MSPH 98 INS 2479/2010-C5-4
MSPH 98 INS 2479/2010-C5-4

Č. j.: 198 ICm 1944/2014-52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce : ZPA Pečky, a.s., se sídlem Třída 5 května čp. 166, 289 11 Kolín, IČ:45147612, zastoupeného JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem Revoluční 1003/3, Praha 1, proti žalovanému : JUDr. Miroslav Kyprý, se sídlem Palackého 119, 612 00 Brno, insolvenční správce dlužníka ANAX CZ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994, Praha 4, IČ:26188384 o určení pořadí pohledávky

takto

I. Určuje se, že pohledávka žalobce s pořadovým číslem P9 zjištěná v insolvenčním řízení spis. zn.dlužníka ANAX CZ spol. s.r.o., se sídlem Praha 4 , Novodvorská 994, IČ 26188384, ve výši 5.359.734,17 Kč, je pohledávkou zajištěnou majetkem v majetkové podstatě dlužníka-movitými věcmi specifikovanými v příloze A zástavní smlouvy ze dne 1.7.2008, s výjimkou položky brzdový buben E810+811 (společný model) a položky brzdový buben E1520+1521 (společný model).

II. Žádný z účastníků řízení nemá nárok náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se svým návrhem podaným zdejšímu soudu domáhá určení, že jeho zjištěná pohledávka za dlužníkem je pohledávkou zajištěnou zástavním právem na majetku dlužníka-pokračování 2 198 ICm 1944/2014 movitými věcmi specifikovanými v příloze A zástavní smlouvy ze dne 1.7.2008, uzavřené mezi společností TOS-MET s.r.o., se sídlem Stankovského 1687, Čelákovice, IČ:48952435 a dlužníkem. Uvedl, že je přihlášeným věřitelem č. 17 se zjištnou pohledávkou ve výši 5.359.734,17 Kč. Pohledávka byla původně přezkoumána a zjištěna jako nezajištěná, v době běhu lhůty k přihlášení pohledávky nebyl majetek, kterým byla zajištěna, součástí majetkové podstaty dlužníka. Jednalo se o majetek společnosti Farzeugzubehör GmbH, do majetkové podstaty dlužníka zahrnul insolvenční správce dlužníka až dne 15.11.2010 a to na základě uplatnění práv ze zástavní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a Farzeugzubehör GmbH. Na zvláštním přezkumném jednání k přezkoumání pořadí pohledávky žalobce konaném dne 16.5.2014 žalovaný přednostní pořadí pohledávky žalobce popřel a vyzval jej k podání incidenční žaloby podáním ze dne 20.5.2014.

V popření pořadí pohledávky žalovaný uvedl, že předmět zástavy je neurčitý, jedná se proto o věc hromadnou a k platnosti zástavní smlouvy je tak třeba, aby zastavené věci byly registrovány v rejstříku zástav.

Dle názoru žalobce příloha A zástavní smlouvy ze dne 1.7.2008 obsahuje přesnou a úplnou specifikaci zastavovaných movitých věcí a to uvedením typu a váhy odlitku.

