MSPH 98 INS 28666/2014-A-9
č.d.: MSPH 98 INS 28666/2014-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: BREDLEY AND SMITH, s.r.o., IČO: 267 31 908, se sídlem Václavské náměstí 819, 110 00 Praha 1, o návrhu insolvenčního věřitele : a) Bc. Natalija anonymizovano , anonymizovano , bytem Šeříková 229, 417 42 Krupka-Maršov, b) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Sportovní 197/2, 417 02 Dubí, o insolvenčním návrhu věřitelů

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 98 INS 28666/2014-A-6 ze dne 24.října 2014 s e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í: Usnesením ze dne 24.10.2014, č.d.-A-6, rozhodl Městský soud v Praze o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele a) Bc. Natalija anonymizovano . Dnešního dne soud zjistil, že ve věci byl dne 23.10.2014 podán insolvenční návrh věřitele b) Petra anonymizovano , který byl technickou chybou přiřazen ke spisu až po vydání shora citovaného usnesení. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh věřitele b) odstraňuje důvod odmítnutí návrhu věřitele a) a byl soudu doručen před vydáním rozhodnutí-A-6 soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a zrušil své předchozí usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Praze dne 3.listopadu 2014

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kononěnková