MSPH 98 INS 4106/2011-A-8
č.d. : MSPH 98 INS 4106/2011-A-8

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka : Výběrová investiční akciová společnost, a.s. v likvidaci, se sídlem Evropská 178, Praha 6, IČ:43003320 o zjištění úpadku dlužníka a zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

takto :

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2011 č.d. MSPH 98INS 4106/2011-A-6 s e z r u š u j e. II. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatel se domáhal svým podáním ze dne 11.03.2011 zjištění úpadku dlužníka a vzhledem k tomu, že dlužník nemá žádný majetek, rozhodnutí, že insolvenční návrh se pro nedostatek majetku zamítá. Rozhodnutím ze dne 15. března 2011 č.d. MSPH 98INS 4106/2011-A-6 rozhodl soud asistentem soudce o uložení povinnosti dlužníkovi složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání s tím, že insolvenční návrh je třeba posuzovat dle ust.§368 Insolvenčního zákona, zejména uváděl, že dle odst.2/ tohoto ustanovení se záloha na náklady insolvenčního řízení orgánu dozoru nebo dohledu neukládá.

Soudu je z vlastní činnosti známo a vyplývá to i z insolvenčního návrhu, že úpadek dlužníka již byl v minulosti řešen a to v řízení 96K 73/98. Usnesením zdejšího soudu ze dne 30.09.1998 byla na majetek dlužníka v tomto řízení prohlášen konkurs, usnesením ze dne 26.02.2002 schválena konečná zpráva a usnesením ze dne 14.03.2002 vydáno rozvrhové usnesení. Rozvrhové usnesení bylo splněno dne 03.04.2002, soud dne 29.04.2002 konkurs na majetek dlužníka zrušil, rozhodnutí nabylo právní moci 19.06.2002. Z uvedeného vyplývá, že dle §68 odst.3/ písm.f) zák.č.513/1991 Sb. došlo ke dni právní moci usnesení o zrušení konkursu na jeho majetek ke zrušení dlužníka ze zákona. Dle názoru soudu tak rozhodnutí zdejšího soudu pod č.j. 49Cm 96/2006-16, kterým bylo rozhodnuto o zrušení dlužníka a ustanovení likvidátora, bylo nadbytečným a nemohlo mít žádné právní následky, když soud podle tohoto rozhodnutí zrušil dne 25.09.2006 obchodní společnost, která již byla zrušena ze zákona dne 19.06.2002.

Podle ustanovení § 7 Insolvenčního zákona a §103 o. s. ř. soud zkoumá kdykoliv za řízení, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodovat ve věci samé (podmínky řízení). K podmínkám řízení patří mimo jiné požadavek, aby o téže věci již nebylo pravomocně rozhodnuto (§ 159 odst. 3 o. s. ř.). V projednávané věci soud zjistil, že dlužník již z důvodu svého úpadku prošel konkursem, konkursní řízení řádně proběhlo a po splnění rozvrhového usnesení byl konkurs na majetek dlužníka zrušen s následky zrušení společnosti dlužníka. Dle názoru soudu řádně ukončené konkursní řízení brání tomu, aby bylo o úpadku dlužníka opakovaně rozhodováno, insolvenční řízení tak nemůže proběhnout, není ani možné zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku, protože předpokladem vydání tohoto rozhodnutí je existence úpadku dlužníka. Dlužník jako obchodní společnost však může být v úpadku a projít soudním řízení tento úpadek řešící pouze jednou, proto okolnost již proběhlého konkursního řízení na majetek dlužníka brání novému projednání úpadku dlužníka tentokrát v řízení insolvenčním, jak vyplývá z ust. § 159 odst. 3 o. s. ř. Insolvenční řízení bylo proto nutno podle ustanovení § 104 odst. 1/ o. s. ř. zastavit. Protože insolvenční řízení bylo zastaveno, nezbylo soudu než dle §374 odst.3/ o.s.ř. rozhodnutí, které vydal asistent soudce, zrušit. nad rámec tohoto odůvodnění soud konstatuje, že pokud by pokračování insolvenčního řízení nebránila žádná procesní překážka, pak by bylo o povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení rozhodnuto správně. Podle názoru soudu na předmětnou věc se ustanovení §368 odst.2/ Insolvenčního zákona nevztahuje. Likvidátorka dlužníka byla jmenována soudem, nikoli orgánem dozoru a dohledu dle §368 odst.1/ Insolvenčního zákona, navíc tímto orgánem je ČNB, nikoli Komise pro cenné papíry. Není přitom rozhodující, zda při svém rozhodnutí o jmenování likvidátora vycházel soud z návrhu Komise pro cenné papíry. Ustanovení §368 lze použít pouze v případech, kdy je likvidátor dlužníka dle oddílu druhého Insolvenčního zákona jmenován přímo orgánem dozoru a dohledu, v podmínkách ČR je tímto orgánem Česká národní banka.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 7. dubna 2011 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Janotová