Žalobce dále uvedl, že se předmětné movité věci nacházely ke dni uzavření zástavní smlouvy v provozovně zástavního věřitele (společnosti TOS-MET) v Čelákovicích. Jednalo se o výrobní prostory zástavního věřitele nacházející se v místě jeho sídla. Tato skutečnost je potvrzena v čl. II. zástavní smlouvy, kde smluvní strany výslovně uvedly, že předmětné movité věci (Modelové zařízení) již byly předány zástavnímu věřiteli a nacházejí se v jeho výrobních prostorách (provozovně) na adrese: Čelákovice, Stankovského 1687 (tedy v místě sídla zástavního věřitele) a jejich úplný seznam je uveden v Příloze A předmětné zástavní smlouvy. Smluvní strany rovněž uvedly, že zástavní právo vzniká okamžikem předání zástavnímu věřiteli, tj. okamžikem podpisu předmětné zástavní smlouvy, jelikož předmětné movité věci k tomuto okamžiku již byly v dispozici zástavního věřitele.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Co se týče žaloby činí žalovaný nesporným, že : 1) Dlužník ANAX CZ, s.r.o. (jako zástavní věřitel) uzavřel dne 07.06.2006 se svým odběratelem (jako zástavním dlužníkem)-německou společností Fahrzeugzubehör GmbH-zástavní smlouvu podle ust. §§ 1204-1296 BGB, jejímž předmětem byla modelová zařízení na výrobu brzdových bubnů,brzdových kotoučů nábojů kol, umístěných ve slévárně v Čelákovicích a modelová zařízení pro výrobu brzdových bubnů, umístěná ve slévárně Liberec. V příloze č. 1 byla uvedena konkrétní modelová zařízení s upřesněním typu a variantního označení těchto zařízení. Tato modelová zařízení jsou ve vlastnictví obchodní společnosti Fahrzeugzubehör GmbH, se sídlem Johannisstrasse 66, Leßnitz, SRN, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Dlužník svá práva ze zástavní smlouvy jako zástavní věřitel uplatnil v důsledku neuhrazených pohledávek ze strany zástavního dlužníka v celkové výši 1.625.248,50 EUR. 2) Na společnost Fahrzeugzubehör GmbH byl dne 6.3.2009 podán věřitelský návrh (Sparkasse Chemnitz) na zahájení insolvenčního řízení, zjištění úpadku a prohlášení konkursu. Dne 05.05.2009 byl ustanoven Dr. Christian Heintze, LL.M. předběžným insolvenčním správcem a dne 02.07.2009 byl ze strany Amtsgericht Chemnitz, pod sp. zn. 1020 IN 777/09, prohlášen konkurs. 3) Usnesením insolvenčního soudu ze dne 28.07.2010 č.j.:-A-27 byl zjištěn úpadek dlužníka ANAX CZ, s.r.o. a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili pokračování 3 198 ICm 1944/2014 své pohledávky do insolvenčního řízení. Lhůta pro podání přihlášek uplynula dnem 27.08.2010. 4) Do insolvenčního řízení dlužníka ANAX CZ, s.r.o. byla insolvenční správkyní JUDr. Jarmilou Veselou, dlužníka TOS-MET spol. s r.o. přihlášena dne 29.04.2010 nevykonatelná pohledávka ve výši 5.359.734,17 Kč z titulu neuhrazených cen za dodávku odlitků. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná majetkem dlužníka s tím, že je zajištěna zástavním právem k movitým věcem třetí osoby podle zástavní smlouvy ze dne 01.07.2008. 5) Usnesením nadepsaného soudu ze dne 07.06.2010 č.j.:-P9-3 soud vyhověl návrhu insolvenčního věřitele č. 9-TOS-MET spol. s r.o., aby do insolvenčního řízení na jeho místo s pohledávkou ve výši 5.359.734,17 Kč vstoupil její nabyvatel ZPA Pečky, a.s., IČ: 451 47 612-žalobce. 6) Na přezkumném jednání, konaném dne 07.09.2010 byla předchozím insolvenčním správcem JUDr. Michalem Marešem dlužníka ANAX CZ, s.r.o. nevykonatelná pohledávka věřitele ZPA Pečky, a.s. přezkoumána jako pohledávka nezajištěná a byla zjištěna ve výši 5.359.734,17 Kč. Výsledek přezkumu této pohledávky byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 13.09.2010. 7) Žalovaný jako insolvenční správce dlužníka ANAX CZ, s.r.o. zahrnul modelová zařízení ve vlastnictví Fahrzeugzubehör GmbH do majetkové podstaty dlužníka dne 15.11.2010. Soupis majetkové podstaty modelových zařízení umístěných ve slévárně Čelákovice byl doplněn a aktualizován podáním ze dne 14.12.2012, jako Příloha č. 1-Modelové zařízení (Slévárna Čelákovice) soupisu majetkové podstaty dlužníka. 8) Podáním ze dne 26.02.2013, označeného jako doplnění přihlášky č. P9, věřitele č. 17-ZPA Pečky, a.s. přihlásil tento věřitel svoji pohledávku jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka a podáním ze dne 21.05.2013, označené jako žádost věřitele, požádal o provedení přezkumu přihlášeného práva na uspokojení pohledávky ze zajištění do samostatného přezkumného jednání. 9) Na zvláštním přezkumném jednání dlužníka, konaném dne 16.5.2014 bylo žalovaným popřeno pořadí pohledávky věřitele ZPA Pečky, a.s. Vyrozumění ze strany žalovaného o popření pořadí pohledávky, převzal věřitel dne 28.5.2014 a jeho právní zástupce je převzal dne 23.5.2014.

