MSPH 98 INS 36628/2013-C173-9
MSPH 98 INS 36628/2013-C173-9

č.j. 198 ICm 895/2015-47 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem ve věci žalobce: TYRASIL TRADE s.r.o., IČ 29352053, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., IČO 662 20 521, se sídlem Sokolská tř. 22, 702 00 Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25571150, sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8-Karlín, o určení neplatnosti úvěrové smlouvy

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9.6.2016 č.j. 198 ICm 895/2015-36 se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í:

Shora uvedeným usnesením soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Předmětné usnesení bylo doručeno do datové schránky žalobce dne 13.6.2016 (viz doručenka). Protože byl soudní poplatek ve výši 2 000,-Kč uhrazen dne 24.6.2016, tedy nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení (§ 9 odst. 7 zák. o soudních poplatcích), soud rozhodl, jak shora uvedeno. Po právní moci tohoto usnesení bude nadále pokračováno v řízení, rovněž s ohledem na skutečnost, že žalobce požádal o pokračování v řízení dle ust. § 264 odst. 2 ins.zák.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 4. října 2017

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Donátová isir.justi ce.cz