MSPH 98 INS 29126/2014-A-19
č.d: MSPH 98 INS 29126/2014-A-19

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v v insolvenční věci dlužníka : Národní Centrum Asistenčních Služeb a.s., IČO: 284 59 709, se sídlem K Třebonicům 973, 155 00 Praha 5, o insolvenčním návrhu věřitelů: a) Pavel Mařík, nar. bytem b) Ema Šmidáková, nar. , bytem na vydání předběžného opatření

takto :

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se dlužníkovi ukládá zdržet se jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi : pozemek k.ú. Jeneč u Prahy, parc. č. 520/163 o výměře 786 m2-orná půda, LV 512, pozemek k.ú. Jeneč u Prahy, parc. č. 520/164 o výměře 787 m2-orná půda, LV 512, pozemek k.ú. Liběchov Mělník parc. č. 474 o výměře 41 m2-zastavěná plocha a nádvoří, LV 516, stavba č.e. 45 na oizemku k.ú. Liběchov Mělník parc.č. 474 o výměře 41 m2, pozemek k.ú. Liběchov Mělník parc.č. 556/2 o výměře 508 m2-orná půda, a to tak, že není oprávněn k jejich prodeji, darování, směně, vložení do obchodní společnosti, převodu na jinou obchodní společnost, zatížení zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem či jakýmkoli jiným právem ve prospěch třetí osoby a to do doby, než rozhodne insolvenční soud ve věci insolvenčního řízení KSPH 65 INS 29126/2014 s e z a m í t á.

Odůvodnění :

Navrhovatelé se domáhali svým podáním ze dne 06.11.2014 nařízení výše uvedeného předběžného opatření. Návrh podali u Obvodního soudu pro Prahu 5 s tím, že u Krajského soudu v Praze je vedeno insolvenční řízení zahájené k návrhu navrhovatelů pod sp.zn. KSPH 65 INS 29126/2014. Návrh odůvodňovali tím, že dlužník je vlastníkem nemovitostí, z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že se dlužník snažil některé z nemovitostí prodat. Dle názoru navrhovatelů je tak ohrožen výkon rozhodnutí vydaného v insolvenčním řízení, pohledávky věřitelů by nebyly uhrazeny.

Dle § 82 Insolvenčního zákona může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Dle § 113 Insolvenčního zákona, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, může insolvenční soud i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Nařízení tohoto předběžného opatření měli patrně navrhovatelé svým návrhem na mysli.

Dle § 111 Insolvenčního zákona, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního Pokračování

řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Jak je z výše uvedených ustanovení zřejmé, není v předmětné věci pro vydání předběžného opatření důvod. Dlužník je ve smyslu ust. §111 Insolvenčního zákona dostatečně zákonem omezen v nakládání se svým majetkem, navíc, jak soud zjistil z připojených informací z katastru nemovitostí, řízení o převod nemovitostí v k.ú. Jeneč bylo již 07.10.2014 ukončeno a to zamítnutím návrhu. Jak soud dále zjistil, na nemovitostech váznou zástavní práva. Podle názoru soudu již tyto okolnosti brání dlužníkovi, aby mohl s nemovitostmi disponovat způsobem, kterým by bylo ohroženo zpeněžení jeho majetkové podstaty, bude-li soudem rozhodnuto o jeho úpadku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 14. července 2015

JUDr. Aleš Bartoš, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Königová