Žalovaný naopak činí sporným vznik a platnost zástavní smlouvy, uzavřené dne 01.07.2008 mezi TOS-MET spol. s r.o. (jako zástavním věřitelem) a dlužníkem (jako zástavním dlužníkem) a její Přílohy A-Specifikace zastavovaných movitých věcí k Zástavní smlouvě ze dne 1.7.2008, která byla přiložena k přihlášce pohledávky. Uvedl, že dle ust. § 156, odst. 2) z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění platném ke dni 1.7.2008 (dále jen OZ) pro vznik zástavní smlouvy je nezbytné dostatečně určité označení předmětu zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Zástava jako majetková hodnota musí být určena tak, aby ji nebylo možné zaměnit s jinou majetkovou hodnotou. Příloha A-Specifikace zastavovaných movitých věcí k Zástavní smlouvě ze dne 1.7.2008 takové přesné určení předmětu zástavy neobsahuje a navíc je odlišná jak od přílohy (Anlage Nr. 1) zástavní smlouvy (Pfandvertrag) ze dne 7.6.2006, tak i od provedeného soupisu majetkové podstaty jako Přílohy č. 1-Modelové zařízení (Slévárna Čelákovice) ze dne 14.12.2012. Z textu samotné zástavní smlouvy ani nevyplývá, že by dlužník předmět zástavy odevzdal zástavnímu věřiteli a ani, že by předmět zástavy předal zástavnímu věřiteli do úschovy nebo ke skladování, což je podmínkou pro vznik zástavního práva. Dle ust. § 158 OZ vzniká zástavní právo k movitým věcem, k nimž má podle zástavní smlouvy vzniknout zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli, zápisem do Rejstříku zástav, vedeného Notářskou pokračování 4 198 ICm 1944/2014 komorou ČR. Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav provede notář, který sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu, bezodkladně po uzavření zástavní smlouvy. O tom, že by sporná zástavní smlouva byla sepsána notářským zápisem a zapsána do Rejstříku zástav, žalobce žádný důkaz nepředložil. Navíc jednatel dlužníka Ing. Ondráček informoval žalovaného o tom, že Zástavní smlouvu ze dne 01.07.2008 sice podepsal, ale k této smlouvě nebyla nikdy podepsána Příloha A k této smlouvě, a to z toho důvodu, že se na specifikaci předmětu zástavy nikdy nedohodl. Toto jeho tvrzení je potvrzeno jeho přípisem ze dne 19.8.2009 společnosti Giese & Partner, v.o.s., JUDr. Tereze Vaculíkové, ze kterého vyplývá, že se dne 1.7.2008 společnosti ANAX a TOS MET dohadovaly na způsobu zajištění dodavatelského úvěru, v závěru se strany sice dohodly a podepsaly text zástavní smlouvy, nicméně na konkrétní příloze se strany po vleklém jednání nedohodly, neboť část modelů byla uložena v Liberci.

