MSPH 98 INS 34244/2013-A-13
č.d.: MSPH 98 INS 34244/2013-A-13

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl asistentkou soudce Mgr. Miroslavou Drahotovou v insolvenční věci dlužníka: REUS group, s.r.o., IČO: 267 00 395, se sídlem nám. 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5-Smíchov, o návrhu insolvenčních věřitelů: a) Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Podskalí 203, 289 12 Sadská; b) Přemysl anonymizovano , anonymizovano , bytem Polabec Lesní 70, 290 01 Poděbrady, o insolvenčním návrhu věřitelů

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 98 INS 34244/2013-A-6 ze dne 29.11.2013, o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele, se ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli a) Milanu Jílkovi, anonymizovano , bytem Podskalí 203, 289 12 Sadská, z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení se vztahu k insolvenčnímu navrhovateli a) Milanu Jílkovi, anonymizovano , bytem Podskalí 203, 289 12 Sadská z a s t a v u j e.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční navrhovatel a) Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Podskalí 203, 289 12 Sadská se insolvenčním návrhem ze dne 29.11.2013 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Insolvenční navrhovatel b) Přemysl anonymizovano , anonymizovano , bytem Polabec Lesní 70, 290 01 Poděbrady k přistoupil k insolvenčnímu řízení insolvenčním návrhem ze dne 03.12.2013.

Městský soud v Praze rozhodl dne 29.11.2013 usnesením č.d. MSPH 98 INS 34244/2013-A-6 o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele a), usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 09.12.2013. Podáním č.d.-A-8 ze dne 02.12.2013 doručeným poštou Městskému soudu v Praze dne 04.12.2013 vzal insolvenční navrhovatel a) před nabytím právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zpět.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodne jinak, než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí dosud není v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. Podle ust. § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) dále jen IZ, insolvenční soud řízení zastaví, je-li insolvenční návrh vzat zpět. Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud dle ust. § 130 odst. 2 IZ řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti rozhodl insolvenční soud tak, jak je ve výrocích usnesení uvedeno.

O nákladech řízení rozhodl soud dle ust. § 7 odst. 1 IZ a ust. § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti výroku ad I. tohoto rozhodnutí m ů ž e podat odvolání pouze insolvenční navrhovatel-věřitel a) ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Proti výroku ad II tohoto rozhodnutí j e odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

Věřitel, který vzal insolvenční návrh zpět, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.

V Praze dne 21.ledna 2014

Mgr. Miroslava Drahotová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Krčková