolvenčního zákona uplatní věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena správcem, své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci do 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu. Přezkumné jednání v insolvenční věci MSPH 98INS 6935/2011, na kterém byla přihlášená pohledávka žalobkyně popřena, se konalo dne 22.09.2011, žaloba byla podána dne 11.10.2011, tedy včas.

Z listin předložených účastníky řízení má soud za prokázaný následující skutkový stav. Navrhovatelka uzavřela s dlužníkem dne 21.12.2007 smlouvu o dílo, předmětem smlouvy byla výstavba rodinného domu v k.ú. Družec. Účastníci smlouvy v bodě 8.1 předání díla dohodli tak, že bude uskutečněno podpisem zápisu obsahujícího prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Dle bodu 8.3 sjednali, že žalobkyně dílo převezme i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání, součástí předávacího protokolu je v tomto případě soupis vad a nedodělků nebránících užívání a termín odstranění. V bodě 11.3 smlouvy bylo dohodnuto ohledně odstraňování vad zjištěných v záruční lhůtě, že žalobkyně po zjištění vady je povinna ji písemně reklamovat u dlužníka s pospáním vady, dlužník vadu odstraní v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě, kterou si strany dohodnou. Při neodstranění vady v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě je dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,_ Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním. Dle bodu 11.4 smlouvy konečně bylo dohodnuto, že o odstranění vad bude sepsán a stranami podepsán protokol, který bude obsahovat zejména popis a rozsah vad, způsob odstranění vad, datum zahájení a datum skončení odstraňování a celkovou dobu trvání vady. Při předávání díla dne 21.08.2008 byly shledány a do protokolu uvedeny nedostatky, které dlužník odstranil, dle předávacího pokračování 3 98 ICm 2720/2011 protokolu ze dne 16.09.2008 dílo žádné dříve popsané nedostatky neobsahovalo, dohodnuto bylo pouze dodání revize komína a výměna vchodové kliky. Žalobkyně poprvé písemně reklamovala vady díla dopisem ze dne 20.1.2009. Jako vady uvedla trhliny ve všech spojích domu, neupevněný kryt odpadů v přízemní koupelně, vydrolené tmelení na schodišti, prohnutí některých schodnic, trhlina spoje podlahy a stěny v podkrovní koupelně a drhnoucí vchodové dveře. Podruhé žalobkyně reklamovala vady díla dopisem ze dne 21.08.2009, z popisu vad vyplývá, že kromě vady označené v první reklamaci jako drhnutí vchodových dveří a v druhé jako vyřešit problém vstupních dveří vzhledem k nerovné podlaze , byly ostatní vady uvedené v první reklamaci v mezidobí odstraněny, neboť nejsou opakovaně uvedeny. Svědčí o tom i popis vady označený jako opravené trhliny ve všech spojích domu z první reklamace jsou nedostatečně začištěny . Jako vady jsou v této reklamaci uvedeny vystupující spoj panelů na chodbě v přízemí, uvolněné sokly dlažeb, opět uvolněný záchod v přízemí, opačný sklon okapu na zadní části domu, opětovné prosvítání fasády na garáži, špatně fungující čidlo na garáži, zprovoznění domácího vrátného, nepřehledný popis rozvaděče a odvětrání sprchového koutu v přízemí. Poslední reklamací je dopis žalobkyně dlužníkovi ze dne 16.02.2010. Je zde reklamováno totéž co v reklamaci z 21.08.2009, navíc jsou zde uvedeny vady vznik nových trhlin ve spojích domu a obnovení některých již reklamovaných, světlé mapy na fasádě domu, prohnutí schodnic, tmelení sprchového koutu, protékání sprchového panelu, rezavý svod na čelní straně domu a prasklá podlaha v garáži. Veškeré vady uvedené v reklamaci ze dne 16.02.2010 dlužník uznal s tím, že budou odstraněny. Z textu jednotlivých po sobě jdoucích reklamací je zřejmé, a potvrdil to i dlužník na ústním jednání konaném dne 27.09.2012, že odstraňování reklamovaných vad probíhalo průběžně, o odstranění jednotlivých vad nebyl však sepsán žádný protokol dle smlouvy dílo, na odstranění jednotlivých vad lze usuzovat pouze z toho, že popis vad se v některých případech zmiňuje o opětovném výskytu vady, případně že není jednou reklamovaná vada v následné reklamaci zmiňována.

Co se týče existence vad a jejich hodnocení, soud se neztotožnil se stanoviskem žalované, že vady byly odstraněny, případně, že se o vady nejednalo. Žalovaná k tomuto svému tvrzení nenabízela žádné relevantní důkazy, naopak o existenci vad jednoznačně svědčí jejich písemné uznání dlužníkem ze dne 16.02.2010, toto uznání navíc dlužník potvrdil i na ústním jednání konaném dne 27.09.2012. Pokud dlužník jako zhotovitel nedostatky uvedené v reklamaci ze dne 16.02.2010 uznal jako vady a zavázal se k jejich odstranění, uznal dle názoru soudu svůj závazek uznané vady odstranit obdobně obecné úpravě uznání závazku dle §323 odst.1/ ObchZ. Dále vzhledem k tomu, že v reklamaci ze dne 16.02.2010 byly opakovaně reklamovány již vady reklamované dne 21.08.2009 a takto souhrnně byly dlužníkem uznány, není nadále pochyb o tom, o které vady se jedná.