Žalovaný od měsíce ledna 2013 organizoval veřejnou dražbu všech modelových zařízení, umístěných v areálu slévárny Čelákovice, žalobce nevznesl ode dne 7.9.2010, kdy se konalo přezkumné jednání, vůči jeho přezkoumané pohledávce jako nezajištěné, žádné námitky. Teprve podáním ze dne 26.02.2013 doplnil žalobce svou přihlášenou pohledávku o zajištění a uplatnil právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění. Žalobce přitom odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn.: 29 NSČR 32/2011 ze dne 28.03.2012 s tím, že pokud dlužník ANAX CZ, s.r.o. nabyl do svého vlastnictví až v průběhu insolvenčního řízení předmětná modelová zařízení, může se věřitel svého práva na zajištění dovolat. Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR nelze dle názoru žalovaného na tento případ aplikovat, neboť dlužník ANAX CZ, s.r.o. do svého vlastnictví předmětná modelová zařízení nikdy nenabyl. Sepisem movitých věcí osoby odlišné od dlužníka do majetkové podstaty dlužníka, nepřechází na dlužníka vlastnické právo k těmto movitým věcem. Vlastníkem těchto modelových zařízení zůstává i nadále společnost Fahrzeugzubehör GmbH. Žalovaným provedený soupis modelových zařízení do majetkové podstaty dlužníka, však umožňuje jako insolvenčnímu správci, po splnění všech podmínek ke zpeněžení, aby v rámci insolvenčního řízení takto sepsaný majetek z majetkové podstaty, zpeněžil. Žalovaný je dále toho názoru, že žalobcem uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění samostatným podáním (doplněním přihlášky) dne 26.2.2013, tedy až po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním zákonem (tj. dnem 27.08.2010), je podáním opožděným a takové doplnění by mělo být odmítnuto dle ust. § 185 z.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Na ústním jednání konaném dne 02.10.2015 navíc uvedl, že není postaveno najisto, které z movitých věcí, ohledně nichž žalobce uplatňuje zástavní právo, byly v době uzavření smlouvy v provozovně Čelákovice, modelová zařízení byla podle pokynů jejich vlastníka Fahrzeugzubehör GmbH neustále přesouvána mezi jednotlivými slévárnami.

Na základě provedeného dokazování má soud za prokázaný následující skutkový stav. Dlužník jako zástavní věřitel uzavřel dne 07.06.2006 se společností Fahrzeugzubehör GmbH svým jako zástavním dlužníkem zástavní smlouvu, jejímž předmětem byla modelová zařízení na výrobu brzdových bubnů, brzdových kotoučů a nábojů kol, umístěných ve slévárně v Čelákovicích a modelová zařízení pro výrobu brzdových bubnů, umístěná ve slévárně Liberec. V příloze č. 1 byla uvedena konkrétní modelová zařízení s upřesněním typu a variantního označení těchto zařízení. Modelová zařízení jsou ve vlastnictví společnosti Fahrzeugzubehör GmbH. Na společnost Fahrzeugzubehör GmbH byl dne 02.07.2009 prohlášen konkurs. Dlužník svá práva ze zástavní smlouvy jako zástavní věřitel uplatnil v důsledku neuhrazených pohledávek ze strany zástavního dlužníka v celkové výši 1.625.248,50 EUR. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 28.07.2010 č.j.: MSPH 98 INS pokračování 5 198 ICm 1944/2014

