MSPH 98 INS 29198/2012-B-40
Č.d. MSPH 98INS 29198/2012-B-40

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Sládkovičova 1262/6, 142 00 Praha 4, zastoupeného JUDr. Františkem Výmolou, advokátem s sídlem Husníkova 2080/8, 158 00 Praha 5, o návrhu dlužníka a Ilony anonymizovano , anonymizovano , bytem Sládkovičova 1262/6, 142 00, Praha 4 na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kte rým by soud uložil povinným zdržet se vyklizení bytové jednotky v budově čp. 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, číslo jednotky 1262/5 v katastrálním území Krč, vedené na LV č. 6518 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha a že povinní 1 a 2 jsou povinni podat žalobu na určení neplatnosti předmětné kupní smlouvy do 90 dnů ode dne, kterého bude předmětná kupní s mlouvy zveřejněna v insolvenčním rejstříku v rámci řízení vedeného pod s p.zn.MSPH 98INS 29198/2012 k Městskému sopudu v Praze, pracoviště Slezská a konečně, že povinný 3 je povinen strpět plnění povinností povinnými 1 a 2 vůči dlužníkovi a Iloně anonymizovano se z a m í t á.

II. Návrh Ilony anonymizovano anonymizovano , byte m Sládkovičova 1262/6, 142 00, Praha 4 na vydání předběžného opatření s e o d m í t á.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem doručeným soudu dne 27.01.2016 se dlužník a Ilona anonymizovano domáhali, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by soud uložil povinným zdržet se vyklizení v návrhu uvedené bytové jednotky a uložil povinným 1 a2 podat žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené mezi insolvenčním správcem a prvním povinným. Svůj návrh odůvodnili tím, že v insolvenčním řízení mělo dojít k prodeji ve výroku uvedené bytrové jednotky na základě kupní smlouvy uzavřené mezi insolvenčním správcem a povinným Pavlem Vackem. Protože ke zpeněžení tohoto majetku nedal insolvenční soud dosud souhlas, nedošlo dle dlužníka Ilony anonymizovano k platnému prodeji nemovitosti.

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 7 odst. 1 IZ a § 75b o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,--Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,--Kč (odst. 1). Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne (odst. 2), přičemž platí, že jistotu je povinen zaplatit navrhovatel bez výzvy soudu z vlastní iniciativy.

Jak konstatoval Vrchní soud v Praze v rozhodnutí 1 VSPH 172/2011, pokud insolvenční zákon v § 82 ve spojení s § 113 umožňuje nařídit předběžné opatření i bez návrhu, míní se tím ve své podstatě povinnost insolvenčního soudu zasáhnout uvnitř vlastního insolvenčního řízení ve prospěch ochrany oprávněných zájmů věřitelů, a to především v případech, kdy je namístě ustanovit předběžného správce, uložit osobám majícím závazek vůči dlužníku, aby poskytovaly plnění předběžnému správci, popř. jestliže je třeba omezit přímo dlužníka v jeho dispozičních oprávněních s věcmi, jež by mohly tvořit (při zjištění úpadku) majetkovou podstatu. Třetí osobě, která není účastníkem insolvenčního řízení, je ale možné uložit nějakou povinnost jen pokud to po ní lze spravedlivě žádat ve smyslu § 76 odst. 2 o.s.ř., a zásadně na návrh, neboť nařízení takového předběžného opatření, jež omezuje osobu stojící mimo vlastní insolvenční řízení, shledal-li by takový požadavek insolvenční soud vůbec důvodným, se svou povahou vymyká úpravě předběžného opatření v režimu insolvenčního zákona v tom smyslu, že by je bylo lze přímo subsumovat pod ona výše zmíněná ustanovení insolvenčního zákona.

Dle názoru soudu výše uvedený právní názor platí i v případě, kdy se jedná o návrh na vydání předběžného opatření v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku. Jak z výše uvedeného vyplývá, předběžné opatření omezující povinnou třetí osobu by nemohl insolvenční soud nařídit bez návrhu. Protože návrh oprávněných směřuje k nařízení předběžného opatření, které se dotýká mimo jiné i práv třetí osoby, měla navrhovatelka Ilona anonymizovano spolu s tímto návrhem složit i jistotu k zajištění náhrady škody či jiné újmy, která by předběžným opatřením mohla vzniknout. Soud z obsahu spisu nezjistil, že by byla požadovaná záloha složena v den podání návrhu na předběžné opatření ani později.

Dle §75b odst.2/ o.s.ř., který se v tomto případě uplatní, byť se jedná o insolvenční řízení, soudu nezbylo, než návrh navrhovatelky Ilony anonymizovano na předběžné opatření z důvodu nesložení jistoty odmítnout.

Jakkoli výše uvedené platí i pro dlužníka jako navrhovatele předběžného opatření, nemá dle §82 odst.1/ věty poslední Insolvenčního zákona povinnost jistotu skládat. Soud se proto zabýval tím, zda je návrh dlužníka na vydání předběžného opatření důvodný.

