MSPH 98 INS 25880/2013-A-10
MSPH 98 INS 25880/2013-A-10

U s n e s e n í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužnice: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

takto:

1. Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 98 INS 25880/2013-A-8 ze dne 17.01.2014, kterým soud zastavil insolvenční řízení a zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení, s e z r u š u j e.

2. Insolvenční návrh věřitele Česká spořitelna, a.s. IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, č.d.-A-9, ze dne 07.01.2014, bude nadále posuzován jako přistoupení do řízení vedeného podepsaným soudem pod sp. zn.a věřitel bude považován za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Odůvodnění:

Věřitel podal dne 07.01.2014 u Městského soudu v Praze insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku shora uvedené dlužnice.

S dlužnicí bylo Městským soudem v Praze zahájeno insolvenční řízení vedené pod sp.zn.již dne 18.09.2013 na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení podaného osobně dlužnicí Zdeňkou anonymizovano . Dlužnice byla usnesením Městského soudu v Praze č.d.-A-6 ze dne 19.09.2013, uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Dlužnice svoji povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve lhůtě nesplnila a proto bylo usnesením č.d.-A-8 ze dne 17.ledna 2014 insolvenční řízení zastaveno. Usnesení dosud nebylo dlužnici doručeno. V mezidobí byl do datových schránek Městského soudu v Praze doručen insolvenční návrh věřitele České spořitelny, a.s. Městský soud v Praze v řízení vedeném pod sp.zn.dosud nevydal usnesení o zjištění úpadku dlužníka.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 insolvenčního zákona další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele. Podle odstavce druhého tohoto ustanovení pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že na majetek dlužnice byl již dne 18.09.2013 podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a soud dosud nerozhodl o úpadku dlužnice, věřitel se v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 insolvenčního zákona považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele a jeho nový insolvenční návrh je přistoupením k řízení vedenému Městským soudem v Praze pod sp. zn.. V souladu s ustanovením § 107 odst. 2 insolvenčního zákona pro věřitele platí stav řízení sp. zn. MSPH 98 INS 25880/2013 v době jeho přistoupení.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud zároveň rozhodl o zrušení usnesení č.d. -A-8 ze dne 17.01.2014, kterým zastavil insolvenční řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 5.února 2014

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krčková