2479/2010-A-27 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení. Lhůta pro podání přihlášek uplynula dnem 27.08.2010. Do insolvenčního řízení dlužníka byla insolvenční správkyní JUDr. Jarmilou Veselou, dlužníka TOS-MET spol. s r.o. přihlášena dne 29.04.2010 nevykonatelná pohledávka ve výši 5.359.734,17 Kč z titulu neuhrazených cen za dodávku odlitků. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná majetkem dlužníka s tím, že je zajištěna zástavním právem k movitým věcem třetí osoby podle zástavní smlouvy ze dne 01.07.2008. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 07.06.2010 č.j.:-P9-3 soud vyhověl návrhu insolvenčního věřitele č. 9-TOS-MET spol. s r.o., aby do insolvenčního řízení na jeho místo s pohledávkou ve výši 5.359.734,17 Kč vstoupil její nabyvatel ZPA Pečky, a.s., IČ: 451 47 612-žalobce. Na přezkumném jednání, konaném dne 07.09.2010 byla nevykonatelná pohledávka věřitele ZPA Pečky, a.s. přezkoumána jako pohledávka nezajištěná a byla zjištěna ve výši 5.359.734,17 Kč, výsledek přezkumného jednání byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 13.09.2010. Žalovaný zahrnul modelová zařízení ve vlastnictví Fahrzeugzubehör GmbH do majetkové podstaty dlužníka dne 15.11.2010. Soupis majetkové podstaty modelových zařízení umístěných ve slévárně Čelákovice byl doplněn a aktualizován podáním ze dne 14.12.2012, jako Příloha č. 1-Modelové zařízení (Slévárna Čelákovice) soupisu majetkové podstaty dlužníka. Podáním ze dne 26.02.2013, označeného jako doplnění přihlášky č. P9, věřitele č. 17 přihlásil žalobce svoji pohledávku jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka a podáním ze dne 21.05.2013, požádal o přezkoumání přihlášeného práva na uspokojení pohledávky ze zajištění na samostatném přezkumném jednání. Na zvláštním přezkumném jednání, konaném dne 16.5.2014 bylo žalovaným popřeno pořadí pohledávky žalobce. Vyrozumění žalovaného o popření pořadí pohledávky převzal věřitel dne 28.5.2014 a jeho právní zástupce je převzal dne 23.5.2014.

Co se týče pořadí předmětné pohledávky má soud pro provedeném dokazování za prokázané, že právní předchůdce žalobce, společnost TOS-MET spol. s r.o. jako zástavní věřitel uzavřel dne 01.07.2008 s dlužníkem jako zástavcem zástavní smlouvu, kterou bylo zřízeno zástavní právo k zajištění všech budoucích pohledávek zástavního věřitele vůči zástavci, předmětem zástavního práva jsou movité věci zastavené ve prospěch zástavce umístěné ve výrobních prostorách zástavního věřitele na adrese Stankovského 1687, Čelákovice a jejichž seznam je uveden v příloze A zástavní smlouvy. Cena zástavy byla smluvními stranami stanovena na 6.000.000,-Kč. V době uzavírání výše uvedené zástavní smlouvy byly předmětné movité věci již předmětem zástavní smlouvy uzavřené dne 07.06.2006 mezi dlužníkem jako zástavním věřitelem a společností Fahrzeugzubehör GmbH jako zástavcem-vlastníkem movitých věcí. Ve smlouvě je uvedeno, že movité věci-modelová zařízení se fyzicky nachází ve slévárnách v Čelákovicích a Liberci. Vlastník modelových zařízení Fahrzeugzubehör GmbH vyslovil dne 25.06.2008 písemný souhlas, aby dlužník jako zástavce zřídil k modelovým zařízením ve vlastnictví Fahrzeugzubehör GmbH zástavní právo ve prospěch žalobce.

