MSPH 98 INS 28385/2012-B-30
č.d. MSPH 98 INS 28385/2012-B-30

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenčním věci dlužníka : Mgr. Ladislava Stromajerová, nar. 22.02.1953, bytem Zázvorkova 2008/4, 155 00 Praha 5 o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 24.04.2013 č.d. MSPH 98 INS 28385/2012-B-14 s e m ě n í tak, že jeho odstavec II., IV., a VI. zní :

II. Dlužníkovi s e u k l á d á, aby po dobu 5 let ode dne schválení oddlužení platil níže označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce nejpozději vždy k poslednímu dni měsíce z příjmů které získá po schválení oddlužení částku ve stejném rozsahu v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce podle poměru pohledávek těchto věřitelů, takto:

1) Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, IČ:5886 na úhradu zjištěné pohledávky ve výši 20.707,75 Kč v poměru 7,23% z těchto příjmů

2) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ:47114304 na úhradu zjištěné pohledávky ve výši 3.091,00 Kč v poměru 1,08% z těchto příjmů,

3) Matco, spol.s r.o., se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ: 26425033 na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 42.508,00 Kč v poměru 14,85% z těchto příjmů

4) AXA životní pojišťovna, a.s., se sídlem Katarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČ:61859524, na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 2.649,15 Kč v poměru 0,93% z těchto příjmů

5) Profidebt, spol.s r.o., s sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČ:27221971 na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 53.997,43 Kč v poměru 18,86% z těchto příjmů

6) T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ:64949681 na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 21.121,40 Kč v poměru 7,38% z těchto příjmů

7) Citibank Europe plc, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, IČ: 132781, na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 69.173,74 Kč v poměru 24,16% z těchto příjmů

8) Home Credit, a.s., se sídlem Moravské nám. 249/8, 602 00 Brno, IČ:26978636, na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 49.096,30 Kč v poměru 17,15% z těchto příjmů

9) Bohemia Faktoring, spol.s r.o., se sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, IČ: 27242617, na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 3.632,02 Kč v poměru 1,27% z těchto příjmů

10) Provident Financial, spol.s r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ:25621351 na úhradu zjištěných pohledávek ve výši 20.300,00 Kč v poměru 7,09% z těchto příjmů.

Splátka bude nadále rozvrhována mezi nezajištěné věřitele s tím, že bude hrazena ze mzdy vyplácené zaměstnavatelem: Základní škola, Filosofská 3/1166 142 00 Praha 4, IČ:60435917 a ze starobního důchodu vypláceného Českou správou sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25.

Přestane-li dlužník pobírat tento příjem, je povinností dlužníka tuto skutečnost oznámit do jednoho týdne insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu. Do jednoho týdne musí dlužník insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu rovněž oznámit, že začal pobírat jiný příjem, než který byl v tomto rozhodnutí uveden.

IV. Plátci mzdy Základní škola, Filosofská 3/1166, 142 00 Praha 4, IČ:60435917 a plátci starobního důchodu dlužnici, kterým je : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25 s e p ř i k a z u j e po doručení tohoto rozhodnutí provádět srážky ze mzdy dlužníka v rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tyto nevyplácet dlužníkovi, přičemž nezabavitelná částka se odečte pouze u plátce Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25 (§ 297 a násl. o.s.ř.), plátce Základní škola, Filosofská 3/1166, 142 00 Praha 4, IČ:60435917 bude posílat celou mzdu na účet správce. Částky sražené ze mzdy dlužníka a částečný invalidní důchod budou plátci poukazovat insolvenčnímu správci Ing. Věra Zezulková, se sídlem Sokolovská 266/145, 180 00 Praha 8 s tím, že první platbou bude mzda za měsíc březen 2013 a dávka za měsíc duben 2013.

Srážky se provádějí z čistého příjmu, který se vypočte tak, že se odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro dlužníka v měsíci, za který se čistý příjem zjišťuje (§ 277 o.s.ř.). Dlužníkovi nesmí být sražena z měsíčního příjmu základní částka; způsoby jejího výpočtu stanoví nařízením vláda České republiky (obdobně § 278 o.s.ř.).

Dlužník ztrácí dnem, kdy je plátci mzdy doručeno toto rozhodnutí, právo na vyplacení té části příjmu, která odpovídá stanovené výši srážek (obdobně § 282 odst. 3 o.s.ř.).

Plátce je povinen do jednoho týdne insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci oznámit, že u něho dlužník přestal pobírat mzdu a zaslat insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu vyúčtování plateb, které vyplatil insolvenčnímu správci.

VI. Insolvenčnímu správci se dále u k l á d á, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí sdělil plátci mzdy Základní škola, Filosofská 3/1166, 142 00 Praha 4, IČ:60435917 a České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25 číslo bankovního účtu, na který mu mají být poukazovány částky uvedené v bodě IV. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Soud v souladu s ustanovením § 402 odst. 5 InsZ rozhodl o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře a to usnesením ze dne 24.04.2013 č.d.-B-14.

Podáním dlužnice ze dne 16.10.2013 a insolvenčního správce ze dne 18.10.2013 byly soudu oznámeny změny na straně dlužnice. zejména změna zaměstnavatele.

Soud své rozhodnutí dle §11 odst.1/ Insolvenčního zákona v odst. II., IV., a VI změnil tak, aby odpovídalo současné situaci a poměrům dlužníka.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dlužník dispoziční oprávnění k příjmům v rozsahu, v jakém nejsou postihnuty srážkami pro účely oddlužení. K ostatním příjmům má dispoziční oprávnění insolvenční správce, který je povinen naložit s nimi způsobem uvedeným v tomto rozhodnutí.

Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění (§ 409 odst. 2 InsZ).

Plnění splátkového kalendáře probíhá zásadně po dobu celých pěti let, a to bez ohledu na to, zda dlužník zaplatil schváleným oddlužením očekávané plnění (např. ve výši 30%) nebo více. Dříve může skončit jen tehdy, pokud dlužník uspokojí všechny nezajištěné pohledávky uvedené ve schváleném splátkovém kalendáři, a to v plné výši (100%).

V Praze dne 6. listopadu 2013 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krčková