MSPH 98 INS 29048/2012
č.d.: MSPH 98 INS 29048/2012 A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: Mária anonymizovano , anonymizovano , bytem Sokolovská 110/92, 180 00 Praha 8 o insolvenčním návrhu dlužníka,

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2013 č.d. MSPH 98 INS 29048/2012-A-7, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 21.11.2012 se dlužník domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka a zároveň rozhodl o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Insolvenční soud usnesením ze dne 26.listopadu 2013 č.d. MSPH 98 INS 29048/2013-A-6 uložil dlužníkovi, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.500,-Kč. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 22.12.2012. Dlužník měl zálohu zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 28.12.2012. Protože zálohu dlužník v uvedené lhůtě nezaplatil postupoval insolvenční soud, tak, že insolvenční řízení usnesením ze dne 18.ledna 2013 č.d.-A-7 ve výroku I. zastavil a ve výroku II. nepřiznal dlužníkovi náhradu nákladů. Usnesení o zastavení řízení zatím není pravomocné. Dne 24. ledna 2013 dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v odvolací lhůtě zaplatil. Soud má tuto skutečnost potvrzenu účtárnou zdejšího soudu záznamem o složení zálohy dne 24.ledna 2013. Insolvenční soud proto postupoval podle ustanovení § 95 IZ a autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doru- čení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 7. února 2013 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Čvančarová