MSPH 98 INS 26646/2013-A-12
č.d.MSPH 98 INS 26646/2013-A-12 Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Sinkulova 535/77, 140 00 Praha 4, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 98 INS 26646/2013-A-8 ze dne 13.11.2013, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení,

takto : Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.listopadu 2013, č.j. MSPH 98 INS 26646/2013-A-8 se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení ze dne 25.09.2013 s e n e o d m í t á .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným Městskému soudu v Praze dne 25.09.2013 se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň také rozhodnutí o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jelikož insolvenční návrh, jímž se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku, resp. k němu přiložené přílohy, neobsahovaly všechny zákonem požadované náležitosti, soud usnesením č.j.-A-6 ze dne 30.září 2013, vyzval dlužníka, aby v zákonné lhůtě 7 dnů insolvenční návrh, resp. jeho přílohy doplnil o chybějící náležitosti. V posuzované věci nebyl dlužníkem předložen znalecký posudek určující cenu nemovitostí uvedených v seznamu majetku dlužníka ke dni podání návrhu. Zároveň byl tímto usnesením dlužník poučen, že pokud insolvenční návrh v dané lhůtě řádně nedoplní či nepřipojí zákonem požadované přílohy, soud jej odmítne (§ 128 odst. 2 IZ).Dlužník reagoval na shora uvedené usnesení pouze vyjádřením, ve kterém uvedl, že není v jeho možnostech si znalecký posudek obstarat. Vzhledem k tomu, že dlužník přílohy insolvenčního návrhu, resp. znalecký posudek, nedoplnil, nezbylo soudu než postupovat podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, když dlužník byl poučen o možnosti odmítnutí insolvenčního návrhu, a insolvenční návrh dlužníka odmítl usnesením č.d.-A-8 ze dne 13.11.2013. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 02.12.2013, osobně si jej převzal. Proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu se dlužník dne 16.12.2013 ve lhůtě odvolal, svoje odvolání doplnil dne 13.01.2014. Zároveň s odvoláním předložil soudu původně požadovaný znalecký posudek. S účinností od 01.01.2014 není povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení dle § 392 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) dále jen IZ, znalecké ocenění nemovitostí uvedených v seznamu majetku dlužníka. V souladu s přechodnými ustanoveními platí IZ ve znění účinném ode dne 01.01.2014 i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona. Zachovány zůstávají pouze právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.Usnesení č.d.-A-8 ze dne 13.11.2013 však ke dni 01.01.2014 nenabylo právní moci, neboť dlužník proti němu podal odvolání, jeho právní účinky nenastaly. Ve věci insolvenčního řízení se od 01.01.2014 bude postupovat podle IZ ve znění účinném od 01.01.2014, odpadl tedy důvod pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v souladu s ustanovením § 95 IZ odvoláním napadené rozhodnutí změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel (§ 128 odst. 4 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 18.února 2014 JUDr. Aleš Bartoš,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krčková