Soud má výše uvedený skutkový stav za prokázaný jednak zástavními smlouvami uzavřenými mezi dlužníkem a Fahrzeugzubehör GmbH a následně mezi dlužníkem a TOS-MET spol. s r.o., písemný, souhlasem jednatele Fahrzeugzubehör GmbH ze dne 25.06.2008, žalovaný sám ve své zprávě o činnosti ze dne 26.04.2011 předložené insolvenčnímu soudu ve věci 98INS 2479/2010 uvedl, že modelová zařízení byly jako zástava ponechána třetí osobě s vědomím zástavního dlužníka (ze smlouvy ze dne 07.06.2006) Fahrzeugzubehör GmbH. Co se týče důvodů popření pořadí předmětné pohledávky žalobce žalovaným, má soud z přílohy A k zástavní smlouvě ze dne 01.07.2008 a z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty pokračování 6 198 ICm 1944/2014 dlužníka k 14.12.2012 za prokázané, že specifikace a označení jednotlivých movitých věcí-modelových zařízení umístěných ve slévárně Čelákovice jsou v obou dokumentech shodné co do označení typovým číslem, shodné je i rozdělení na modelová zařízení pro brzdové bubny, brzdové kotouče a náboje kol. Dle názoru soudu jsou tak jednotlivé movité věci v příloze zástavní smlouvy ze dne 01.07.2008 individualizované číslem typu a označením pro výrobu jakého výrobku je modelové zařízení určeno. Žalovaný dále tvrdil, že písemný souhlas vlastníka movitých věcí Fahrzeugzubehör GmbH je nevěrohodný, protože se jednak odlišuje od ostatních dokladů vyhotovených Fahrzeugzubehör GmbH tím, že není pouze v německém jazyce, jednak nebyl žalovanému nikdy dlužníkem předán a nebyl o něm dlužníkem ani informován. K prokázání tohoto tvrzení žalovaný nenavrhl žádný důkaz, navíc se o skutečnosti, že předmětné movité věci byly jako zástava přenechány třetí osobě, sám žalovaný zmiňuje ve své zprávě o činnosti ze dne 26.04.2011-viz výše. Žalovaný předložil pouze dopis jednatele dlužníka, adresovaného kanceláři Giese & Parner, v.o.s ze dne 19.8.2009, v kterém jednatel dlužníka výslovně uvedl, že dne 1.7.2008 se ANAX a TOS MET podepsaly text zástavní smlouvy, na konkrétní příloze se po vleklém jednání nedohodly, neboť část modelů byla fyzicky uložena v Liberci. Dle názoru soudu je obsah projevu vůle účastníků zástavní smlouvy dostatečně zřejmý ze smlouvy samotné, zástavní smlouva uzavřená bez uvedení věcí, které mají být předmětem zajištění, by postrádala smyslu, jak soud z předložené smlouvy zjistil, je opatřena podpisy obou smluvních stran a to jak text samotný, tak příloha obsahující seznam movitých věcí, na které smlouva v textu odkazuje.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že zástavní smlouva ze dne 01.07.2008 byla mezi dlužníkem a společností TOS-MET spol. s r.o. uzavřena platně. Zástavní smlouva byla ve smyslu ust. §156 odst.1/ Obč.Z (zák.č.40/1964 Sb.) uzavřena písemně, dle §157 odst.2/ ObčZ byly movité věci zástavnímu věřiteli odevzdány, resp. je již v době podpisu smlouvy měl ve své dispozici. Soud je toho názoru, že podstatné pro splnění podmínky §157 odst.2/ ObčZ je právě dispozice zástavního věřitele se zastavenými věcmi, aniž by bylo podstatné, zda došlo k jejich odevzdání po uzavření zástavní smlouvy nebo se mu dostaly do jeho dispozice již před uzavřením zástavní smlouvy. Jak soud výše konstatoval, nejedná se v případě předmětných movitých věcí o věc hromadnou, nebylo tak třeba ke vzniku zástavního práva třeba zápisu do Rejstříku zástav vedeného notářskou komorou ČR (§158 odst.1/ ObčZ). Jedinou podmínkou vzniku zástavního práva v tomto případě dle §161 odst.1/ ObčZ bylo, aby vlastník zastavovaných věcí s jejich dalším zastavením souhlasil, případně aby zástavní věřitel přijal movitou věc od zástavce v dobré víře, že je zástavce oprávněn ji zastavit. Vlastník zastavovaných movitých věcí Fahrzeugzubehör GmbH souhlas se zřízením dalšího zástavního práva k těmto věcem dne 25.06.2008 udělil.