Dle §7 Insolvenčního zákona a §75c odst.1/ o.s.ř., insolvenční soud nařídí usnesením předběžné opatření, bude-li prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Dle názoru soudu v předmětné věci nebylo prokázáno, že je třeba poměry dlužníka zatímně upravit, skutečnosti rozhodující pro uložení předběžného opatření pak osvědčeny nebyly. Majetek v majetkové podstatě lze zpeněžit dle §286 Insolvenčního zákona způsoby zde uvedenými, mimo jiné prodejem mimo dražbu, dle odst. 2 tohoto ustanovení o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce. Dle §289 odst.1/ Insolvenčního zákona prodej mimo dražbu uskuteční správce se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru, smlouva o prodeji mimo dražbu nabývá účinnosti udělením tohoto souhlasu. Jde-li o zpeněžení majetku, který slouží k zajištění pohledávky, je dle §293 odst.1/ Insolvenčního zákona insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. Dle §293odst. 2 Insolvenčního zákona, udělí-li zajištěný věřitel správci pokyn ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, neplatí ust.§289 odst.1/ Insolvenčního zákona, není tedy ke zpeněžení tohoto majetku souhlasu věřitelského orgánu ani soudu třeba. Obecně pak platí, že dle §289 odst.3/ Insolvenčního zákona lze platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu (tedy i prodej dle pokynu zajištěného věřitele), napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Ze spisu MSPH 98INS 29198/2012 zdejšího soudu soud zjistil, že podáním ze dne 16.12.2014 předložil insolvenční správce soudu soupis majetkové podstaty dlužníka, součástí soupisu byl mimo jiné i nemovitý majetek : bytová jednotka v budově čp. 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, číslo jednotky 1262/5 v katastrálním území Krč, vedené na LV č. 6518 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že tento majetek slouží k zajištění pohledávky věřitele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, reg. č.: 6256218, se sídlem 1st Floor, Kestrel House, Primett Road, Stevenage Hertfordshire SG1 3EE, Velká Británie. Soud dále zjistil, že tento věřitel přihlásil svoji pohledávku dne 23.11.2012, podáním ze dne 07.11.2014 navrhl vstup nového věřitele do řízení, dnem 11.11.2014 dle §18 odst.2/ Insolvenčního zákona vstoupila do řízení na místo původního věřitele společnost VELVETA ASSOCIATES LTD., reg.č. 1567276, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy. Jak vyplývá z podání insolvenčního správce ze dne 10.12.2015, byl uvedený majetek sloužící k zajištění zpeněžen prodejem mimo dražbu na základě pokynu zajištěného věřitele VELVETA ASSOCIATES LTD, kupní smlouva ze dne 20.05.2015, kterou insolvenční správce na základě tohoto pokynu uzavřel, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna v rámci návrhu insolvenčního správce na vydání souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení oddělenému věřiteli dne 10.12.2015.

Z výše uvedeného vyplývá, že ke zpeněžení předmětných nemovitostí nebylo třeba souhlasu insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu, insolvenční správce nemovitosti zpeněžil dle pokynu zajištěného věřitele, platnost zveřejněné kupní smlouvy dosud nikdo nenapadl. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva, kterou byl předmětný majetek insolvenčním správcem zpeněžen, byla řádně zveřejněna v insolvenčním rejstříku a zpeněžení proběhlo v souladu s ust.§293 odst.1/ Insolvenčního zákona, neshledal soud důvod upravovat vztahy mezi dlužníkem, insolvenčním správcem a novým vlastníkem nemovitosti předběžným opatřením. Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření proto jako nedůvodný zamítl.

Co se týče povinných 1 a 2, tedy třetích osob, které nejsou účastníky insolvenčního řízení, považuje soud za nutné uvést nad rámec výše uvedeného, že jak Vrchní soud v Praze opakovaně zdůraznil např. v usneseních sp. zn. MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 666/2010-B ze dne 3. 9. 2010 či sp. zn. MSPH 76 INS 8711/2009, 2 VSPH 886/2010-B ze dne 30. 11. 2010, je v insolvenčním řízení vyloučeno, aby insolvenční soud ukládal předběžným opatřením povinnosti třetím osobám jinak než jako tzv. součinnostní opatření v souvislosti s uložením povinnosti účastníku řízení. Tuto zásadu-obecně judikaturou prosazovanou při výkladu úpravy předběžných opatření v souladu s § 76 odst. 2 OSŘ-je třeba v insolvenčním řízení aplikovat bezvýjimečně. Znamená to, že třetím osobám nelze předběžným opatřením přímo ukládat jakákoli omezení, jež se týkají nakládání s majetkovou podstatou či jiná omezení v majetkových dispozicích.

Po uče n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala.

V Praze dne 2. února 2016

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kubešová