Poté, co vzal soud za prokázané, že se dlužník zavázal vady uvedené v reklamaci ze dne 16.02.2010 odstranit, bylo nutno vzhledem k uplatňované smluvní pokutě za neodstraněné vady postavit najisto, zda vady k jejichž odstranění se dlužník zavázal byly odstraněny, a pokud odstraněny nebyly, kdy odstraněny být měly. Smlouvou o dílo byl v bodě 11.3 a 11.4 smluven postup při reklamaci vad a jejich odstraňování, účastníci smlouvy však dle tohoto ustanovení smlouvy nepostupovali. Účastníky nebyl předložen žádný doklad, ze kterého by vyplývala dohoda o lhůtě k odstranění vad ani protokol o odstranění vad. Účastníci svá tvrzení dokládali pouze reklamacemi a vzájemnou korespondencí, z těchto dokladů vyplývá pouze to, že žalobkyně vady průběžně reklamovala, vady byly průběžně odstraňovány. O odstraňování vad svědčí formulace v reklamacích žalobkyně. V reklamaci z 21.08.2009 odkazuje na opravu trhlin ve spojích domu z první reklamace, uvádí opětovné uvolnění záchodu v přízemí (musel tedy být již jednou upevňován) a opětovné prosvítání pokračování 4 98 ICm 2720/2011 fasády na garáži (musela být již opravována). V upomínacích dopisech žalobkyně vyzývá dlužníka k odstranění vad, a to v dopise z 23.10.2009 ve lhůtě do 06.11.2009, v dopise z 10.11.2009 ve lhůtě do 20.1.2009 a konečně v dopise z 03.05.2010 ve lhůtě do 31.05.2010. Žalobkyně uplatňuje na dlužníku smluvní pokutu vypočítanou tak, že ji požaduje za každý den prodlení s odstraněním vad uvedených v reklamaci ze dne 21.08.2009 a to ode dne 25.09.2009 a za každý den prodlení s odstraněním vad uvedených v reklamaci ze dne 16.02.2010 a to ode dne 16.03.2010, vše do 20.06.2010.

Žalovaná v řízení neunesla své důkazní břemeno ohledně tvrzení, že reklamované vady odstraněny byly, o odstranění vad nebyly předloženy protokoly předvídané smlouvou o dílo, předloženy nebyly žádné jiné listiny nebo doklady svědčící o odstranění vad, žalovaná nenavrhla ani případné svědky, kteří by odstranění konkrétních reklamovaných vad potvrdili. Vady reklamované v písemných reklamacích ze dne 21.08.2009 a 16.02.2010 je za tohoto stavu nutno považovat za neodstraněné. Jako podpůrný důkaz o existenci vad může svědčit i žalobkyní předložená fotodokumentace, z které sice není zřejmá doba a místo pořízení, žalovaná však k předloženým fotografiím neměla žádných připomínek. Co se týče lhůty, ve které měly být reklamované vady odstraněny, žalobkyně nepředložila ani nenavrhla důkaz, který by dokládal, na jaké lhůtě k odstranění reklamovaných vad se s dlužníkem dohodla. Termín k odstranění vad uvedený v reklamaci z 21.08.2009 nevyhoví dle názoru soudu čl.11.3 smlouvy o dílo, tedy odstranění v přiměřené lhůtě nebo dle dohody účastníků smlouvy. Žalobkyně navíc takto stanovený termín k odstranění vad postupně upravovala v dopisech dlužníkovi, posledním termínem k odstranění reklamovaných vad pak určila na 31.05.2010. Dle ustanovení bodu 11.3 smlouvy o dílo účastníci dohodli, že vada bude odstraněna v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě, kterou si účastníci dohodnou. Dle názoru soudu nelze toto smluvní ujednání vykládat tak, že přiměřenost lhůty k odstranění vad určí jen jeden z účastníků smlouvy, sám pojem přiměřená lhůta je bez dalšího upřesnění velice neurčitý. Přiměřenost lhůty pro odstranění vady je závislá na charakteru vady, rozsahu vady a u stavebních prací i na ročním období. Při absenci jiných důkazů tak při stanovení přiměřené lhůty vycházel soud z uznání vad dlužníkem ze dne 16.02.2010, dlužník zde uvedl, že řešení a odstranění bude dále upřesněn. Žalobkyně následně po urgencích stanovila konečný termín k odstranění veškerých reklamovaných vad na 31.05.2010. Dopisem ze dne 20.06.2010 uplatnila žalobkyně na dlužníkovi smluvní pokutu za neodstraněné vady ve výši 833.000,-Kč, dopisem ze dne 16.08.2010 dlužník uplatnění smluvní pokuty odmítl s tvrzení, že reklamované vady byly buď odstraněny, nebo se o vady, za které by dlužník odpovídal nejedná.

Na základě provedeného dokazování soud dospěl k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že vady reklamované písemnou reklamací z 21.08.2009, doplněnou dne 16.02.2010 byly dlužníkem jako vady, za které odpovídá, uznány, zavázal se je odstranit a poslední lhůta k odstranění těchto vad uplynula dne 31.05.2010. Vady, jak vyplývá z dopisu právního zástupce dlužníka ze dne 16.08.2010, zůstaly neodstraněny, od 31.05.2010 proto má dlužník povinnost uhradil žalobkyni smluvní pokutu dle bodu 11.3 smlouvy o dílo ve výši 250,-Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Žalobkyně požadovala tuto smluvní pokutu do 20.06.2010. Reklamováno bylo 17 vad, smluvní pokuta byla uplatňována do 20.06.2010 tedy za 20 dní, smluvní pokuta proto činí 85.000,-Kč. Zákonný úrok z prodlení činí od 21.06.2010 do zahájení insolvenčního řízení dne 22.04.2011 částku 5.528,48 Kč. Žalobkyně tak má vůči dlužníkovi pohledávku v celkové výši 90.528,48 Kč. pokračování 5 98 ICm 2720/2011

O nákladech řízení rozhodl soud dle §202 odst.1/ Insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15.11.2012

JUDr.Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Čvančarová