MSPH 98 INS 20456/2014-B-69
Č.d.: MSPH 98 INS 20456/2014-B-69

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Mgr. Radomír anonymizovano , anonymizovano a Alena anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Náměstí Dr. E. Beneše 18, 769 01 Holešov

takto:

I. Soud povoluje Alžbětě anonymizovano , bydliště 840 Gilchrist Dr., San Jose-California 95133, USA výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to movitých věcí pod položkami m1-m14 : -Dvojlůžko Ikea1 ks -Noční stolky Ikea 2 ks -Komoda na prádlo Ikea 1 ks -Stará pohovka Ikea 1 ks -Pračka Whirpool 1 ks -Mikrovlnná trouba 1 ks -Konferenční stolek 1 ks ASKO -Sestava malých skříněk ASKO 2 ks +polička 1ks -Polička Ikea 2 ks -Notebook ASUS -Dřevěný jídelní stůl Ikea, malý, úzký -Dřevěná židle Ikea 3 ks -Proutěné křeslo Ikea -Televize Samsung zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

II. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka: movité věci pod položkami m1-m14 : -Dvojlůžko Ikea1 ks -Noční stolky Ikea 2 ks -Komoda na prádlo Ikea 1 ks -Stará pohovka Ikea 1 ks -Pračka Whirpool 1 ks -Mikrovlnná trouba 1 ks -Konferenční stolek 1 ks ASKO -Sestava malých skříněk ASKO 2 ks +polička 1ks isir.justi ce.cz

-Polička Ikea 2 ks -Notebook ASUS -Dřevěný jídelní stůl Ikea, malý, úzký -Dřevěná židle Ikea 3 ks -Proutěné křeslo Ikea -Televize Samsung

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby podal soudu zprávu o zpeněžení shora uvedeného majetku dlužníka.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 14. 5. 2018 sdělil soudu insolvenční správce, že se na něj dne 26. 4. 2018 obrátila dcera dlužníků paní Alžběta anonymizovano , bydliště 840 Gilchrist Dr., San Jose-California 95133, USA s nabídkou na odkup movitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty pod položkami m1-m14 za cenu 16.650,-Kč. Dále se na správce obrátila s žádostí o projednání výjimky z nabývání majetku osobami blízkými ve smyslu § 295 odst. 2) InsZ. Insolvenční správce dále uvedl, že vzhledem k tomu, že movité věci-běžné vybavení domácnosti se velmi obtížně prodávají a navíc se nachází v bydlišti dlužníka v Holešově cca 280 km od sídla správce, prodej těchto movitých věcí by byl velmi obtížný a náklady na jeho prodej by byly vyšší, než je hodnota tohoto majetku. Správce proto požádal soud o schválení prodeje movitých věcí pod položkami m1-m14 přímým prodejem podle § 289 InsZ a to paní Alžbětě anonymizovano , bydliště 840 Gilchrist Dr., San Jose-California 95133, USA na základě výjimky z nabývání majetku osobami blízkými ve smyslu § 295 odst. 2) InsZ.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník a osoby mu blízké nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle § 286 odst. 2 IZ majetkovou podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí a prodejem majetku mimo dražbu. O způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle odstavce 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce. Podle § 289 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Platnost smluv, kterými

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Brabcová. došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o incidenční spor.

Vzhledem ke specifičnosti majetkové podstaty dospěl soud k závěru, že není důvod neudělit ohledně zajištěného majetku dlužnice výjimku ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dle § 295 IZ, současně se souhlasem věřitelského orgánu (kterým je insolvenční soud).

Soud zároveň vyslovil souhlas s prodejem uvedeného majetku mimo dražbu jako způsobu zpeněžení, který je vzhledem k charakteru majetku a jeho umístění zjevně nejvýhodnější.

Poučení:

Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

Proti výroku II. a III. tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Praze dne 11. července 2018

JUDr. Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Brabcová.