K samotnému přezkoumání doplnění přihlášky žalobce je soud toho názoru, že doplnění přihlášky žalobce nelze hodnotit jako opožděně podané a lze na situaci žalobce aplikovat právní závěry vyslovené nejvyšším soudem ČR v rozhodnutí 29NSCR 32/2011. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí konstatoval, že dlužník není za trvání insolvenčního řízení vyloučen z možnosti nabýt nový. Přitom není nikterak vyloučeno, že takový majetek bude zatížen věcným právem (typicky zástavním právem) váznoucím na něm třeba i za účelem zajištění osobní pohledávky věřitele vůči tomuto dlužníku. Jde-li o zajištěnou pohledávku, která vznikla před zahájením insolvenčního řízení a kterou věřitel v propadné lhůtě řádně přihlásil do insolvenčního řízení [jako (tehdy) nezajištěnou majetkem dlužníka], pojí se s pozdějším (po uplynutí lhůty ke změně pořadí pohledávky nastalým) nabytím takto zatíženého majetku do majetkové podstaty dlužníka i povinnost vypořádat v insolvenčním řízení ono věcné zajištění. Zjednodušeně lze říci, že věcné právo zatěžující majetek nabytý do majetkové podstaty dlužníka v průběhu insolvenčního řízení jde do majetkové podstaty coby právní pokračování 7 198 ICm 1944/2014 závada váznoucí na věci, která (právě s ohledem na věcnou povahu zajištění) musí být vypořádána v souladu s povahou pohledávky, kterou zajišťuje. Právo na uspokojení pohledávky ze zajištění ovšem nemůže být věřiteli, který přihlásil osobní pohledávku za dlužníkem, vnuceno. V poměrech dané věci to znamená, že stala-li se dlužnice vlastníkem nemovitostí (zástav) až v průběhu insolvenčního řízení, v době po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek (a ustanoveními o možných změnách pořadí přihlášených pohledávek), neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku řádně a včas přihlásil, byl bez dalšího zbaven práva dovolat se zajištění. Takového věřitele je nutné vyzvat, aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít insolvenční soud za to, že právo na uspokojení pohledávky ze zajištění neuplatnil. Takovou výzvu je povinen vydat insolvenční soud (obecná propadná přihlašovací lhůta se také odvíjí od rozhodnutí insolvenčního soudu) .

Podstatné totiž není, jak uvedl žalovaný, zda se jedná o majetek, který dlužník v průběhu insolvenčního řízení nabyl do svého vlastnictví, ale skutečnost, že se jedná o majetek, který se stal součástí majetkové podstaty dlužníka a jako takový bude zpeněžován. Platí totiž ust. §167 odst.4/ Insolvenčního zákona, dle kterého zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Zpeněžením předmětných movitých věcí by tak zástavní právo žalobce na zpeněžených věcech zaniklo a nemohl by ho již nikdy uplatnit. Je proto namístě, aby takovému věřiteli nebyla odňata možnost dovolat se svého zajištění i pro případ, kdy je v konkursu zpeněžován majetek nikoli ve vlastnictví dlužníka.

Na základě výše uvedeného má soud za prokázané, že pohledávka žalobce přihlášená a zjištěný v insolvenčním řízení dlužníka je pohledávkou zajištěnou a to na movitých věcech, které jsou uvedeny v příloze A zástavní smlouvy ze dne 01.07.2008 a současně byly zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka. Vzhledem k tomu, že dvě položky ze seznamu modelů v příloze k zástavní smlouvě ze dne 01.07.2008 ( E4 810 + 811 /společný model/ a E 1520 + 1521 /společný model/) nejsou zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka (resp. jejich označení není shodné s označením použitým v soupisu majetkové podstaty) a v řízení nebylo prokázáno, že by tyto dvě položky byly součástí majetkové podstaty dlužníka, rozhodl soud, že na těchto dvou položkách uvedených v příloze zástavní smlouvy ze dne 01.07.2008 zajištění pohledávky žalobce nevázne.

O nákladech řízení rozhodl soud dle §142 odst.1/ o.s.ř. podle úspěchu ve věci, kdy žalobce měl ve věci úspěch, ale dle §202 odst.1/ Insolvenčního zákona nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 20. listopadu 2015

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krupařová