MSPH 98 INS 33039/2014-A-41
č.d. MSPH 98 INS 33039/2014-A-41

Usnesení

Městský soud v Praze JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Josefa Hrona, bytem Borová 4, Praha 12, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o nařízení předběžného opatření,

takto :

I. Návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky zahájeni insolvenčního řízení tak, že je možné zcela provést exekuci sp. zn. 204 EX 39/03 vedenou na majetek dlužníka soudním exekutorem Mgr. Pavlem Preusem, Exekutorský úřad Praha 8, sídlem Kodaňská 1441/46,101 00 Praha 10, a to včetně vyplacení vymoženého plnění oprávněným osobám s e z a m í t á.

II. Navrhovatelce s e p ř i z n á v á osvobození od soudních poplatků.

Odůvodnění :

Insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu dne 08.12.2014; účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly téhož dne (zveřejnění vyhlášky č. d. A-2 v insolvenčním rejstříku).

Podáním ze dne 03.02.2017 navrhla navrhovatelka, aby insolvenční soud omezil účinky zahájeni insolvenčního řízení tak, že je možné zcela provést exekuci sp. zn. 204 EX 39/03 vedenou na majetek dlužníka soudním exekutorem Mgr. Pavlem Preusem, Exekutorský úřad Praha 8, sídlem Kodaňská 1441/46,101 00 Praha 10, a to včetně vyplacení vymoženého plnění oprávněným osobám.

Důvody zvláštního zřetele hodné k vydání navrženého předběžného opatření navrhovatelka předběžného opatření shledává v tom, že dlužník svými opakovanými procesními i dalšími návrhy (zcela nedůvodnými žalobami, opravnými prostředky, námitkami podjatosti, stížnostmi, trestními oznámeními a insolvenčními návrhy (podal jíž tři v řadě a vždy s totožným obsahem) uvedenou exekuci velice úspěšně obstruuje a zcela blokuje již patnáctým rokem. Dlužník v insolvenčním řízení celou svou procesní strategii založil na tom, že bez ohledu na jeho trvalý pobyt v Praze, se jeho bydliště nachází v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Tato tvrzení dlužníka se dle navrhovatelky nezakládají na pravdě.

Dle §82 odst.2/ písm.b) může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v §109 odst.1/ písm.b) a c) Insolvenčního zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Navrhovatelka se navrhovaným předběžným opatřením domáhá omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení týkajícího se probíhajícího exekučního řízení, kdy po zahájení insolvenčního řízení nelze již nařízenou exekuci provést. Navrhovala, aby exekuce byla provedena zcela včetně vyplacení vymoženého plnění oprávněným. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 11.11.2016 (č. d. A-37) navrhl vydražitel Jan Šafář vydání předběžného opatření, aby v exekučním řízení pod sp. zn. 204 EX 39/03 soudní exekutor Mgr. Pavlem Preusem, Exekutorský úřad Praha 8 provedl exekuci na majetek dlužníka. Usnesením č.j.-A-38 ze dne 18. listopadu 2016 ve znění opravného usnesení č.j.-A-40 ze dne 6. února 2017 insolvenční soud rozhodl, že Mgr. Pavel Preus, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, je oprávněn provést exekuci na majetek dlužníka nařízenou soudním exekutorem Mgr. Michalem Rudým, Exekutorský úřad Praha 8, exekučním příkazem ze dne 20.02.2003, č.j. 076 EX 39/03-24 a prováděnou soudním exekutorem Mgr. Pavlem Preusem, Exekutorský úřad Praha 8 pod sp. zn. 204 EX 39/03, a to prodejem nemovitých věcí dlužníka s tím, že je povinen výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí dlužníka do právní moci rozhodnutí o úpadku dlužníka nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníka (§142 Insolvenčního zákona) deponovat na účtu exekutora.

Pokud se navrhovatelka svým návrhem domáhala vydání předběžného opatření, aby tato exekuce byla provedena zcela včetně vyplacení plnění oprávněným, neshledal insolvenční soud k vydání takového předběžného opatření důvod.

I pro insolvenční řízení platí ve smyslu §7 Insolvenčního zákona příslušná ustanovení o.s.ř., nestanoví-li Insolvenční zákon jinak, pro předběžné opatření pak je nutno přiměřeně použít zejména ust.§75c odst.1/ o.s.ř. Podle tohoto ustanovení soud předběžné opatření nařídí tehdy, je-li prokázáno, že je jeho nařízení třeba a zároveň tehdy, budou-li alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou pro jeho nařízení rozhodující. Dle názoru soudu z návrhu a připojených dokladů nevyplývá potřeba nařízení předběžného opatření, skutečnosti pro jeho nařízení pak nepovažuje soud za osvědčené. Důvody uváděné navrhovatelkou v souhrnu odpovídají důvodům, které soud již zohlednil ve svém rozhodnutí č.j.-A-38 ze dne 18. listopadu 2016, tedy, že dlužník (opakovaně) podal insolvenční návrh těsně před provedením dražby a lze tedy předpokládat, že tím chtěl nařízenou exekuční dražbu zmařit. Soud také citovaným rozhodnutím provedení exekuce na majetek dlužníka umožnil. Není však ve společném zájmu věřitelů, aby před rozhodnutím insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu dlužníka byly prostředky získané exekutorem rozděleny oprávněným, neboť možný okruh věřitelů dlužníka v insolvenčním řízení a okruh věřitelů uspokojovaných v rámci předmětného exekučního řízení může být značně odlišný.

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., (změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu-té části, týkající se změny insolvenčního zákona § 82) se přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82 odst.2/ písm. b) IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení). I důvodová zpráva k provedené novelizaci Insolvenčního zákona výslovně předjímá možnost chránit zájem insolvenčních věřitelů a zachování v exekuci dosaženého výtěžku pro potřeby insolvenčního řízení, pokud by byl zjištěn úpadek dlužníka. Aby tak osud nepostupoval, musela by potřeba okamžitého rozdělení výtěžku oprávněným být alespoň osvědčena. Navrhovatelka ve svém návrhu neuvádí skutečnosti, ze kterých by potřeba vydat další předběžné opatření, kterým by bylo umožněno již umožněné provedení exekuce dokončit, tedy rozdělit získané finanční prostředky oprávněným vyplývala. Dle názoru soudu je zde silnější zájem případných insolvenčních věřitelů na tom, aby pro případ, kdy by soud zjistil úpadek dlužníka, byly tyto prostředky pro insolvenční věřitele dlužníka k dispozici, než zájem okruhu oprávněných v předmětném exekučním řízení na vydání výtěžku provedené exekuce.

Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že v předmětné věci nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které by odůvodňovaly vydání navrhovaného předběžného opatření.

Navrhovatelka v návrhu na vydání předběžného opatření zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků. Doložila dokladem ČSSZ z prosince 2016, že pobírá starobní důchod ve výši 3.202,-Kč, je výživou odkázána na svého syna.

Dle ustanovení § 138 odst.1/ OSŘ může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Dle položky 5 Sazebníku soudních poplatků ( zák.č.549/1991Sb.), se podání návrhu na nařízení předběžného opatření zpoplatňuje tak, že soudní poplatek činí 1.000 Kč.

Navrhovatelka soudu doložila, že její majetkové poměry osvobození od soudních poplatků odůvodňují, proto osvobození od soudních poplatků žalobci přiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 10. února 2017

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krupařová